Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym

Nie zawsze musisz uzyskiwać pozwolenie na budowę. Niektóre inwestycje możesz wybudować na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym. Poniżej dowiesz się, kiedy możesz złożyć takie zgłoszenie oraz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Inwestycje, które można zrealizować po zgłoszeniu budowy z projektem budowlanym:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora

 • sieci:
  - elektroenergetyczne obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  - wodociągowe,
  - kanalizacyjne,
  - cieplne,
  - gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35m2
 • podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych
 • obiektów małej architektury w miejscach publicznych
 • obiekty budowlane, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Zgłosić możesz również rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę tych obiektów.

Zgłoszenia z projektem budowlanym wymaga również instalacja wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.


Możesz zgłosić budowę lub przebudowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeśli ich obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Obszar ten określa projektant na podstawie przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego. Jeśli projektant stwierdzi, że obszar oddziaływania wykracza poza granice działki to powinieneś wystąpić o pozwolenie na budowę. Pamiętaj, że urząd w trakcie sprawdzenia twojego zgłoszenia ustali obszar oddziaływania dla twojej inwestycji. Obszar oddziaływania twojego budynku może wprowadzać ograniczenia w zagospodarowaniu przyległego terenu (w tym zabudowy). Oddziaływanie może wynikać z wibracji, hałasu, zakłóceń elektrycznych albo zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby, bądź też pozbawienia lub ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dopływu światła dziennego. W takim przypadku urząd odmówi przyjęcia zgłoszenia budowy lub przebudowy i nakaże ci uzyskanie pozwolenia na budowę.


Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy

Pozwolenie na budowę musisz uzyskać, jeśli twoja inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub jeśli roboty budowlane mają być wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie lub u konserwatora zabytków.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
 • wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia

Jeśli chcesz, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia robót budowlanych. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz odpowiednie dokumenty. Więcej informacji znajdziesz w opisie pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie bez projektu budowlanego

W niektórych przypadkach do zgłoszenia nie jest wymagany projekt budowlany. Zobacz kiedy możesz złożyć zgłoszenie bez projektu budowlanego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie budowy złóż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd je oceni, urząd uzna to za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym albo rozbiórka obiektu budowlanego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Od 5 lipca 2021 roku zgłoszenie możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budownictwo.


Zgłoszenie złóż do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Ważne

W niektórych przypadkach zgłoszenie złóż do urzędu wojewódzkiego. Będzie tak, gdy realizujesz inwestycję, np.:

 • na terenie zamkniętym
 • na obszarze kolejowym
 • na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego
 • sieci uzbrojenia terenu lokalizowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi
 • sieci uzbrojenia terenu lokalizowanych w pasie drogowym dróg krajowych lub wojewódzkich (nie związanych z użytkowaniem tych dróg)
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie z załącznikami

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli dotyczy.

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
 • niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

W zależności od rodzaju inwestycji złóż zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku lub instalacji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego - w formie papierowej w trzech egzemplarzach albo w formie elektronicznej - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • pozwolenia na znoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jeżeli są one wymagane

 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych a także przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

Do zgłoszenia budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych musisz dołączyć oświadczenie, że planowana budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej niż jeden) nie zmieściły się na formularzu zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego to dołącz informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jeśli roboty budowlane mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków to dołącz pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Termin

Zgłoszenie budowy złóż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd je oceni, urząd uzna to za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym albo rozbiórka obiektu budowlanego.

 1. Urząd sprawdzi kompletność twojego zgłoszenia

Braki zgłoszenia z projektem

Jeśli twoje zgłoszenie ma braki, urząd wyśle ci postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Gdy nie usuniesz braków w terminie, otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec budowy wymienionej w twoim zgłoszeniu.

Brak opłaty skarbowej

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia lub za pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci zgłoszenie (w drodze postanowienia, na które możesz złożyć zażalenie).

 1. Urząd oceni, czy możesz budować na podstawie zgłoszenia

Urząd sprawdzi:

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego. W przypadku braku planu, urząd sprawdzi zgodność projektu z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile była wymagana)
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz – sporządzoną przez projektanta – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego
 • zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, o wpisaniu autora projektu na listę członków izby
 • czy projekt sprawdziła osoba (jeśli jest to wymagane) o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Urząd weryfikuje zaświadczenie o wpisie sprawdzającego na listę członków izby samorządu zawodowego
 • czy inwestycja na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, która została oddana w użytkowanie wieczyste lub sprzedana w trybie przetargu, spełnia wymagania.

Jeżeli złożone przez ciebie dokumenty nie spełnią tych wymagań, to urząd nakaże ci usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Musisz to zrobić w terminie podanym przez urząd w postanowieniu. Jeśli tego nie zrobisz, urząd wyda ci decyzję o sprzeciwie wobec zgłoszonych robót budowlanych.

Kiedy urząd nie zgodzi się na zgłoszoną przez ciebie budowę

Dostaniesz decyzję o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych, jeśli:

 • nie uzupełnisz braków zgłoszenia
 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę
 • inwestycja nie jest zgodna z: ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami,

Urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać ci uzyskanie pozwolenia na budowę. Będzie tak, gdy budowa lub roboty budowlane mogą naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki)

W jaki sposób otrzymasz zgodę na budowę

Jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie budowy tzw. milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zgodzie na budowę. Ale może on, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 1. Urząd wyda ci projekt budowlany i dziennik budowy

Po przyjęciu zgłoszenia urząd ostempluje twój projekt i wyda ci dwa ostemplowane egzemplarze.

Musisz wystąpć do urzędu o dziennik budowy, który jest wydawany tylko na wniosek inwestora.

