Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

Jesteś właścicielem zabytku, pamiętaj, że podlega on szczególnej ochronie. Jeśli planujesz roboty budowlane (remont, przebudowę) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków musisz uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie pozwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to znaczy, że zabytek jest wpisany do rejestru zabytków

Jedną z form ochrony zabytków w Polsce jest wpisanie zabytku do rejestru zabytków, który na terenie danego województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków wiąże się dla właściciela nieruchomości z licznymi zadaniami i obowiązkami związanymi z utrzymaniem zabytkowego obiektu i zachowaniem jego wartości. Zagospodarowanie takiej zabytkowej nieruchomości, prowadzenie remontów, przebudowy, adaptacji może odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie i pod ścisłym nadzorem służb konserwatorskich, które na takie prace muszą wydać odpowiednie pozwolenie.

Pamiętaj, że ochroną prawną objęty jest nie tylko sam zabytek wpisany do rejestru, lecz także jego otoczenie jeśli jest wpisane do rejestru zabytków.

Jak rozpocząć remont zabytku

Zgodnie z prawem budowlanym, aby rozpocząć roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków musisz najpierw posiadać pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego ze względu na położenie zabytku wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dopiero, po tym jak uzyskasz takie pozwolenie możesz się starać o pozwolenie na budowę.

Kto może wystąpić o wydanie pozwolenia

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku może złożyć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku (np. własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem robót.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

Wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, właściwego dla miejsca położenia zabytku.

Część wojewódzkich konserwatorów zabytków przekazało uprawnienia do wydawania pozwoleń miejskim, powiatowym lub gminnym konserwatorom zabytków.

Zanim złożysz wniosek, upewnij się, który urząd jest właściwy do załatwienia twojej sprawy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się zabytek.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona;
 • program robót budowlanych zawierający informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Program robót budowlanych zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz do wniosku:

 • projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek

albo

 • program robót budowlanych

Jeśli załączasz do wniosku program robót budowlanych to musi on zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora
 • informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności:
  • opis stanu zachowania zabytku
  • wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej
  • wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik

 

Zapytaj konserwatora zabytków, do którego składasz wniosek, czy nie są potrzebne inne dokumenty.

Termin

Przed rozpoczęciem robót.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli do wniosku dołączyłeś program robót budowlanych konserwator zabytków może wezwać cię do złożenia projektu budowlanego. Będziesz miał na to niemniej niż 14 dni. Dotyczy to przypadku, gdy złożony przez ciebie  program robót budowlanych jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek.

Urząd zawiadomi cię, że twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana jeśli w wyznaczonym terminie:

 

 • nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków we wniosku
 • nie dołączysz do wniosku dowodu zapłaty opłaty skarbowej
 • nie złożysz projektu budowlanego, o ile zostałeś wezwany do jego złożenia

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

Jeśli twój wniosek spełnia wymagania, urząd wyda decyzję o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Pamiętaj, że udzielone pozwolenie może określać dodatkowe warunki i obowiązki, które musisz spełnić.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli dotyczy.

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku zawiera:

 •  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy;
 • warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3:
  • imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3,
  • dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
  • oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
 • niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
 • dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 • podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Ile zapłacisz

 • 82 zł - opłata wniosku o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Opłata nie dotyczy z inwestycji jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego prowadzonych w związku ze swoją nieodpłatną działalnością oraz budownictwa mieszkaniowego.

Gdzie zapłacić: opłatę za złożenie wniosku wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego składasz wniosek, (numer konta sprawdzisz na stronie właściwego miejscowo Konserwatora Zabytków). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego składasz wniosek, (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem konserwatora zabytków, który wydał decyzję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Kary za rozpoczęcie robót bez pozwolenia

 • Pamiętaj, że uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Brak pozwolenia na budowę to samowola budowlana. Legalizacja samowoli to dodatkowe opłaty z tego tytułu. Ponadto przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewidują kary dla sprawców umyślnych lub nieumyślnych za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku.
 • Prowadzenie bez pozwolenia albo niezgodnie z warunkami pozwolenia robót budowlanych przy zabytku, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

Wznowienie postępowania przez urząd

 • Urząd może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, a następnie pozwolenie to może zostać cofnięte lub zmienione. Dotyczy to przypadków jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Wstrzymanie robót budowlanych

 • Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu. Decyzja taka wygasa jeśli konserwator zabytków w ciągu 2 miesięcy nie podejmie decyzji:
  • nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu
  • nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych robót
  • nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu
  • zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań

Czy ta strona była przydatna?