Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej.

Kto może założyć w Polsce firmę

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel Polski w dowolnej formie.

Może założyć:

 • firmę jednoosobową – czyli działalność gospodarczą osoby fizycznej – i zarejestrować ją w CEIDG
 • spółkę osobową lub kapitałową – w tym spółkę jawną i partnerską – i zarejestrować ją w KRS.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez określenie „obywatel Ukrainy” rozumie się także małżonka obywatela Ukrainy nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Pamiętaj! Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może założyć w Polsce firmę na takich samych zasadach jak obywatel Ukrainy.

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, którzy działają w Polsce. Swój wpis w rejestrze możesz obsługiwać online, w Koncie Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl (tu możesz założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą).

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, jest bazą danych i rejestrem przedsiębiorców. W KRS rejestrują się: spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo‑akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze i instytuty działające w Sieci Badawczej Łukasiewicz, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, inne osób prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium, główne oddziały zagraniczne zakładów ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, instytucje gospodarki budżetowej.

PESEL to 11-cyfrowy numer, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną.

Kiedy pobyt obywatela Ukrainy jest legalny

Jaki są warunki legalnego pobytu

Obywatel Ukrainy może legalnie przebywać w Polsce, jeśli spełnia jeden z warunków:

 • ma ważny tytuł pobytowy
 • ma tytuł pobytowy, którego ostatni dzień ważności przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku
 • przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce
 • posiada Kartę Polaka i opuścił Ukrainę w okresie od 24 lutego 2022 roku, a następnie przybył legalnie do Polski i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Termin, do którego obywatelom Ukrainy przysługuje prawo wjazdu do Polski na szczególnych zasadach, zostanie określony w odrębnych przepisach.

Tytuł pobytowy to dokument, która uprawnia do pobytu na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej. Może to być:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym
 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystają z ochrony czasowej.

Ich pobyt jest legalny do 30 września 2025 roku.

Ważne! Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, utraci prawo legalnego pobytu, jeżeli wyjedzie z Polski na dłużej niż 1 miesiąc. To ograniczenie nie ma jednak zastosowania do osób skierowanych do wykonywania pracy lub usług poza granicami Polski przez podmioty prowadzące działalność na terytorium Polski.

Pobyt na podstawie stempla

Nowe zasady zakładania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy dotyczą również osób, które jeszcze nie mają tytułu pobytowego, ale przed 24 lutego 2022 roku rozpoczęły procedurę uzyskania takiego tytułu.

Ich pobyt na terytorium Polski jest legalny od dnia złożenia wniosku:

 • o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
 • o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

W takim wypadku wojewoda umieszcza w dokumencie podróży obywatela Ukrainy odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej albo wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Taki odcisk jest również tytułem pobytowym.

Zasady przedłużenia ważności tytułów pobytowych

Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie:

 • wizy krajowej lub
 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • ruchu bezwizowego
 • wizy Schengen wydanej przez organ polski
 • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen
 • dokumentu pobytowego, o którym mowa w artykule 1 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw obszaru Schengen
 • polskiego dokumentu tożsamości obywatela Ukrainy
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

przypada w okresie od 24 lutego 2022 roku, a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt uznaje się za legalny do 30 września 2025 roku.

Dokument pobytowy, o którym mowa w artykule 1 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002, oznacza upoważnienie wydane przez władze danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zezwalające obywatelowi państwa trzeciego na legalny pobyt na danym terytorium z wyjątkiem:

Jak uzyskać PESEL

PESEL dla osób, które przybyły do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie

Obywatel Ukrainy, który legalnie przybył do Polski od 24 lutego 2022 roku z terytorium Ukrainy, otrzyma PESEL po złożeniu wniosku w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski.

Na podobnych zasad numer PESEL jest nadawany:

 • obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka
 • członkom najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka
 • małżonkowi obywatela Ukrainy, nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego, który przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wniosek o nadanie numeru PESEL może wypełnić wnioskodawca albo pracownik urzędu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

Wniosek trzeba własnoręcznie podpisać i złożyć osobiście w urzędzie gminy.

Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera między innymi:

 • zdjęcie
 • imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe
 • obywatelstwo
 • numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane
 • datę, miejsce i kraj urodzenia
 • płeć
 • datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • datę złożenia wniosku
 • datę i miejsce przekroczenia granicy, niebędącej granicą Rzeczypospolitej Polskiej, (jeżeli wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie nastąpił bezpośrednio z terytorium Ukrainy)
 • adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane.

