Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś budowę lub inne roboty budowlane bez projektu budowlanego

Chcesz zbudować niewielki obiekt, na przykład pomost lub parterowy budynek gospodarczy albo zainstalować tablicę reklamową? Nie potrzebujesz do tego pozwolenia na budowę ani projektu budowlanego. Wystarczy, że budowę lub roboty budowlane zgłosisz w urzędzie. Sprawdź kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie budowy możesz zgłosić bez projektu budowlanego

Możesz zgłosić i zbudować bez projektu budowlanego:

 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – pod warunkiem, że zbudujesz je w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • kanalizacja kablowa
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach
 • obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki
 • przydomowe ganki, oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:
  • do 35 m2
  • powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m

– przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki

 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe bieżnie służące do rekreacji
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35m2
 • przyłącza:
  • elektroenergetyczne
  • wodociągowe
  • kanalizacyjne
  • gazowe
  • cieplne
  • telekomunikacyjne
 • kanały technologiczne w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi
 • stacje ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
 • niecki dezynfekcyjne, w tym z zadaszeniem
 • podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • płyt do składowania obornika
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
  • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m
  • silosów na kiszonkę
 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych
 • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • obiektów budowlanych służących przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuo- wanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Jakie roboty budowlane możesz zgłosić bez projektu budowlanego

Możesz zgłosić i wykonać bez projektu budowlanego:

 • przebudowę:
  • niektórych obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budową a wymagają zgłoszenia
  • sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych
  • dróg, torów i urządzeń kolejowych
  • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m
  • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej
 • remont:
  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
 • instalowanie:
  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3m
  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
  • tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
  • mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na budowę

Musisz uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli:

 • twoja inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • twoja inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
 • jeśli roboty budowlane mają być wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
 • jeśli budowa lub roboty budowlane będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - do zgłoszenia dołącz pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Przeczytaj, jak uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia

Jeśli chcesz, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia robót budowlanych. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz odpowiednie dokumenty.

Przeczytaj, jak uzyskać pozwolenie na budowę.

W jakich sytuacjach zrobić zgłoszenie z projektem budowlanym

Przeczytaj, w jakich sytuacjach i jak zgłosić budowę z projektem budowlanym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie robót budowlanych złóż przed ich rozpoczęciem.

Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni twoje zgłoszenie, będzie to samowola budowlana. W takim wypadku musisz zalegalizować samowolę w nadzorze budowlanym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Zgłoszenie możesz złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

W większości przypadków organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu. W niektórych przypadkach organem właściwym jest wojewoda.

Zgłoszenie złóż do wojewody, jeśli inwestycja dotyczy obiektów i robót budowlanych:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
 • usytuowanych na terenach zamkniętych
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
 • inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • metra wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra)
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Uwaga! Jeśli realizujesz inwestycję na terenie zakładu górniczego, zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych złóż do właściwego organu nadzoru górniczego albo do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG).

Prezes WUG jest organem administracji architektoniczno-budowlanej dla następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn górniczych
 • szybowych wież wyciągowych
 • budynków nadszybi
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa artykule 169 ustęp 1 punkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zgłoszenie oraz załączniki

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany profilem zaufanym.

Przeczytaj instrukcję użytkownika portalu e-Budownictwo.

W zgłoszeniu określ rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli dotyczy.

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
 • niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Niektóre załączniki musisz złożyć w oryginale, jest to pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozostałe dokumenty możesz dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów.

Dokumenty, które składasz w oryginale, mogą mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane musi złożyć inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Jeśli składasz zgłoszenie przez portal e-Budownictwo, możesz wypełnić oświadczenie w kreatorze na portalu.

W przypadku niektórych robót budowlanych, do zgłoszenia dołącz:

 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  • budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
   o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
   w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
  • budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych
  • budowy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3
  • mikroinstalacji biogazu rolniczego
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych i obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Dodatkowe załączniki obowiązują dla zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany oraz dla zgłoszenia instalowania instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku.

W przypadku tych inwestycji, do zgłoszenia dołącz:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dodatkowe załączniki obowiązują dla zgłoszenia obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego

W przypadku tych inwestycji, do zgłoszenia dołącz postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie:

 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

W przypadku budowy instalacji gazowej stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3 oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego musisz uzgodnić projekt zagospodarowania działki lub terenu pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania mikroinstalacji gazu rolniczego, musisz dodatkowo zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej.

Jeśli zgłoszenie dotyczy przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, dołącz wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi.

