Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam

Chcesz zbudować budynek w pasie drogowym lub postawić reklamę przy drodze? Będziesz potrzebować zezwolenia na ich lokalizację. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak uzyskać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebne jest zezwolenie 

Przepisy zabraniają umieszczania w pasie drogowym: obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam, bo mogą powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi, jej urządzeń albo zmniejszyć jej trwałość oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Takie obiekty można umieścić w pasie drogowym tylko w szczególnych przypadkach. Musisz uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na ich lokalizację w pasie drogowym.

Infrastruktura telekomunikacyjna i urządzenia przesyłowe

Zasada zakazu lokalizacji inwestycji w pasie drogowym nie dotyczy:

 • infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli urządzeń telekomunikacyjnych (na przykład linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt – wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji)
 • urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej (w tym punktów ładowania energią elektryczną lub punktów tankowania wodorem pojazdów drogowego transportu publicznego)
 • urządzeń związanych z ich eksploatacją.

Reklamy w pasie drogowym

Potrzebujesz zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację w pasie drogowym reklam. Reklamy możesz umieścić w pasie drogowym wyłącznie w obrębie obszarów zabudowanych. Poza obszarem zabudowanym mogą być one lokalizowane na parkingach i miejscach obsługi podróżnych. Ponadto, nie możesz lokalizować reklam w pasie drogowym dróg międzynarodowych.

Zarząd dróg odmówi ci lokalizacji reklam w pasie drogowym, jeśli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, zmniejszenie jej trwałości, lub zagrozi bezpieczeństwu ruchu drogowego. Nie otrzymasz także zezwolenia, gdy reklamy umożliwiające bieżącą zmianę informacji wizualnej (na przykład z monitorów, projektorów):

 • wyświetlają ruchome obrazy
 • stosują efekty wizualne i przerwy pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami
 • minimalny czas prezentacji informacji wizualnej jest krótszy niż 10 sekund.

Ponadto reklamy nie mogą imitować znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kiedy zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym nie jest potrzebne 

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli zawarłeś z zarządcą drogi umowę:

 • najmu, dzierżawy lub użyczenia gruntu na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lub na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym. W jej wyniku – jako partner prywatny – otrzymałeś w najem, dzierżawę albo użyczono ci nieruchomości leżące w pasie drogowym. Na tych nieruchomościach musisz wykonywać działalność gospodarczą
 • cywilnoprawną zezwalającą ci na umieszczenie w pasie drogowym w granicach miast na prawach powiatu tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w szczególności na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury).

Pas drogowy – grunt wydzielony liniami granicznymi. Zlokalizowane w nim są: droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Pas drogowy obejmuje również przestrzeń nad i pod powierzchnią gruntu. W skład pasa drogowego wchodzi również chodnik. Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń (np. drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji) powinna wynosić: co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 m.

Reklama – umieszczona w polu widzenia użytkowników drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe. Reklamą jest również nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Jako reklamy w pasie drogowym uznaje się również: wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery, afisze i hasła wyborcze. Reklamą nie są znaki drogowe oraz ustawione są przez gminę znaki informujące o obiektach użyteczności publicznej, formie ochrony zabytków oraz tablice informacyjne o nazwie formy ochrony przyrody.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zezwolenie musisz uzyskać zanim rozpoczniesz realizację swojej inwestycji. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie zarządy dróg
 • powiatowe zarządy dróg
 • miejskie zarządy dróg
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam złóż do zarządcy drogi. Wybierz zarządcę właściwego ze względu na kategorię drogi oraz jej lokalizację. W Polsce zarządcami dróg są:

 • dla dróg krajowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
 • dla dróg wojewódzkich – zarząd dróg wojewódzkich;
 • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu albo zarząd dróg powiatowych;
 • dla dróg gminnych – urząd miasta lub gminy lub odpowiednio: zarząd dróg miejskich lub zarząd dróg gminnych.

Najpierw ustal, kto jest zarządcą drogi. Dla pewności możesz skontaktować się z odpowiednim urzędem.

2. Zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi są realizowane przez odpowiednie oddziały (które są podzielone na rejony) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Właściwy rejon, do którego masz złożyć wniosek, znajdziesz na stronach internetowych GDDKiA (w zakładce oddziały). Warto wiedzieć, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wyda ci również zezwolenie dla inwestycji przy autostradzie przekazanej do zarządzania spółce, z którą zawarto umowę na budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady.

3. Wniosek dotyczący dróg wojewódzkich złóż do zarządu dróg wojewódzkich.

4. Wniosek dotyczący dróg powiatowych złóż do właściwego starostwa (jako jednostki pomocniczej zarządu powiatu). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg powiatowych, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek złóż do takiego zarządu.

5. Wniosek dotyczący dróg gminnych złóż do właściwego urzędu miasta lub gminy. Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich lub gminnych, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek złóż do takiego zarządu.

6. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Zatem wniosek dotyczący takich dróg złóż do właściwego urzędu miasta. Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek złóż do takiego zarządu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację zajmowanego pasa drogowego.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj wniosek i złóż go wraz z wymaganymi dokumentami

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Na szczegółowym planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub 1: 500 powinny być zaznaczone granice i podane wymiary planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy podane jej wymiary.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Przepisy nie regulują co powinien zawierać wniosek oraz jakie dokumenty musisz do niego dołączyć. Skontaktuj się z zarządcą drogi, do którego składasz wniosek i dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne. Zarządca drogi może wymagać dołączenia do wniosku np. szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500, projektu technicznego obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam lokalizowanych w pasie drogowym.

Na szczegółowym planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub 1:500, zaznacz proponowaną lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy.

Dołącz wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek, na których chcesz zlokalizować obiekt budowlany, urządzenie lub reklamę.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dołącz, jeśli na obszarze twojej inwestycji taki plan obowiązuje.

Projekt techniczny powinien zawierać szkic graficzny obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy oraz szkic konstrukcyjny (np. z wymiarami reklamy).

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

Termin

Zezwolenie musisz uzyskać zanim rozpoczniesz realizację swojej inwestycji. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Zarządca drogi sprawdzi, czy twój wniosek jest poprawny i kompletny

W urzędzie sprawdzą, czy wniosek złożyłeś do odpowiedniego zarządcy drogi, czyli zgodnie z właściwością miejscową. Jeśli nie, to twój wniosek zostanie jak najszybciej przekazany do właściwego zarządcy drogi. Zostaniesz o tym powiadomiony.

Zarządca drogi sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. W przypadku braków, wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, zarządca drogi pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci decyzji.

Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Brakujące dokumenty złóż do zarządcy drogi, który wezwał cię do usunięcia braków wniosku.

 1. Dostaniesz zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam

Jeśli twój wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów to otrzymasz zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej). W przeciwnym wypadku zarządca drogi odmówi ci zezwolenia.

W zezwoleniu dotyczącym lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, zarządca drogi określi, czy w okresie 4 lat od wydania decyzji planowana jest budowa, przebudowa lub remont odcinka drogi, którego dotyczy decyzja. Plany te muszą wynikać wprost z:

 • uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego
 • wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
 • programu wieloletniego
 • planów zarządcy drogi rozwoju sieci drogowej
 • planów zarządcy drogi finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

W przypadku wniosku dotyczącego lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej i urządzeń przesyłowych zarządca drogi może odmówić ci zezwolenia na ich lokalizację, wyłącznie jeśli mogą one:

 • spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • naruszyć wymagania wynikające z innych przepisów
 • doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg.

Odmowę zezwolenia na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej możesz również otrzymać, gdy w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby. Kanał technologiczny to znajdująca się w pobliżu pasa drogowego konstrukcja służąca umieszczeniu w niej lub eksploatacji:

 • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym. W zezwoleniu zarządca drogi poinformuje cię o obowiązku:

 • uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 • uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
 • uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zarządca drogi powinien wydać ci decyzję w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli twój wniosek dotyczy lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, to decyzja powinna być wydana w ciągu 45 dni.

W praktyce termin ten może być dłuższy, bo nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na dokonanie określonych czynności (na przykład usunięcie braków wniosku, przeprowadzenie uzgodnień), czy też okresów zawieszenia postępowania.

Zarządca drogi powiadomi cię o przedłużeniu terminu.


Uwaga! Zarządca drogi zapłaci karę organowi nadzorującemu, jeśli nie wyda ci decyzji w terminie. Kara wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji – zarówno pozytywnej jak i negatywnej. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał ci decyzję. Jeśli decyzję wydała ci Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to zamiast odwołania, złóż do niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji – na wniesienie odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej będzie ostateczna.

Warto wiedzieć

Co musisz zrobić przed rozpoczęciem robót budowlanych

Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam:

Zarządca drogi poinformuje cię o tych obowiązkach w wydanym zezwoleniu.

Utrzymanie obiektów budowlanych oraz urządzeń w pasie drogowym

Koszty utrzymania obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w pasie drogowym ponoszą ich posiadacze.

Jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, to koszt przełożenia ponosi jego właściciel.

Jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt tego przełożenia ponosi:

 • zarządca drogi – w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam. Warunkiem jest zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej – w przypadku gdy:
  • upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam,
  • na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,
  • infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo że zarządca drogi zawarł w decyzji o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam informację o planowanej w okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, którego dotyczy decyzja.

Zarządca drogi pokrywa koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego. Pokryje koszty w wysokości wartości urządzeń – jednocześnie zachowa ich właściwości użytkowe i parametry techniczne. Wprowadzenie ulepszeń w tych urządzeniach wymaga uzgodnień z zarządcą drogi. Koszty ulepszeń pokrywa ich właściciel lub użytkownik.

Czy ta strona była przydatna?