Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak wybrać i zmienić kod PKD

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to uporządkowane pogrupowanie typów działalności gospodarczej, branż czy sektorów. Każdy przedsiębiorca powinien w niej odnaleźć taki kod, który najlepiej opisuje jego własną działalność. Sprawdź, kiedy trzeba wybrać kod PKD i jak to zrobić.

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności to systematyka działalności gospodarczych stosowana w statystyce publicznej, ewidencji oraz rachunkowości.

W PKD różne branże czy sektory gospodarcze zostały uporządkowane i posegregowane w grupy – każdy przedsiębiorca powinien wśród nich odnaleźć taką, która najlepiej i najbliżej opisuje jego działalność.

Kody PKD określają obszar działalności firmy i mają charakter statystyczny.

PKD ma strukturę pięciopoziomową – od ogólnych sekcji, takich jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy, przez działy, grupy, klasy i opisujące w największych szczegółach daną działalność – podklasy.

Struktura PKD:

 • sekcja – oznaczona symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy
 • dział – oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej
 • grupa – oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług
 • klasa – oznaczona czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego czy też działalności usługowej
 • podklasa – oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Została wprowadzona w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa = podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Ważne! Z określonymi kodami PKD mogą wiązać się specyficzne obowiązki – na przykład dla niektórych kodów jest wymagana określona forma działalności, przypisany specyficzny rodzaj opodatkowania, obowiązek stosowania kas fiskalnych czy rejestracji VAT.

Kto musi mieć kod PKD

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy:

 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do CEIDG
 • podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli na przykład spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni, fundacji.

Kiedy trzeba podać kod PKD firmy

Kody PKD podajesz już podczas rejestracji firmy, zarówno we wniosku o wpis od CEIDG, jak i wtedy, kiedy rejestrujesz spółkę osobową lub kapitałową w KRS. Te kody są podstawą do nadania numeru REGON przez urząd statystyczny.

Aby odnaleźć kod dla swojej działalności, skorzystaj z wyszukiwarki kodów PKD na Biznes.gov.pl. Znajdziesz tam też informację, których działalności nie może prowadzić osoba fizyczna.

Jeśli masz problem w ustaleniu właściwego kodu twojej działalności, możesz skorzystać z elektronicznego formularza pomocy Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wystarczy, że szczegółowo opiszesz przedmiot działalności, a urząd pomoże ci ustalić kod PKD.

Ile można mieć kodów PKD

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli rejestrujesz działalność w CEIDG, podajesz:

 • jeden kod głównej działalności, czyli tej, która ma największy udział w przychodach ze sprzedaży towarów lub ze świadczenia usług
 • dowolną liczbę kodów pozostałej działalności, czyli dla tych czynności, które wykonujesz jako przedsiębiorca, a które nie są twoją główną działalnością.

W twoim wpisie w CEIDG powinny się znaleźć tylko te kody PKD, które faktycznie określają to, co robisz. Nie wpisuj kodów na zapas – listę kodów możesz aktualizować w dowolnym momencie. Jeżeli profil twojej działalności się zmienia, to masz obowiązek wskazać nowe kody PKD lub usunąć te, które już cię nie dotyczą, w ciągu 7 dni od zmiany.

Pamiętaj! Niektóre kody są zarezerwowane dla rolników lub spółek prawa handlowego. Informacje o tym można znaleźć w wyszukiwarce kodów PKD.

Spółki osobowe i kapitałowe

Jeśli rejestrujesz spółkę w KRS, możesz podać maksymalnie 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Ważne! W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS, nie trzeba wpisywać kodów PKD do umowy spółki. Wymagane jest jedynie opisanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak posługiwanie się kodami PKD w umowie spółki to dobre rozwiązanie praktyczne, które ułatwia sądowi ocenę zgodności złożonego wniosku o wpis do KRS z zapisami w umowie spółki i minimalizuje ryzyko odrzucenia takiego wniosku.

Kiedy i jak zmienić kod PKD w firmie jednoosobowej lub w spółce cywilnej

W dowolnym momencie możesz:

 • zgłosić zmianę profilu działalności – zmienić kod głównej działalności
 • rozszerzyć zakres działalności – dodać kody PKD dla działalności dodatkowych
 • zawęzić zakres działalności – wykreślić nieaktualne kody PKD.

Pamiętaj! Jeśli prowadzisz działalność regulowaną, wpisaną do rejestru działalności regulowanych albo prowadzoną na podstawie koncesji czy zezwolenia, poinformuj urząd, który wydał ci pozwolenie, o każdej zmianie kodu PKD.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, zarejestrowaną w CEIDG, kody PKD zmieniasz w swoim wpisie w rejestrze. Zmiana danych nie wiąże się z żadnymi kosztami. Zmianę powinieneś zgłosić w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych.

Sprawdź, jak zmienić wpis w CEIDG.

Spółka cywilna

Zmianę kodów PKD spółki cywilnej należy zaktualizować w rejestrze REGON.

Sprawdź, jak zmienić dane spółki cywilnej w REGON.

Kiedy i jak zmienić kod PKD w spółce osobowej lub kapitałowej

Przedmiot działalności spółki prawa handlowego musi być opisany w umowie spółki, nie musi mieć jednak postaci odpowiednich kodów PKD. Kody PKD muszą być natomiast uwidocznione w rejestrze spółki, w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W KRS uwidacznia się maksymalnie 10 kodów – jeden określający podstawową działalność i nie więcej niż 9 określających działalność dodatkową.

