Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż zeznanie podatkowe PIT-28/PIT28S

Korzystasz z opodatkowania ryczałtem i chcesz rozliczyć się z urzędem skarbowym? Złóż PIT-28/PIT-28S. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. Zeznanie PIT-28/PIT-28S podpiszesz danymi autoryzującymi.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczasz z urzędem skarbowym na formularzu PIT-28, przychody przedsiębiorstwa w spadku na formularzu PIT-28S.

Masz na to czas do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Pamiętaj, że musisz zgłosić opodatkowanie w formie ryczałtu najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód osiągnąłeś w grudniu.

Sprawdź, kto może wybrać ryczałt.

Kto składa PIT-28

Złóż zeznanie podatkowe PIT-28, jeśli:

 • wybrałeś opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych: 
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna)
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów  o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Ważne! Od 2023 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych obligatoryjnie są opodatkowane przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego, czyli najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą. Oznacza to, że wynajmujący mają tylko jedną możliwość opodatkowania najmu prywatnego, właśnie w formie ryczałtu. Do zeznania PIT-28 nie masz obowiązku dołączania załącznika PIT-28/A.

Kto składa PIT-28S

Zeznanie podatkowe PIT-28S składane jest w związku z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy korzystającego z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przedsiębiorstwo w spadku).

Do końca roku podatkowego, w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje sposób opodatkowania według formy wybranej przez zmarłego.

Złóż zeznanie PIT-28S, jeśli jesteś:

 • zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa lub
 • osobą wykonującą czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego).

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, nie przysługuje ci prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem chyba, że spełniasz warunki do wspólnego rozliczenia i złożyłeś tzw. zerowy PIT-28 co oznacza, że:

 • przez cały rok podatkowy nie osiągnąłeś przychodów z prowadzonej działalności, ani nie poniosłeś kosztów uzyskania przychodów, ani
 • nie byłeś obowiązany lub nie korzystałeś z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani
 • nie byłeś obowiązany albo nie korzystałeś z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Podstawa opodatkowania przy ryczałcie

Podstawą opodatkowania przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest przychód - nie masz zatem możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Nie możesz też odliczyć od podatku ulgi prorodzinnej, ulgi B+R ani skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z IP BOX. 

Po spełnieniu określonych w ustawie warunków w zeznaniu PIT-28 możesz odliczyć:   

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (odliczenie od przychodu 50% zapłaconych składek)
 • stratę z działalności gospodarczej
 • darowizny przekazane m.in.
  • organizacjom pożytku publicznego
  • na cele kultu religijnego
  • z tytułu krwiodawstwa (krew i jej składniki)
 • ulgę rehabilitacyjną
 • ulgę termomodernizacyjna
 • ulgę z tytułu wpłaty na IKZE.

Różne źródła przychodów

Przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie łączysz z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeśli uzyskujesz też przychody z innych źródeł niż te opodatkowane w formie ryczałtu, to rozlicz je we właściwym zeznaniu podatkowymi np. PIT-37PIT-36 czy PIT-36L, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Odliczenie 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1,5% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć. Znajdź organizację pożytku publicznego (OPP) w wyszukiwarce internetowej Ministerstwa Finansów.

Urząd przekaże też 1,5% podatku z korekty twojego zeznania, jeżeli nastąpiła w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Pamiętaj, że gdy złożysz zeznanie po terminie, stracisz prawo do przekazania 1,5% podatku.


Pozarolnicza działalność gospodarcza  jest to działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, która prowadzona jest we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Jednocześnie za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności
 • są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe

Złóż zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według twojego miejsca zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Miejsce zamieszkania określasz na ostatni dzień roku podatkowego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zeznanie podatkowe PIT-28/PIT-28S

Zeznanie złożysz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego - danymi autoryzującymi. Nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu zeznań. Sprawdź, w jaki sposób złożyć zeznanie drogą elektroniczną.

Ważne! Elektroniczną deklarację może w twoim imieniu złożyć pełnomocnik, o ile go do tego upoważnisz. Te upoważnienie jest bezpłatne. Przeczytaj jak złożyć upoważnienie UPL-1 do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

Pełnomocnika możesz również wyznaczyć do złożenia deklaracji w formie papierowej. Za to pełnomocnictwo - UPL-1P - zapłacisz 17 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Przeczytaj więcej o pełnomocnikach i przedstawicielach podatkowych.