Wypełnij wniosek:

Ważne! Jeżeli chcesz, żeby został dla ciebie założony profil zaufany, podaj we wniosku o nadanie numeru PESEL:

 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu komórkowego
 • zgodę na wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych
 • zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego.

Zrób to koniecznie, jeśli myślisz o założeniu w Polsce firmy.

Mając profil zaufany, będziesz mógł zarejestrować działalność online, na Biznes.gov.pl.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz:

 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji
 • podpisać dokument podpisem zaufanym.

Profil służy tylko do kontaktów z administracją publiczną, czyli urzędami lub ministerstwami.

Przeczytaj więcej o profilu zaufanym i podpisie zaufanym.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś:

 • obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 • małżonkiem obywatela Ukrainy, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego oraz przybył na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka

i twój wjazd nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, złóż wniosek o nadanie numeru PESEL nie później niż 30 dni od dnia wjazdu do Polski. Na tej podstawie twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany i będzie legalny.

PESEL dla osób, które przybyły do Polski przed 24 lutego 2022 roku

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się – wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL.

Jeśli nie możesz zameldować się, a potrzebujesz numeru PESEL – złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

Składając wniosek o nadanie numeru PESEL, musisz wskazać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

Przeczytaj, jak cudzoziemiec może uzyskać PESEL.

W jakiej formie można prowadzić w Polsce działalność gospodarczą

W Polsce można prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach:

 • indywidualna działalność gospodarcza (określana też jako: jednoosobowa działalność gospodarcza lub działalność gospodarcza osoby fizycznej)
 • spółka osobowa
 • spółka kapitałowa.

Działalność indywidualna (działalność gospodarcza osoby fizycznej) to najprostsza forma prowadzenia działalności:

 • można ją zarejestrować online, a rejestracja jest bezpłatna
 • nie wymaga kapitału na start
 • przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od osób fizycznych PIT i może wybrać najlepszą dla siebie formę opodatkowania
 • przedsiębiorca nie musi być podatnikiem VAT, jeśli ma przychody poniżej określonego progu i sprzedaje wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT
 • w większości wypadków – dla przychodów, które nie przekraczają 2 mln euro – wystarczy uproszczona księgowość lub ewidencja
 • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy
 • przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności.

Spółki są bardziej złożonymi formami działalności. Proces zakładania spółki jest dużo bardziej sformalizowany. Wspólnicy muszą podpisać umowę w określonej formie. Za rejestrację spółki trzeba zapłacić, a reprezentacja spraw spółki i odpowiedzialność majątkowa zależy od typu spółki. Najczęściej trzeba wnieść kapitał zakładowy.

Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy różnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jakie są ograniczenia w wyborze formy prawnej

Niektóre rodzaje działalności wymagają rejestracji w określonej formie prawnej albo zastrzegają daną formę dla osób o określonych kompetencjach.

Dla części rodzajów działalności prawo nie przewiduje rejestracji w CEIDG – przedsiębiorca musi zarejestrować spółkę w KRS. Tak jest w przypadku uprawy niektórych roślin, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, działalności w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, związków zawodowych, klubów sportowych.

Z kolei partnerami w spółce partnerskiej mogą być tylko przedstawiciele wolnych zawodów: adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, księgowi, lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, notariusze, pielęgniarki, położne, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli.

W wyjątkowych sytuacjach rodzaj spółki, jaką należy zarejestrować, aby wykonywać daną działalność, określają przepisy. Dotyczy to w szczególności sektora finansowego.

Jeśli nie wiesz, czy wybrany przez ciebie rodzaj działalności podlega dodatkowym wymogom, sprawdź to w wyszukiwarce kodów PKD.

Co jest potrzebne do rejestracji firmy w CEIDG

Firmę jednoosobową zarejestrujesz w CEIDG:

 • online, na portalu Biznes.gov.pl, jeżeli masz profil zaufany, lub
 • tradycyjnie – w dowolnym urzędzie gminy.

Rejestracja firmy może trwać do 30 dni. Jednak zwykle cały proces zajmuje około 7 dni.

Jeżeli chcesz zarejestrować firmę online, to najpierw załóż Konto Przedsiębiorcy na portalu Biznes.gov.pl, które da ci łatwy dostęp do danych twojej firmy.