Dziennik budowy należy prowadzić tak aby z zawartych w nim wpisów wynikała kolejność przebiegu robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Wpisów dokonuje sie w porzadku hronologicznym, w sposób trwały i czytelny. Dziennik budowy musi być prowadzony odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie a w przypadku obiektów liniowych lub sieciowych dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót budowlanych.

W dzienniku budowy rejetrowane są:

 • przebieg robót budowlanych, oraz
 • zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku wykonywania robót budowlanych, mające znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

Wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać:

 • uczestnicy procesu budowlanego
 • geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa
 • upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Dziennik budowy może być prowadzony w formie:

 • papierowej - otrzymujesz dziennik budowy opieczętowany na każdej stronie a na stronie tytułowej wpisany jest: numer dziennika, data wydania oraz liczba stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwa (firma) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i data zgłoszenia
 • elektronicznej - otrzymujesz dostęp do systemu Elektroniczny Dziennik Budowy - system EDB.

Uwaga! Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej jednak dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej można kontynuować tylko w postaci elektronicznej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Na kolejnych stronach dziennika budowy dokonuje się wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych a każdy wpis oznacza się datą i podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje, a w przypadku osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy podaje się również numer i zakres posiadanych uprawnień zawodowych. Wpisów w dzienniku dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów niewłaściwy tekst należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której dotyczy wpis, potwierdza podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią, natomiast odmowę potwierdzenia dokonujący wpisu stwierdza adnotacją.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i osoby przejmującej obowiązki.  

Do dziennika budowy należy załączać protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Ważne! Dziennik w formie papierowej budowy powinien znajdować się na stałe na terenie budowy i być dostępny dla osób upoważnionych.

 1. Rozpocznij budowę

Do budowy możesz przystąpić po:

 • 21 dniach od złożenia zgłoszenia, pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie
 • po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu – a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy z projektem budowlanym – to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt  Wniosek złóż do urzędu, do którego złożyłeś zgłoszenie.

Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia. Jeśli zrobi to za późno, możesz uznać to za brak sprzeciwu.

Zanim rozpoczniesz budowę zawiadom nadzór budowlany o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym:

 • 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 539 zł – za zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • 0,5 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 269,50 zł – za zgłoszenie przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • 2 143 zł – za zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości powyżej 1 km
 • 105 zł – za zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości do 1 km.

Nie płacisz opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia:

 • budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym jest tylko mieszkalna powierzchnia użytkowa (także za garaż, jeśli nie wykorzystujesz go w celach usługowych)
 • budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zniszczonego bądź uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 

Ponadto opłaty skarbowej nie płacą inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową oraz osoby, które przestawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Do robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od dnia złożenia zgłoszenia. Jednak tylko wtedy, gdy urząd nie wniesie decyzji o sprzeciwie. Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Zatem, jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Przed upływem terminu 21 dni urząd może wydać ci zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Zatem, gdy otrzymasz zaświadczenie, możesz rozpocząć budowę.

Ważne! Urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu budowy z projektem budowlanym. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoim odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie złożyłeś do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie złożyłeś do urzędu wojewódzkiego.

Uwaga! Osoby, które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone z twojego zgłoszenia (np. twoi sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Taki tryb wynika z orzecznictwa sądu – wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygnatura II OSK 665/09).

Warto wiedzieć

Jaka budowa nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2powierzchni działki
 • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2powierzchni działki
 • altan działkowych i obiektów gospodarczych
 • wiat przystankowych i peronowych
 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500m2 i głębokości nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych
 • parkometrów z własnym zasilaniem
 • zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85m2;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50m2
 • obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych
 • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • telekomunikacyjnych linii kablowych
 • urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
  • posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych
  • punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych
  • piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł
 • obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20m
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych
 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki
 • obudowy ujęć wód podziemnych
 • punktów ładowania
 • urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
  • służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych
  • służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3m włącznie
 • obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
  • elektroenergetycznymi
  • wodociągowymi
  • kanalizacji sanitarnej
  • cieplnymi

zlokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej

 • naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5m3
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35m2
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000m2 i głębokości nieprzekraczającej 3m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Jakie roboty budowlane nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia

 • przebudowa:
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
  • niektórych obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę a wymagających zezwolenia
  • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12m
  • urządzeń budowlanych
 • remont:
  • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę
  • budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
  • urządzeń budowlanych
 • instalowanie:
  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3m
  • krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
  • pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej
  • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych
 • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Co musisz zrobić, gdy chcesz dokończyć budowę po zakupie działki z przyjętym i ważnym zgłoszeniem budowy

Jeśli kupiłeś działkę, na której trwa już budowa domu na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, to możesz przenieść je na siebie. Musisz złożyć wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Jak zmienić projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanym

Jeśli chcesz wybudować coś innego niż masz w projekcie musisz uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Gdzie znajdziesz informacje o przyjętych zgłoszeniach z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdziesz Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych. Rejestr zawiera dane  dotyczące m.in. zgłoszeń budowy z projektem budowlanym. Rejestr zawiera wyłącznie rozstrzygnięcia wydane przez właściwy urząd w pierwszej instancji.

Ponadto urzędy zajmujące się zgłoszeniami budowy z projektem budowlanym zamieszczają w swoim Biuletynie Informacji Publicznej informację o:

 • złożeniu zgłoszenia. Informacja zawiera: imię i nazwisko, adres inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu
 • wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia – wraz z datą jego wniesienia
 • upływie terminu na wniesienie sprzeciwu – wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu.

Informacja powinna być zamieszczona w ciągu 3 dni od zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?