Dokumenty

Do formularza dołącz odpowiedni załącznik:

 • PIT-28/B – jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej (każdy ze wspólników składa osobno zeznanie z załącznikiem
 • PIT-O – jeśli korzystasz z przysługujących ci ulg i odliczeń
 • PIT-D – jeśli korzystasz z ulgi mieszkaniowej na prawach nabytych
 • PIT-2K – jeśli korzystasz z ulgi odsetkowej (pierwszy rok rozliczenia)
 • PIT/WZR - jeśli korzystasz z ulgi na złe długi.

Termin

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 1. Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Nie czekaj na decyzję z urzędu po złożeniu zeznania, bo urząd jej nie wydaje. Jeśli złożysz zeznanie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

W niektórych sytuacjach, urząd może wezwać cię do  skorygowania zeznania lub za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

 • błędy rachunkowe
 • inne oczywiste omyłki
 • wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy po poprawkach lub uzupełnieniach zmiana wysokości zobowiązania podatkowego albo kwoty nadpłaty nie przekracza 5000 zł.

Jeśli twoje zeznanie budzi wątpliwości (na przykład zaniżysz zobowiązanie podatkowe, nie zapłacisz podatku, nie wykażesz zobowiązania albo w ogóle nie złożysz zeznania) urząd wezwie cię do złożenia wyjaśnień przedłożenie dokumentów na podstawie których sporządziłeś zeznanie. Jeżeli stwierdzi błędy, poleci ci skorygować zeznanie. Jeżeli tego nie zrobisz urząd rozpocznie postępowanie podatkowe i określi w decyzji prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Jak możesz się odwołać

W przypadku, gdy otrzymasz z urzędu skorygowane zeznanie, masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Jeśli wniesiesz sprzeciw, to unieważnia on korektę.

W przypadku, gdy otrzymasz z urzędu decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, możesz odwołać się do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Odwołanie wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci decyzji. Jeśli złożysz odwołanie twoja sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez organ wyższego stopnia.

Warto wiedzieć

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat, czyli do momentu jego przedawnienia. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym, kopię zeznania ze stemplem z urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru – przy elektronicznej wysyłce).

Korekta zeznania

Możesz samodzielnie poprawić złożone już zeznanie. Korekta zeznania pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej lub sankcji podatkowych.

W przypadku, gdy korygujesz zeznanie po ustawowym terminie jego składania i z tej korekty wynika nadpłata, musisz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Dostaniesz decyzję, stwierdzającą prawidłową kwotę nadpłaty, a w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji otrzymasz zwrot nadpłaty. 

Natomiast w przypadku, gdy skorygowane zeznanie nie budzi wątpliwości, urząd zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania.

Złożenie zeznania po terminie

Jeśli nie złożysz zeznania w wymaganym czasie, możesz stracić przysługujące ci korzyści (na przykład możliwość przekazania 1,5% podatku dla OPP).

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Złóż PIT-28/PIT-28S przez internet. Dzięki temu możesz szybciej otrzymać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 45 dni. Czas nalicza się od daty złożenia deklaracji.

Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania przez ciebie deklaracji.

Złożenie zeznania podatkowego PIT-28 przez usługę Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT-28 możesz złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (polegającej na udostępnieniu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych), gdy w zeznaniu PIT-28 rozliczasz wyłącznie przychody z najmu albo wyłącznie przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo wyłącznie przychody  z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Tym samym, zeznanie PIT-28 nie zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT, jeśli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Utrata ryczałtu

Możesz w ciągu roku stracić prawo do rozliczania się ryczałtem, jeśli na przykład:

 • rozszerzysz działalność o taką, której nie rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (na przykład chcesz dodatkowo prowadzić aptekę)
 • zaczniesz wykonywać usługi odpowiadające czynnościom wykonywanym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od podjęcia działalności.

PIT-28/PIT-28S złożysz tylko za okres przed pojawieniem się naruszeń. Za pozostały czas rozliczasz się na zasadach ogólnych.

Jeśli przekroczysz limit przychodów w trakcie roku, do końca tego roku rozliczasz się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i za ten rok podatkowy składasz zeznanie PIT-28/PIT-28S. 

Od kolejnego roku stracisz jednak możliwość rozliczania się w tej formie opodatkowania.

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje,
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych,
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie.

Czynny żal

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później, możesz dostać mandat karny. Jeśli nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie, możesz uniknąć kary. Złóż czynny żal, czyli pismo, w którym przyznasz się do popełnionego czynu i wskażesz jego okoliczności. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sytuacjach (jeśli np. nie złożysz zeznania, a urząd wezwie cię do jego złożenia).

Sprawdź jak złożyć czynny żal.

Czy ta strona była przydatna?