Sprawdź, jak założyć Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Wniosek złożony online możesz podpisać profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym. Profil zaufany będzie ci też potrzebny, żeby obsługiwać online twój wpis w rejestrze CEIDG (na przykład, żeby wprowadzić do niego jakiekolwiek zmiany).

Rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna. Rejestr nie pobiera żadnych opłat. Nie płacisz ani za złożenie wniosku o rejestrację firmy, ani za uzyskanie wpisu w CEIDG, ani później, za wprowadzenie zmian w tym wpisie.

Jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 roku i masz tytuł pobytowy, który upoważnia cię do założenia w Polsce firmy, w trakcie rejestracji w CEIDG przedstaw dokument potwierdzający ten tytuł.

Jeśli rejestrujesz firmę online, dołącz skan właściwego dokumentu.

Sprawdź, jakie tytuły pobytowe i uprawniają obywatela Ukrainy do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej i jakie dokumenty potwierdzają dysponowanie takim tytułem .

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, przybyłeś do Polski od 24 lutego 2022 roku i chcesz zarejestrować firmę w CEIDG, w trakcie rejestracji online nie musisz załączać dokumentów potwierdzających, że twój pobyt jest legalny.

Jeżeli jesteś małżonkiem obywatela Ukrainy, nie masz ukraińskiego obywatelstwa, przybyłeś do Polski od 24 lutego 2022 roku i chcesz zarejestrować firmę w CEIDG, w trakcie rejestracji przedstaw dokument, który potwierdzi datę wjazdu do Polski (takim dokumentem może być paszport - strona ze stemplem) oraz przedłóż aktu ślubu wraz z tłumaczeniem.

Jeżeli rejestrujesz firmę online, to dołącz do wniosku:

 • skan strony paszportu ze zdjęciem
 • skan strony paszportu ze stemplem.

Małżonek obywatela Ukrainy, nie mający ukraińskiego obywatelstwa, który przybył do Polski od 24 lutego 2022 roku i rejestruje firmę w CEIDG online, musi dołączyć do wniosku:

 • skan strony paszportu ze zdjęciem
 • skan strony paszportu ze stemplem
 • skan aktu ślubu wraz z tłumaczeniem.

Przeczytaj:

Zarejestruj firmę online na Biznes.gov.pl.

Jakie dokumenty potwierdzą w CEIDG, że pobyt jest legalny

Tytuły pobytowe i inne dokumenty uprawniające obywatela Ukrainy do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Co wpisać we wniosku o wpis do CEIDG w pytaniu o status cudzoziemca

Jaki dokument trzeba zeskanować i dołączyć

zezwolenie na pobyt czasowy

numer karty pobytu

decyzja o zezwoleniu na pobyt czasowy
lub
karta pobytu z adnotacją w polu rodzaj zezwolenia: „zezwolenie na pobyt czasowy”

zezwolenie na pobyt stały

numer karty pobytu

decyzja o zezwoleniu na pobyt stały
lub
karta pobytu z adnotacją w polu rodzaj zezwolenia: „zezwolenie na pobyt stały”

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (zezwolenie udzielone w Polsce)

numer karty pobytu

decyzja o zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
lub
karta pobytu z adnotacją w polu rodzaj zezwolenia: „zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE”

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ust. 1, art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

numer paszportu

paszport wraz ze stroną, na której widnieje stempel

Karta Polaka

numer karty Polaka

ważna karta Polaka

wiza Schengen lub wiza krajowa

numer wizy

paszport wraz ze stroną, na której widnieje wiza

ruch bezwizowy – obywatel Ukrainy może do 90 dni przebywać w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli posiada paszport biometryczny

numer paszportu

paszport wraz ze stroną, na której widnieje stempel przekroczenia granicy

członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej

numer karty pobytowej lub karty stałego pobytu

karta pobytowa zawierającą adnotację: „Członek rodziny obywatela UE, art. 10 dyrektywy 2004/38/WE”
albo
karta stałego pobytu zawierająca adnotację: „Członek rodziny obywatela UE, art. 20 dyrektywy 2004/38/WE

status uchodźcy

numer karty pobytu lub Genewskiego Dokumentu Podróży

decyzja o nadaniu statusu uchodźcy

ochrona uzupełniająca

numer karty pobytu lub numer Genewskiego Dokumentu Podróży

decyzja o przyznaniu ochrony uzupełniającej

zgoda na pobyt tolerowany

numer dokumentu zgody na pobyt tolerowany

decyzja o zezwoleniu na pobyt tolerowany lub dokument zgoda na pobyt tolerowany

zgoda na pobyt ze względów humanitarnych

numer karty pobytu

decyzja o zezwoleniu na pobyt ze względów humanitarnych
lub
karta pobytu z adnotacją w polu rodzaj zezwolenia: „zgoda na pobyt ze względów humanitarnych”

ochrona czasowa

numer zaświadczenia

zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi

numer karty pobytu

zaświadczenie wydane na podstawie art. 170 ustawy o cudzoziemcach (zezwolenie na pobyt czasowy)

