Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Chcesz uzyskać prawną ochronę twojego znaku towarowego w Polsce i zabezpieczyć się przed jego wykorzystaniem przez inne firmy? Zgłoś się do Urzędu Patentowego. Sprawdź, co powinieneś zrobić, żeby zarejestrować swój znak towarowy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zgłoś znak towarowy elektronicznie, po zalogowaniu na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest znak towarowy

Znaki towarowe to oznaczenia, które przedsiębiorcy stosują do identyfikacji swoich produktów lub usług. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które:

 • umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa
 • można przedstawić w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakami towarowymi mogą być na przykład: wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Pamiętaj! Opłata za zgłoszenie znaku towarowego zależy od tego w ilu klasach towarowych zgłaszasz ten znak. Żeby określić liczbę klas towarowych skorzystaj z Klasyfikacji nicejskiej.

Komu przysługuje prawo ochronne

Prawo ochronne na znak towarowy przysługuje uprawnionemu, czyli podmiotowi, który go zgłosił lub osobie, która nabyła od niego prawo do znaku towarowego.

Prawo ochronne może zostać udzielone na indywidualny znak towarowy zgłoszony przez osobę fizyczną lub osobę prawną, organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu Skarbu Państwa.

Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może uzyskać organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego. Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje w przypadku:

 • organizacji – tej organizacji lub jej członkom;
 • osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – tej osobie lub osobom upoważnionym do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku.

Prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny może uzyskać osoba fizyczna lub prawna (w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego), która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane. Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane. 

Wspólne prawo ochronne jest udzielane na znak towarowy, przeznaczony do używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów.

Ważne! Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony w zakresie wskazanych w zgłoszeniu konkretnych towarów i usług.

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Jeżeli uważasz, że zgłoszony przez inny podmiot znak towarowy jest taki sam lub podobny do twojego lub ktoś próbuje zarejestrować nazwę, symbol, logo lub motyw, który wykorzystujesz w swojej firmie możesz zgłosić sprzeciw.

Przeczytaj, jak zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Dowód pierwszeństwa 

Urząd Patentowy może wydać zgłaszającemu znak towarowy, na jego wniosek, dowód dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, czyli dowód pierwszeństwa. Taki dowód może mieć znaczenie, jeżeli o ochronę podobnych znaków ubiega się jednocześnie kilka podmiotów lub jeśli chcesz zgłosić znak do ochrony za granicą.

Przeczytaj, jak uzyskać dowód pierwszeństwa.

Kiedy znak nie zostanie objęty ochroną

Istnieją tzw. bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, które uniemożliwiają jego rejestrację. Urząd Patentowy odmówi objęcia ochroną oznaczenia, które:

 • nie może być znakiem towarowym
 • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone
 • składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności
 • składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych
 • składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru
 • zostało zgłoszone w złej wierze
 • jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
 • zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową
 • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie
 • zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie
 • zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania
 • ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru (np. w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd)
 • stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych
 • zawiera element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku jednakowych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego
 • jest wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś znak towarowy

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym. Możesz je też przesyłać pocztą, faksem albo przez Internet - na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP. Żeby korzystać z PUEUP musisz założyć sobie konto. Przez PUEUP będziesz mógł także wnieść wymagane opłaty. W ten sposób zapewnisz sobie ochronę znaku w Polsce.

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Zobacz dodatkowe informacje na temat pełnomocnictwa.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego. Jeśli prześlesz zgłoszenie faksem, oryginał dokumentu dostarcz do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania faksu. 

We wniosku należy przedstawić lub wyrazić znak towarowy we właściwy sposób:

 •  jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu;
 • jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontretykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;
 • jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;
 • jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku lub fotografii obrazującej jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków lub fotografii obok siebie - gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach
 • jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy;
 • jeżeli znak towarowy, w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio przez zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane).

Barwne znaki towarowe przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim, określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) zgodnie ze wskazaną przez zgłaszającego paletą barw oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory. W przypadku zgłoszenia znaku towarowego składającego się z kolorów lub układów kolorów określa się sposób ich połączenia.

Ile zapłacisz

 • 450 zł - opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług w formie tradycyjnej (papierowej)
 • 400 zł - opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji, drogą elektroniczną (PUEUP)
 • 120 zł - opłata za każdą następną klasę towarową

W przypadku wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%,

 • 100 zł - opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pelnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy. 

Gdy wykażesz, że nie jesteś w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy zwolni cię częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. 

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

 • Dowód pierwszeństwa wymagany jest, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa. Zobacz jak uzyskać dowód pierwszeństwa na znak towarowy
 • Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa jest konieczne, gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Regulamin znaku jest załączany, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego.
 • W przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego do wniosku załącza się 2 egzemplarze informatycznego nośnika danych (materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej) zawierającego nagranie dźwięku.
 • W przypadku znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji zamieszczonej w podaniu przedstawia się fotografię lub odbitkę, nie mniejszą niż 8x8 cm i nie większą niż 10x10 cm.
 • Dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, takich jak: symbole Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), symbole obcego państwa (herb, flagę, godło) czy znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji.
 1. Urząd Patentowy formalnie sprawdzi zgłoszenie

Urząd Patentowy sprawdza, czy złożyłeś wszystkie niezbędne dokumenty.

