Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie zeznania podatkowego PIT-36/PIT36S, PIT-36L/PIT-36LS

Jesteś przedsiębiorcą i płacisz podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy? Zobacz, jak i kiedy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym. Sprawdź, jaki formularz złożyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. Zeznanie PIT-36/PIT-36S podpisz podpisem kwalifikowanym lub podpisem elektronicznym - tak zwanymi  danymi autoryzującymi.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako podatnik podatku dochodowego musisz składać co rok zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym.

Kto składa PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS

Złóż zeznanie:

 • PIT-36/PIT-36S – gdy uzyskasz dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej (nie ma znaczenia z ilu źródeł pochodzą) i nie wypełniasz zeznania PIT-37:
  • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej,
  • masz przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów,
  • masz przychody, od których samodzielnie opłacasz zaliczki na podatek (np. gdy wykonujesz osobiście działalność),
  • masz przychody z zagranicy (np. wynagrodzenie, emerytura),
  • masz przychody z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, od których płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek,
  • korzystasz ze zwolnienia w postaci tzw. kredytu podatkowego.

Złóż zeznanie, jeśli rozliczasz się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Rozliczenia podatkowe w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Jeżeli po śmierci przedsiębiorcy firmą kieruje zarządca sukcesyjny zgłoszony do CEIDG, to prowadzi przedsiębiorstwo na dotychczasowych zasadach, do czasu załatwienia przez spadkobierców formalności związanych z dziedziczeniem. 

Przedsiębiorstwo w spadku:

 • kontynuuje metodę opodatkowania po zmarłym przedsiębiorcy do końca roku (w kolejnym roku może wybrać inną metodę),

 • jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

  • zarządu sukcesyjnego,

  • uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i zgłoszono kontynuowanie działalności zmarłego przedsiębiorcy.

Zarządca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego przedsiębiorstwa w spadku PIT-36S lub PIT-36LS.

Wpłata podatku

Masz obowiązek wpłacić na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, do 30 kwietnia,:

 • dla PIT-36/PIT-36S – różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;
 • dla PIT-36L/PIT-36LS – należny podatek dochodowy wynikający z zeznania albo różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek.

Uwaga! W związku z epidemią koronawirusa termin wpłaty należnego podatku jest wydłużony do 31 maja 2020 r.

Odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć.

Znajdź organizację pożytku publicznego (OPP) w wyszukiwarce internetowej Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj, że gdy złożysz zeznanie po terminie, to stracisz prawo do przekazania 1% podatku.


Słowniczek

Pozarolnicza działalność gospodarcza – jest to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

Jest to działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Działy specjalne produkcji rolnej – obejmują: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.


Dowiedz się więcej o podatku PIT.

Sprawdź, jak rozliczać PIT na działalności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie podatkowe po zakończeniu roku podatkowego, czyli od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie wcześniej, urząd przyjmie za datę złożenia zeznania 15 lutego danego roku.

Pamiętaj, że jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), to  termin na złożenie zeznania upływa w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ponadto złóż zeznanie:

 • przed opuszczeniem Polski – jeśli nie mieszkasz, ale masz dochody w roku podatkowym w Polsce (bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, którzy nie robią rocznego obliczenia podatku);
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym* (dotyczy tylko PIT-36/PIT-36S) – jeśli dla celów podatkowych mieszkasz w innym niż Polska kraju (UE, EOG lub w Szwajcarii) i chcesz mieć opodatkowanie:
  • wspólne z małżonkiem,
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  • przychodów z działalności (np. artystycznej czy literackiej)  według skali podatkowej.

​Uwaga! W związku z epidemią koronawirusa termin złożenia zeznania podatkowego jest wydłużony do 31 maja 2020 r. 

* Do zeznania dołącz certyfikat rezydencji jako potwierdzenie twojego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż zeznanie do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Miejsce zamieszkania określasz na:

 • ostatni dzień roku podatkowego,
 • dzień śmierci przedsiębiorcy (tzw. otwarcie spadku).