Ważne! W przypadku członków rodzin obywateli Unii Europejskiej do 1 sierpnia 2021 roku wydawane były:

 • karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej oraz
 • karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Te karty zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 3 sierpnia 2026 roku.

Jeżeli masz taką kartę, dołącz jej skan podczas rejestracji w CEIDG.

Kiedy działalność zostanie wykreślona z CEIDG

Twoja firma zostanie wykreślona z CEIDG, kiedy twój pobyt w Polsce przestanie być legalny.

Taka sytuacja może mieć miejsce między innymi:

 • po 30 września 2025 roku
 • po upływie ważności przedłużonych tytułów pobytowych
 • jeżeli opuścisz terytorium Polski na dłużej niż 1 miesiąc.

Ważne! Jeżeli po 24 lutego 2022 roku wjechałeś legalnie do Polski z terytorium Ukrainy, możesz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Nie musisz robić tego osobiście oraz przy złożeniu wniosku nie musisz przedstawić ważnego dokumentu podróży.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na 3 lata.

Co jest potrzebne do rejestracji spółki w KRS

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrujesz spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną.

Rejestracja odbywa się online:

 • w systemie S24 lub
 • za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych – PRS.

Rejestracja spółki wymaga założenia konta w wybranym systemie i jego potwierdzenia za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Pamiętaj! Spółkę może w twoim imieniu zarejestrować również pełnomocnik.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę jawną lub partnerską oraz jeśli masz tytuł pobytowy, który upoważnia cię do legalnego pobytu w Polsce, to w trakcie rejestracji musisz przedstawić dokument potwierdzający, że twój tytuł pobytowy uprawnia do założenia takiej spółki. Na przykład w przypadku zezwolenia na pobyt stały będzie to karta stałego pobytu.

Przeczytaj, jak zarejestrować:

Gdzie obywatel Ukrainy powinien płacić podatki

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Obywatele Ukrainy, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Jest to tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy.

Zgodnie z zasadą ogólną za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jednak w przypadku:

 • obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • obywateli Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski
 • małżonkowie obywateli Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

warunek dotyczący posiadania centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) na terytorium Polski zostanie uznany za spełniony na podstawie pisemnego oświadczenia tej osoby.

Jeżeli obywatel Ukrainy złoży pracodawcy lub innemu płatnikowi oświadczenie o przeniesieniu na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych), to od pierwszego dnia przybycia do Polski zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego, a jego przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, będą podlegać opodatkowaniu w Polsce.

To z kolei oznacza, że obywatel Ukrainy od pierwszego dnia pobytu na terytorium RP będzie traktowany jak polski rezydent podatkowy i będzie mógł korzystać z zasad opodatkowania, ulg i zwolnień podatkowych na zasadach takich jak inni polscy rezydenci podatkowi.

Po zakończeniu roku podatkowego obywatele Ukrainy, którzy mają rezydencję podatkową w Polsce, składają zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego właściwego ze wzglądu na miejsce zamieszkania.

Rozliczenia podatkowego dokonuje z zastosowaniem właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Obywatele Ukrainy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy.

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez podatników, którzy mają ograniczony obowiązek podatkowy, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:­­­

 • pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski, w tym poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład.

Gdzie szukać odpowiedzi

Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji firmy jednoosobowej w CEIDG, skorzystaj z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o internetowej rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek osobowych, zgłoszenia kieruj na adres s24@gdansk.sa.gov.pl lub pod numer telefonu: (71) 748 96 00. Po wybraniu numeru telefonu należy wybrać 4 (Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych).

Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczeń, skontaktuj się przez telefon z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym) oraz przez:

Jeśli masz wątpliwości dotyczące płacenia podatków w Polsce, skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową pod numerami telefonów:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Do twojej dyspozycji jest również Centrum Pomocy Biznes.gov.pl.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.