Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz prowadzić składowisko odpadów? Musisz najpierw uzyskać decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia takiego składowiska. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie składowiska odpadów dopiero po zatwierdzeniu instrukcji prowadzenia takiego składowiska. Przedtem musi jeszcze uzyskać:

 1. pozwolenie zintegrowane albo zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 2. pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów

Kto może prowadzić składowisko odpadów

Przedsiębiorca, który chce prowadzić składowisko odpadów musi posiadać tytuł prawny do całej nieruchomości, na której się ono znajduje wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

Kto nie może prowadzić składowiska odpadów

Zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może w tym celu utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia takiego składowiska.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Wniosek złóż do:

 • marszałka województwa, właściwego dla miejsca składowiska odpadów
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego dla miejsca składowiska – jeśli znajduje się ono na terenach zamkniętych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zawiera:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
 • informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów;
 • informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. Zabezpieczenie może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Instrukcja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
 • określenie typu składowiska odpadów;
 • określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych;
 • rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów;
 • roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania;
 • docelową rzędną  (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów;
 • rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia;
 • wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów;
 • wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych;
 • określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów;
 • określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej;
 • określenie godzin otwarcia składowiska odpadów;
 • określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów;
 • określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań laboratoryjnych, które obejmują:

– dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

– parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów;

 • określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów;
 • sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji;
 • inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami powinno być odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Zaświadczenie o niekaralności składa zarządzający składowiskiem, a także jego wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu – jeśli podmiot zarządzający jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zaświadczenie dotyczy niekaralności za przestępstwa:

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w tym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda decyzę zatwierdzającą prowadzenie składowiska odpadów

W decyzji zatwierdzającej urząd może określić dodatkowe wymagania związane ze specyfiką składowania odpadów. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów stanowi załącznik do takiej decyzji. Ponadto w decyzji tej zatwierdza się również wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń.

Urząd odmówi zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów jeśli:

 • zarządzający składowiskiem odpadów nie posiada tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami
 • sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę
 • sposób prowadzenia składowiska odpadów mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska
 • kierownik składowiska odpadów nie posiada świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
 • zarządzający składowiskiem (albo wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu zarządzającego składowiskiem) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
 • wobec zarządzającego składowiskiem prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 505 zł – oplata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję
 • 17 zł – oplata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową za wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu marszałkowskiego lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, w której załatwiasz sprawę.

Przykład: jeśli załatwiasz sprawę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, możesz się od niej odwołać. Odwołanie wnieś – w terminie 14 dni od otrzymania decyzji – do:

 • Ministra Klimatu i Środowiska – jeśli decyzję o odmowie wydał marszałek województwa
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – jeśli wydał je regionalny dyrektor ochrony środowiska

Warto wiedzieć

Istnieje możliwość wydobywania odpadów ze składowiska odpadów. W takim przypadku odbywa się to na zasadach ustalonych w instrukcji, która powinna dodatkowo określać:

 • rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wydobycia
 • techniczny sposób wydobywania odpadów
 • sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko
 • opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko
 • opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych

Monitorowanie wód powierzchniowych

Jeśli z przeglądu ekologicznego lub dokumentacji hydrogeologicznej wynika brak możliwości monitorowania wód powierzchniowych, podziemnych lub gazu składowiskowego, w decyzji zatwierdzającej urząd może określić odrębny zakres prowadzenia monitoringu danego składowiska odpadów, odstępując od wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowiska odpadów.

Jak długo zarządzający składowiskiem odpadów musi posiadać instrukcję składowiska

Zarządzający składowiskiem odpadów musi posiadać instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej składowiska (czyli 30 lat liczonych od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów). Na wniosek zarządzającego składowiskiem urząd wydający decyzję, po zakończeniu fazy poeksploatacyjnej, wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji zatwierdzającej instrukcję.

Zabezpieczenie roszczeń

Zarządzający składowiskiem odpadów musi:

 • ustanowić zabezpieczenie roszczeń nie później niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca instrukcję stała się ostateczna
 • utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres zarządzania przez niego składowiskiem

Zarządzający składowiskiem, po uzyskaniu decyzji o wygaśnięciu decyzji zatwierdzającej instrukcję, może złożyć wniosek o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.

W przypadku wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku urząd może zadecydować o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia roszczeń na usunięcie tych skutków (jeśli nie zrobił tego na własny koszt zarządzający składowiskiem odpadów).

Kierownik składowiska odpadów

Kierownika składowiska odpadów zatrudnia zarządzający składowiskiem. Taki kierownik musi mieć świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Zmiany na składowisku – nowa instrukcja

Zmiany na składowisku odpadów wymagają wydania decyzji zatwierdzającej nową instrukcję. W takiej decyzji urząd orzeka o wygaśnięciu dotychczasowej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Czy ta strona była przydatna?