W zgłoszeniu robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków dołącz pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Termin

Zgłoszenie robót budowlanych złóż przed ich rozpoczęciem.

Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni twoje zgłoszenie, będzie to samowola budowlana. W takim wypadku musisz zalegalizować samowolę w nadzorze budowlanym.

 1. Urząd sprawdzi kompletność twojego zgłoszenia

Jeśli twoje zgłoszenie ma braki, urząd wyśle ci postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Gdy nie usuniesz braków w terminie, otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec robót budowlanych wymienionych w twoim zgłoszeniu.

Uzupełnione dokumenty złóż w tym urzędzie, w którym złożyłeś zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

 1. Urząd wyrazi milczącą zgodę albo decyzję o sprzeciwie na wykonanie budowy lub robót budowlanych

Jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, urząd przyjmie je. wyrażając tak zwaną milczącą zgodę. Milcząca zgoda oznacza, że nie otrzymasz żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Urząd może jednak, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Dostaniesz decyzję o sprzeciwie na wykonanie budowy lub robót budowlanych, jeśli:

 • nie uzupełnisz braków w zgłoszeniu
 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę
 • inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać ci uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli:

 • realizacja robót może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
 • realizacja robót może spowodować:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
  • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

Uwaga! Jeśli twoje zgłoszenie dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zgłoś się do urzędu po dziennik budowy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Możesz przystąpić do robót budowlanych po 21 dniach od złożenia kompletnego zgłoszenia, pod warunkiem, że urząd nie wniósł w tym czasie sprzeciwu. Jeśli urząd nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu, jeszcze przed upływem 21 dni może ci wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Ono również uprawnia cię do rozpoczęcia robót budowlanych.

Pamiętaj! Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczysz od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Do niektórych robót można przystąpić od razu po doręczeniu zgłoszenia urzędowi. Dotyczy to budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowanych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ważne! Termin 21 dni nie oznacza, że w tym czasie urząd doręczy ci decyzję o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie, żeby uznać sprzeciw za wniesiony. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

Jak możesz się odwołać

Możesz się odwołać od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Twoim odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie złożyłeś do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie złożyłeś do urzędu wojewódzkiego

Uwaga! Osoby, które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone z twojego zgłoszenia (na przykład twoi sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Taki tryb wynika z orzecznictwa sądu – wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 roku (sygnatura II OSK 665/09) oraz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 roku (sygn. akt VII SA/Wa 1403/16).

Warto wiedzieć

Jakie budowy nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia

W przypadku niektórych inwestycji nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.

Nie musisz mieć pozwolenia na budowę ani robić zgłoszenia na realizację:

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2powierzchni działki
 • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2powierzchni działki
 • altan działkowych i obiektów gospodarczych
 • wiat przystankowych i peronowych
 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500m2 i głębokości nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych
 • parkometrów z własnym zasilaniem
 • zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85m2;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50m2
 • obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych
 • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • telekomunikacyjnych linii kablowych
 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV na istniejącej podbudowie słupowej
 • urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
  • posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych
  • punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych
  • piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł
 • obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20m
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych
 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki
 • obudowy ujęć wód podziemnych
 • punktów ładowania
 • urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
  • służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych
  • służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3m włącznie
 • obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami: elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, cieplnymi, zlokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej
 • naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5m3
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35m2
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000m2 i głębokości nieprzekraczającej 3m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Jakie roboty budowlane nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia

W przypadku niektórych robót budowlanych nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę ani zgłoszenie.

Nie musisz mieć pozwolenia na budowę ani robić zgłoszenia na:

 • przebudowę:
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
  • niektórych obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę a wymagających zezwolenia
  • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12m
  • urządzeń budowlanych
 • remont:
  • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę
  • budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
  • urządzeń budowlanych
 • instalowanie:
  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3m
  • krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
  • pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej
  • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych
 • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Co musisz zrobić, gdy chcesz dokończyć budowę po zakupie działki z przyjętym i ważnym zgłoszeniem budowy

Jeśli kupiłeś działkę, na której trwa już budowa domu na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, to możesz przenieść je na siebie.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

W jakich sytuacjach wnioskować o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Jeśli budujesz tymczasowy obiekt budowlany – przeznaczony do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – możesz skorzystać z prawnej możliwości jego dalszego użytkowania. W tym celu, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy, złóż wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektu postawionego jako tymczasowy. Po złożeniu takiego wniosku nie musisz – do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę – rozbierać tymczasowego obiektu budowlanego ani przenosić go w inne miejsce.

Czy ta strona była przydatna?