Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż deklarację VAT

Jesteś czynnym podatnikiem VAT i rozliczasz się miesięcznie lub kwartalnie? Realizujesz transakcje zagraniczne jako podatnik zwolniony z VAT? Sprawdź, jaką deklarację VAT powinieneś złożyć i jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w VAT

Podatnikami podatku od towarów i usług - VAT są głównie przedsiębiorcy, którzy samodzielnie wykonują działalność gospodarczą. 


Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność związana z produkcją, handlem, usługami, pozyskiwaniem zasobów naturalnych, rolnictwem lub wolnymi zawodami.


Działalność gospodarcza polega głównie na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych, czyli:

 • autorskich praw majątkowych
 • praw pokrewnych
 • licencji
 • koncesji
 • prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
 • know-how, czyli prawa do używania wiedzy w dziedzinie przemysłowej, naukowej lub organizacyjnej.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zaliczasz do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczysz też nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Pamiętaj, że towary lub wartości niematerialne i prawne muszą być twoim stałym zarobkiem.

Przeczytaj, kto musi płacić VAT.

Opodatkowanie VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • eksport towarów
 • import towarów na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przeczytaj więcej o zasadach opodatkowania podatkiem VAT.

Jak składać deklaracje

Poniższe deklaracje możesz złożyć elektronicznie:

 • JPK_V7M – jeśli rozliczasz się miesięcznie
 • JPK_V7K – jeśli jako mały podatnik rozliczasz się kwartalnie
 • VAT-8 – jeśli rozliczasz się miesięcznie, między innymi z  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • VAT-9M – jeśli rozliczasz podatek VAT z tytułu importu usług lub nabycia towarów oraz usług oraz nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-8
 • VAT-10 – jeśli rozliczasz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu oraz nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M
 • VAT-11 – jeśli rozliczasz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu oraz nie jesteś podatnikiem podatku VAT i nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • VAT-12 – jeśli składasz deklarację dla rozliczenia podatku VAT jako kierowca taksówki osobowej i masz opodatkowanie ryczałtowe
 • VAT-14 – jeśli wpłacasz podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
 • VAT-26 – jeśli jako podatnik wykorzystujesz wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których musisz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów.

Pamiętaj, że deklaracje JPK_V7M, JPK_V7K, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-14 złożysz tylko online. To oznacza, że nie złożysz ich w wersji papierowej lub osobiście w urzędzie. Nie możesz też ich przesłać pocztą. Deklarację VAT-14 złożysz przez PUESC - Złóż deklarację o nienależnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Podzielna płatność, czyli split payment

Jeżeli stosujesz mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment, możesz otrzymać zwrot podatku w przyspieszonym terminie, czyli do 25 dni. W takim przypadku zaznacz w deklaracji, że chcesz otrzymać zwrot na rachunek VAT.

Przeczytaj więcej o split pyament.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż formularz:

 • JPK_V7M, JPK_V7K, VAT-8 – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (odpowiednio miesięcznym lub kwartalnym)
 • VAT-9M – do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • VAT-10 – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
 • VAT-11 – do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • VAT-12 – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu
 • VAT-14 – do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty
 • VAT-26 – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnicy poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Złóż deklarację:

 • JPK_V7M, JPK_V7K (od 1 października 2020 r.) – w urzędzie skarbowym właściwym dla:
  • adresu siedziby podatnika – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej
  • miejsca zamieszkania – jeśli jesteś osobą fizyczną
  • stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – jeśli nie masz siedziby działalności gospodarczej w Polsce, ale za to masz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
  • w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście – jeśli nie masz siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
 • VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12 – w urzędzie skarbowym właściwym dla:
  • adresu siedziby podatnika – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej
  • miejsca zamieszkania – jeśli jesteś osobą fizyczną
 • VAT-14 – naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie rozliczania podatku akcyzowego
 • VAT-26 – w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby deklarację złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklarację VAT

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Ulga na złe długi (VAT-ZD)

Możesz starać się o ulgę na złe długi, jeśli twój kontrahent zalega z zapłatą co najmniej 90 dni licząc od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W takim wypadku wypełnij załącznik VAT-ZD, który jest częścią elektronicznych formularzy VAT-7 lub VAT-7K.

Przeczytaj więcej o uldze VAT za złe długi.

Jak podpisać formularze interaktywne

Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26 podpiszesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu deklaracji.

Pamiętaj, że nie możesz podpisać deklaracji Profilem Zaufanym i złożyć ich przez ePUAP.

Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednej z trzech metod:

 • profilu zaufanego – bezpłatnego podpisu elektronicznego
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • danych autoryzujących - jest to bezpłatna metoda, w której do autoryzacji służą twoje dane: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz  kwota przychodu z odpowiedniego roku.

Przeczytaj więcej na temat podpisu kwalifikowanego.

Deklarację VAT-14 podpiszesz podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.

Dowiedz się więcej o zasadach korzystania z interaktywnych formularzy.


Możesz wyznaczyć pełnomocnika, który podpisze i złoży deklarację w twoim imieniu. Aby mógł to zrobić, najpierw udziel mu pełnomocnictwa.

 • Pełnomocnik do składania deklaracji online

Złóż pełnomocnictwo UPL-1 w formie:

 • papierowej – do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby
 • elektronicznej – wybierz skrzynkę elektroniczną Ministerstwa Finansów. Ten urząd jest właściwy do obsługi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Za udzielenie pełnomocnictwa UPL-1 nic nie zapłacisz.

 • Pełnomocnik do składania deklaracji w formie papierowej

Złóż pełnomocnictwo UPL-1P, jeśli chcesz mieć pełnomocnika do deklaracji przekazywanych do urzędu w formie papierowej.

Za udzielenie pełnomocnictwa UPL-1P zapłacisz 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Termin

Złóż formularz:

 • JPK_V7M, JPK_V7K, VAT-8 – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (odpowiednio miesięcznym lub kwartalnym)
 • VAT-9M – do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • VAT-10 – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
 • VAT-11 – do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • VAT-12 – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu
 • VAT-14 – do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty
 • VAT-26 – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnicy poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.
 1. Urząd przyjmie twoją deklarację

Jeśli twoja deklaracja jest prawidłowa, czyli nie zawiera błędów i złożysz ją w terminie, urząd ją przyjmie. Nie czekaj na informację lub decyzję w tej sprawie, bo urząd jej nie wydaje. Jeśli jednak złożysz deklarację elektronicznie, urząd przyśle ci urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD).

W niektórych sytuacjach urząd może za ciebie skorygować deklarację podatkową. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że deklaracja ma:

 • błędy rachunkowe
 • inne oczywiste omyłki
 • wypełnisz ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta deklaracji z urzędu jest możliwa, gdy poprawki lub uzupełnienia nie przekraczają kwoty 5 tys. zł dla zmiany wysokości:

 • zobowiązania podatku
 • kwoty nadpłaty
 • kwoty zwrotu podatku lub kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia
 • straty po korekcie.

Jeśli nie złożysz deklaracji lub twoja deklaracja ma błędy (na przykład zaniżysz zobowiązanie podatkowe), urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji.

Urząd wyda decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania. Jest to skorygowana kopia deklaracji. Ponadto urząd ustala twoje dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty:

 • zaniżenia zobowiązania podatkowego,
 • kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego,
 • zwrotu podatku naliczonego
 • różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoją deklarację po tym, jak sprawdzi, czy jest poprawnie złożona.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoją deklarację. Zrób to w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Jeśli wniesiesz sprzeciw, to korekta zostanie anulowana.

Warto wiedzieć

Korekta deklaracji

Możesz samodzielnie poprawić złożoną już deklarację. Korekta deklaracji pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej (czynny żal) lub sankcji podatkowych.

Urząd nie wymierzy ci sankcji, jeśli przed dniem rozpoczęcia kontroli podatkowej (postępowania kontrolnego) złożysz odpowiednią korektę deklaracji podatkowej (samą deklarację podatkową – gdy wcześniej jej nie złożyłeś) oraz wpłacisz kwotę podatku wynikającą z korekty lub deklaracji wraz z odsetkami za zwłokę.

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w deklaracji podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje,
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych,
 • nie złożysz deklaracji lub zrobisz to po terminie,
 • złożysz deklarację w formie papierowej, choć ma być składana tylko elektronicznie
 • złożysz deklarację niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego.

Czynny żal

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie deklaracji w terminie. Jeśli złożysz deklarację później, możesz dostać mandat karny. Jeśli nie złożysz deklaracji lub zrobisz to po terminie, możesz uniknąć kary. Złóż informację, którą określa się jako tzw. czynny żal. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sprawach (jeśli np. nie złożysz deklaracji, a urząd wezwie cię do jej złożenia).

Przeczytaj, jak złożyć czynny żal

Czy ta strona była przydatna?