Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż zeznanie podatkowe PIT-36/PIT36S, PIT-36L/PIT-36LS

Jesteś przedsiębiorcą i płacisz podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy? Zobacz, jak i kiedy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym. Sprawdź, jaki formularz złożyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. Zeznanie PIT-36/PIT-36S podpisz podpisem kwalifikowanym lub podpisem elektronicznym - tak zwanymi danymi autoryzującymi.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako podatnik podatku dochodowego musisz składać co rok zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym.

Kto składa PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS

Złóż zeznanie:

 • PIT-36/PIT-36S – jeżeli rozliczasz przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej. W zeznaniu tym wykazujesz również inne przychody, w szczególności:
  • z działów specjalnych produkcji rolnej
  • z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów
  • od których samodzielnie opłacasz zaliczki na podatek (np. gdy wykonujesz osobiście działalność)
  • z zagranicy (np. wynagrodzenie, emerytura)
  • z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, od których płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek
  • korzystasz ze zwolnienia w postaci tzw. kredytu podatkowego.

Złóż zeznanie, jeśli rozliczasz się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • PIT-36L/PIT-36LS – gdy rozliczasz przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym. Tych dochodów nie łączysz z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, dlatego rozlicz je osobno.

Przeczytaj:

Jak rozliczyć podatkek w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Jeżeli po śmierci przedsiębiorcy firmą kieruje zarządca sukcesyjny zgłoszony do CEIDG to - do czasu załatwienia przez spadkobierców formalności związanych z dziedziczeniem - prowadzi przedsiębiorstwo na dotychczasowych zasadach.

Przedsiębiorstwo w spadku:

 • kontynuuje metodę opodatkowania po zmarłym przedsiębiorcy do końca roku (w kolejnym roku może wybrać inną metodę)

 • jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
  • zarządu sukcesyjnego

  • uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i zgłoszono kontynuowanie działalności zmarłego przedsiębiorcy.

Zarządca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego przedsiębiorstwa w spadku PIT-36S lub PIT-36LS.

Jak zapłacić podatek

Należny podatek wynikający z zeznania PIT-36/PIT-36S albo PIT-36L/PIT-36LS zobowiązany jesteś wpłacić na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który składasz zeznanie.

Jak przekazać 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1,5% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć.

Znajdź organizację pożytku publicznego (OPP) w wyszukiwarce internetowej Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj! Jeśli złożysz zeznanie po terminie, to stracisz prawo do przekazania 1,5% podatku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie podatkowe po zakończeniu roku podatkowego, od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie wcześniej, urząd przyjmie za datę złożenia zeznania 15 lutego danego roku.

Pamiętaj! Jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), to termin na złożenie zeznania upływa w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe

Złóż zeznanie do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Miejsce zamieszkania określasz na:

 • ostatni dzień roku podatkowego
 • dzień śmierci przedsiębiorcy (tzw. otwarcie spadku)
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zeznanie podatkowe

Zeznanie możesz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi. Deklaracje przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane Profilem Zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przeczytaj:

Dokumenty

Do formularza dołącz odpowiednie załączniki dla:

Ważne! Elektroniczną deklarację może w twoim imieniu złożyć pełnomocnik, o ile go do tego upoważnisz. Upoważnienie jest bezpłatne. 

Przeczytaj jak złożyć upoważnienie UPL-1 do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

Pełnomocnika możesz również wyznaczyć do złożenia deklaracji w formie papierowej. Za to pełnomocnictwo - UPL-1P - zapłacisz 17 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Dowiedz się więcej o pełnomocnikach i przedstawicielach podatkowych.

Termin

Złóż zeznanie podatkowe po zakończeniu roku podatkowego, od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie wcześniej, urząd przyjmie za datę złożenia zeznania 15 lutego danego roku.

Pamiętaj! Jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), to termin na złożenie zeznania upływa w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 1. Urząd przyjmie twoje zeznanie

Złożenie zeznania kończy załatwienie sprawy. Jeśli złożysz zeznanie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), wygenerowane automatycznie przez system.

W niektórych sytuacjach, urząd może za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

 • błędy rachunkowe
 • inne oczywiste omyłki
 • wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy na skutek poprawek lub uzupełnień zmiana wysokości zobowiązania podatkowego albo kwoty nadpłaty nie przekracza 5000 zł.

Ważne! Jeśli nie złożysz zeznania lub twoje zeznanie ma błędy (np. zaniżysz zobowiązanie podatkowe), urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania. Urząd wyda decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Jeśli wniesiesz sprzeciw, to unieważnia on korektę.

Warto wiedzieć

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat, czyli do momentu jego przedawnienia. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym).

Przeczytaj, jakie są zasady przechowywania deklaracji podatkowych

Korekta zeznania

Możesz samodzielnie poprawić złożone już zeznanie. Korekta zeznania pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej lub sankcji podatkowych.

Przeczytaj, jak złożyć korektę deklaracji podatkowej

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Złóż PIT-36/PIT-36S lub PIT-36L/PIT-36LS przez internet (przez portal e-deklaracje). Dzięki temu szybciej otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. Urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 45 dni. Czas nalicza się od daty złożenia deklaracji, nie wcześniej jednak niż od dnia 15 lutego. Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania przez ciebie deklaracji.

Złożenie zeznania podatkowego PIT-36 przez usługę Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT-36 możesz złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (polegającej na udostępnieniu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych), gdy w zeznaniu PIT-36 rozliczasz np. osiągnięte przychody ze stosunku pracy, z najmu i z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych. Zeznanie PIT-36 nie zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT, jeśli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza. 

Złożenie PIT-u po terminie

Jeśli nie złożysz zeznania w wymaganym czasie, możesz stracić kilka korzyści (np. wspólne rozliczenie PIT-36 z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, prawo do przekazania 1,5% podatku dla OPP).

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje,
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych,
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie.

Instytucja czynnego żalu

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później, możesz dostać mandat karny. Możesz jednak uniknąć kary, jeśli złożysz czynny żal, czyli pismo, w którym przyznasz się do popełnionego czynu i wskażesz jego okoliczności. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sytuacjach (na przykład jeśli urząd wezwie cię do złożenia zeznania).

Przeczytaj, jak złożyć czynny żal.

Czy ta strona była przydatna?