Centrum obsługi podatnika

Zeznanie złożysz też w dowolnym centrum obsługi. Ponadto w centrum otrzymasz informacje potrzebne do poprawnego wypełnienia zeznania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż zeznanie podatkowe

Dokumenty

Do formularza dołącz odpowiednie załączniki dla:

Jak podpisać i dostarczyć elektroniczne zeznanie

Zeznanie możesz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi. Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu zeznań.

Deklaracje przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane Profilem Zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sprawdź, w jaki sposób złożyć zeznanie drogą elektroniczną.


Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: 17 zł wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Złóż zeznanie podatkowe po zakończeniu roku podatkowego, czyli od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie wcześniej, urząd przyjmie za datę złożenia zeznania 15 lutego danego roku.

Pamiętaj, że jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), to  termin na złożenie zeznania upływa w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ponadto złóż zeznanie:

 • przed opuszczeniem Polski – jeśli nie mieszkasz, ale masz dochody w roku podatkowym w Polsce (bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, którzy nie robią rocznego obliczenia podatku);
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym* (dotyczy tylko PIT-36/PIT-36S) – jeśli dla celów podatkowych mieszkasz w innym niż Polska kraju (UE, EOG lub w Szwajcarii) i chcesz mieć opodatkowanie:
  • wspólne z małżonkiem,
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  • przychodów z działalności (np. artystycznej czy literackiej)  według skali podatkowej.

​Uwaga! W związku z epidemią koronawirusa termin złożenia zeznania podatkowego jest wydłużony do 31 maja 2020 r. 

* Do zeznania dołącz certyfikat rezydencji jako potwierdzenie twojego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

2. Urząd przyjmie twoje zeznanie

Nie czekaj na decyzję z urzędu po złożeniu zeznania, bo urząd jej nie wydaje. Jeśli złożysz zeznanie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), wygenerowane automatycznie przez system.

Korekta zeznania z urzędu

W niektórych sytuacjach, urząd może za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

 • błędy rachunkowe,
 • inne oczywiste omyłki,
 • wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy na skutek poprawek lub uzupełnień zmiana wysokości zobowiązania podatkowego albo kwoty nadpłaty nie przekracza 5000 zł.

Postępowanie podatkowe

Jeśli nie złożysz zeznania lub ma ono błędy (np. zaniżysz zobowiązanie podatkowe), urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania.

Urząd wyda decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

Dokumenty

Termin

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Jeśli wniesiesz sprzeciw, to unieważnia on korektę.

Warto wiedzieć

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat, czyli do momentu jego przedawnienia. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym).

Korekta zeznania

Możesz samodzielnie poprawić złożone już zeznanie. Korekta zeznania pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej lub sankcji podatkowych.

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Złóż PIT-36/PIT-36S lub PIT-36L/PIT-36LS przez internet (przez portal e-deklaracje). Dzięki temu możesz szybciej otrzymać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 45 dni. Czas nalicza się od daty złożenia deklaracji, nie wcześniej jednak niż od dnia 15 lutego.

Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania przez ciebie deklaracji.

Złożenie zeznania podatkowego PIT-36 przez usługę Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT-36 możesz złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (polegającej na udostępnieniu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych), gdy w zeznaniu PIT-36 rozliczasz np. osiągnięte przychody ze stosunku pracy, z najmu i z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych. 

Tym samym, zeznanie PIT-36 nie zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT, jeśli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza. 

Złożenie PIT-u po terminie

Jeśli nie złożysz zeznania w wymaganym czasie, możesz stracić kilka korzyści (np. wspólne rozliczenie PIT-36 z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, prawo do przekazania 1% podatku dla OPP).

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje,
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych,
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie.

Instytucja czynnego żalu

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później, możesz dostać mandat karny. Jeśli nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie, możesz uniknąć kary. Złóż pismo, w którym przyznasz się do popełnionego czynu i wskaż jego okoliczności, tzw. czynny żal. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sprawach (jeśli np. nie złożysz zeznania, a urząd wezwie cię do jego złożenia).

Uwaga! Jeśli zdecydujesz się na złożenie zeznania za 2019 r. oraz wpłacenie należnego PIT po 30 kwietnia 2020 r. będzie to równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu. W takim przypadku organ nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte już postępowanie umorzy. Pamiętaj, że warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest złożenie zeznania nie później niż do 31 maja 2020 r. 

Czy ta strona była przydatna?