W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wezwie cię do ich uzupełnienia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie. Jeżeli ich nie uzupełnisz, Urząd umorzy postępowanie. Jeżeli nie wniesiesz wymaganych opłat, Urząd Patentowy wezwie cię do zapłaty w terminie 14 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, Urząd Patentowy umorzy postępowanie.

 1. Urząd Patentowy ujawni zgłoszenie znaku towarowego

Twoje zgłoszenie zostanie ujawnione w e-Wyszukiwarce (PUEUP) w części znaki towarowe, w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia.

 1. Urząd sprawdzi, czy może udzielić prawa ochronnego.

Urząd Patentowy oceni, czy są okoliczności, które uniemożliwiają udzielenie prawa ochronnego (tzw. bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy). Jeżeli takie okoliczności mają miejsce - Urząd Patentowy wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

 1. Urząd Patentowy ogłosi zgłoszenie znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że znak towarowy może zostać zarejestrowany (tj. nie zachodzą wobec niego okoliczności uniemożliwiające objęcie ochroną), niezwłocznie informuje o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu inne podmioty mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu. 

Ważne! Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego, jeżeli po tym ogłoszeniu dowie się o okolicznościach, które uniemożliwiają udzielenie prawa ochronnego.

 1. Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego

Jeżeli po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego nie wpłynął sprzeciw wobec twojego zgłoszenia, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (chyba że dowie się o okolicznościach, które uniemożliwiają objęcie znaku ochroną|).

Jeżeli do twojego zgłoszenia wpłynął sprzeciw, po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd Patentowy:

 • odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne,
 • udziela prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie którego sprzeciwy nie obejmowały lub zostały uznane za niezasadne.

Po uprawomocnieniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy wpisze twój znak towarowy do jawnego rejestru znaków towarowych.

Ile zapłacisz

400 zł

Opłata za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) jest ustalana na podstawie liczby klas towarowych. Opłata za każdą klasę towarową wynosi 400 zł.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Termin uzyskania prawa ochronnego na znak, w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i braku sprzeciwu wobec zgłoszenia, wynosi ok. 6 miesięcy.

 1. Urząd wydaje świadectwo ochronne i ogłasza przyznanie prawa w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Urząd ogłosi informację o przyznaniu ci prawa ochronnego na znak towarowy w Wiadomościach Urzędu Patentowego i wyda ci świadectwo ochronne.

Ważne! Urząd może wstrzymać wydanie świadectwa do czasu aż nie zapłacisz za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym.

Ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego zawiera w szczególności:

 • numer prawa ochronnego, datę i numer zgłoszenia oraz datę ogłoszenia o zgłoszeniu,
 • datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
 • wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego, wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego,
 • nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
 • określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji elementów graficznych, przyjętej na podstawie Porozumienia wiedeńskiego, a w razie potrzeby - rodzaju znaku,
 • wskazanie towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych.

Ile zapłacisz

90 zł

Opłata za publikację informacji o przyznanym ci prawie ochronnym na znak towarowy w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Opłatę wnosisz po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa, w terminie 3 miesięcy od doręczenia wezwania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Najszybciej jak to jest możliwe.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Termin uzyskania prawa ochronnego na znak, w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i niewpłynięcia sprzeciwu wobec zgłoszenia, wynosi około 6 miesięcy.

Termin uzyskania prawa ochronnego na znak, w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia w trybie Fast Track (wyłącznie przez PUEUP) i niewpłynięcia sprzeciwu wobec zgłoszenia, wynosi około 5 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Przed dokonaniem zgłoszenia, sprawdź, czy nie istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, który chciałbyś zgłosić. W tym celu powinieneś przeszukać następujące bazy:

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie PatentowymPrawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone w drodze decyzji. Opłatę możesz wnieść elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

Możesz złożyć wniosek o przesyłanie e-Powiadomienia o upływającym okresie ochrony na Twój znak, abyśmy mogli przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie zakończenia prawa.

Opłata za kolejne okresy ochronne jest naliczana na podstawie liczby klas towarowych.

W postępowaniu wszczętym po wniesieniu sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie, prawo ochronne na znak towarowy może zostać podzielone na wniosek uprawnionego, w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa. Składając wniosek uprawniony uiszcza opłatę za podział prawa ochronnego na znak towarowy. Szczegółowe informacje na temat procedury znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

Jeżeli chcesz się ubiegać o znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE), dokonaj rejestracji onlineKoszt rejestracji to 850 Euro. ZTUE zapewnia uzyskanie wyłącznych praw we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej w drodze jednej rejestracji dokonywanej online. Zachowuje ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat

Czy ta strona była przydatna?