Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Chcesz zakończyć prowadzenie działalności telekomunikacyjnej? Złóż wniosek do UKE o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i kończysz wykonywać działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, masz obowiązek złożyć wniosek do Prezesa UKE o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Uwaga!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności, to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej ze względu na twoją siedzibę.

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego oraz przedsiębiorcy zagraniczni składają wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji.

W formularzu wniosku zawarte jest oświadczenie następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych są zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.".

Oświadczenie ponadto zawiera:

1)   firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jego siedzibę i adres;

2)   oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia;

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

We wniosku podaj swój numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz numer NIP.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

  1. Urząd zweryfikuje dokumenty

UKE sprawdzi, czy podano niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie usuniesz braków w terminie, urząd nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

  1. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wykreśla wpis wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, Prezes UKE przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym dniu roboczym, informację o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Prezesa UKE, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do UKE o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Czy ta strona była przydatna?