W KRS możesz wpisać wyłącznie te kody PKD, które są zgodne z przedmiotem działalności spółki zdefiniowanym w umowie. Można zatem zmienić kody PKD w KRS bez zmiany umowy spółki, o ile umowa już przewiduje dany rodzaj działalności. Jeżeli spółka zaczyna zajmować się nowym rodzajem działalności, wspólnicy – przed zmianą PKD w KRS – muszą zmienić treść umowy spółki.

Nie każda zmiana kodu PKD wpisanego w KRS wymaga zmiany umowy spółki. Jest to konieczne w przypadku istotnych zmian, czyli zmian dotyczących głównego (przeważającego) przedmiotu działalności. Są to takie przypadki, kiedy następuje całkowita zmiana tego przedmiotu lub kiedy nowy obszar działalności spółki stał się dominującym obszarem jej działania. Natomiast jeśli spółka zamierza podjąć działalność w zakresie mieszczącym się w grupie klasyfikacyjnej już wpisanej do rejestru w KRS jako działalność uboczna spółki, zmiana umowy nie jest konieczna.

Spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo - akcyjna

W spółce jawnej i w spółce partnerskiej wszyscy wspólnicy powinni podjąć stosowną uchwałę i podpisać aneks do umowy spółki zawierający postanowienia o nowym przedmiocie/zmianie przedmiotu działalności spółki. Umowa spółki może określać inny niż jednomyślność sposób zmiany umowy (większość kwalifikowana, większość zwykła), ale nie może wyłączyć możliwości jej zmiany. Ponadto wszyscy wspólnicy powinni sporządzić i podpisać (na każdej stronie) tekst jednolity umowy spółki, uwzględniający uchwalone zmiany. Ten tekst stanowi załącznik do uchwały o zmianie kodów PKD i musi być złożony w KRS. Dotyczy to zarówno zmian, które polegają na rozszerzeniu działalności, jak i jej ograniczeniu – przez usunięcie niektórych kodów PKD.

W spółce komandytowej uchwała w sprawie zmian w statucie spółki wymaga zgody wszystkich wspólników i musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Po jej zawarciu zmiany należy zgłosić wraz z załącznikami: aktem notarialnym zawierającym aneks do umowy spółki oraz jednolitym tekstem umowy spółki.

W spółce komandytowo-akcyjnej uchwała w sprawie zmiany statutu wymaga zgody wszystkich komplementariuszy i musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Po jej zawarciu zmiany należy zgłosić wraz z załącznikami: aktem notarialnym zawierającym aneks do umowy spółki oraz jednolitym tekstem umowy spółki.

Przepisy nie określają tego wprost, ale z orzecznictwa wynika, że zmiana umowy spółki obowiązuje od momentu zawarcia aneksu. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych do skutecznej zmiany treści umowy w spółkach osobowych nie jest potrzebne jej uwidocznienie w KRS.

Zmiany należy zgłosić do KRS w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Spółki kapitałowe: spółka z o.o. i spółka akcyjna

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zmiana umowy spółki następuje w formie uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to również jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zależności od tego, czy zmiana przedmiotu działalności spółki ma charakter istotny czy nie, różna jest większość wymagana do podjęcia uchwały. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości 3/4 głosów, a w przypadku zmian nieistotnych zmiana ta wymaga większości 2/3 głosów.

Zmianę umowy spółki zarząd spółki musi zgłosić do KRS w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Ważne! Do wniosku nie załączasz wypisu z aktu notarialnego obejmującego uchwałę o zmianie umowy spółki. Wystarczy, że w zakładce Załączniki klikniesz “Dodaj dowolny dokument“, a następnie, w polu "Numer aktu notarialnego w CREWAN", podasz numer aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

W spółce akcyjnej zmiana kodu PKD oznacza konieczność zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności. Decyzję o zmianie statutu podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy większością 2/3 głosów. W głosowaniu nad istotną zmianą przedmiotu działalności akcje nie korzystają z uprzywilejowania co do prawa głosu. Uchwała musi być podjęta w formie aktu notarialnego.

Po podjęciu uchwały zmianę statutu spółki oraz zmieniony kod PKD spółki należy zgłosić do KRS w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia podjęcia uchwały, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Do wniosku nie załączasz wypisu z aktu notarialnego obejmującego uchwałę o zmianie umowy spółki, wystarczy, że w zakładce załączniki klikniesz “Dodaj dowolny dokument“, a następnie w polu "Numer aktu notarialnego w CREWAN" podasz numer aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Pamiętaj! Zmiana umowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialności i w spółce akcyjnej będzie skuteczna dopiero z chwilą wpisania do KRS, czyli uwidocznienia w Rejestrze.

Sprawdź, jak zmienić dane w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Przykład

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Tynk-Bud w rejestrze w KRS (i w umowie spółki) jako jedną z działalności ubocznych ma wpisaną działalność tynkarską, co odpowiada klasyfikacji PKD 43. Zamierza ona rozpocząć nieświadczone wcześniej usługi w zakresie malowania ścian – usługi malarskie oznaczone PKD 43.34.Z. W związku z tym, że usługi te mieszczą się w grupie PKD 43, wpisanej już do umowy spółki i przedmiotu działalności ubocznej spółki wpisanej w KRS, nie jest wymagana zmiana umowy spółki ani zgłoszenie aktualizacyjne do KRS.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.