Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jakie są skutki podatkowe wykorzystywania mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą możesz prowadzić w miejscu swojego zamieszkania. Możesz wykorzystać w tym celu całe mieszkanie albo tylko jego część (na przykład jeden pokój). Przeczytaj, jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania.

Podatek od nieruchomości

Jeżeli zdecydujesz się przeznaczyć określoną powierzchnię mieszkania do celów prowadzonej działalności gospodarczej, to z tego powodu może wzrosnąć podatek od nieruchomości.

Pamiętaj! W przypadku zajęcia lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej wyższa stawka podatku od nieruchomości nie wynika z tego, jak dany lokal jest zakwalifikowany w ewidencji gruntów i budynków, lecz z tego jaką funkcję pełni w rzeczywistości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały Rada Gminy. Stawki nie mogą przekroczyć rocznie :

  • 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części
  • 28,78 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie wpłynie w znaczący sposób na warunki korzystania z lokalu mieszkalnego, to możesz zacząć prowadzić w nim firmę bez dodatkowych formalności.

Przykład

Pan Piotr jest informatykiem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pokój, w którym wykonuje swoją działalność, jest sypialnią i garderobą. Stoi tam też biurko z komputerem do pracy. W takiej sytuacji pan Piotr:

  • może rozpocząć prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym bez dodatkowych formalności
  • nie zapłaci wyższej stawki podatku od nieruchomości.

Jeśli jednak profil prowadzonej działalności gospodarczej wymaga zmiany warunków korzystania z części lokalu mieszkalnego (na przykład zaadaptowanie jednego pokoju na gabinet dentystyczny lub salon fryzjerski), konieczne może się okazać zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania do właściwego organu administracji publicznej.

Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest:

  • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
  • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przeczytaj, kiedy prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia.

Kwota podatku od nieruchomości wzrośnie, gdy część mieszkania (na przykład jeden pokój) przeznaczysz wyłączenie na cele firmowe, nawet bez remontu czy przebudowy budynku.

Musisz zgłosić ten fakt do urzędu gminy lub miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania. Urząd wydzieli wtedy część mieszkania, która jest przeznaczona na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Podatek od nieruchomości wzrośnie dla tej części mieszkania, ale zapłaconą z tego tytułu kwotę będziesz mógł ująć w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład

Pani Karolina jest makijażystką i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jedno pomieszczenie w swoim mieszkaniu postanowiła przeznaczyć wyłącznie na cele firmowe. W wybranym pokoju przeprowadziła gruntowny remont i wstawiła tam profesjonalną toaletkę kosmetyczną do makijaż i wizażu. Pani Karolina zapłaci wyższą stawkę podatku od nieruchomości od powierzchni pomieszczenia, które wykorzystuje na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeczytaj, jaki adres zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

VAT

Masz prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

To oznacza, że jeżeli wykorzystujesz mieszkanie zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych, to musisz określić udział procentowy, w jakim nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z wyliczonym procentem przysługuje ci prawo do odliczenia:

  • podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tej nieruchomości
  • czynszu
  • mediów wykorzystywanych w tym lokalu (woda, energia elektryczna).

Przykład

Pani Anna w mieszkaniu o łącznej powierzchni 60m² wykorzystuje na cele działalności gospodarczej pokój o powierzchni 15m². Miesięczny rachunek za czynsz wynosi 1 230 zł brutto, w tym 230 zł podatku VAT. Miesięczne rachunki za media wynoszą łącznie 615 zł brutto, w tym 115 zł podatku VAT.

W celu ustalenia, jaką część rachunków Pani Anna może odliczyć, należy najpierw obliczyć, w jakiej części pomieszczenie jest wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba najpierw określić udział procentowy pokoju przeznaczonego na cele firmowe w stosunku do całej powierzchni mieszkania.

15m2 : 60 m2 *100% = 25%

Wiedząc, że 25% powierzchni mieszkania jest przeznaczona na cele działalności gospodarczej można obliczyć, w jakiej wysokości przysługuje Pani Annie prawo do odliczenia VAT w związku z ponoszonymi wydatkami na jego utrzymanie.

Czynsz 230 zł * 25% = 57,5 zł

Media: 115 zł *25% = 28,75 zł

Razem = 86,25 zł

Pani Anna ze względu na wykorzystywanie 25% powierzchni swojego mieszkania do prowadzonej działalności gospodarczej może odliczyć podatek naliczony od miesięcznych wydatków na jego utrzymanie (czynsz i media) w łącznej wysokości 86,25 zł.

Masz prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przykład

Pani Agata prowadzi gabinet medycyny estetycznej. Na potrzeby wyposażenia gabinetu znajdującego się w jej mieszkaniu nabyła specjalny fotel i lampę, które są wykorzystywane wyłącznie podczas świadczonych zabiegów kosmetycznych. Pani Agata będzie mogła dokonać odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków na nabycie fotela i lampy.

PIT

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Ważne! Artykuł 23 ustawy o PIT wymienia wydatki, które nie są traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. To czy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła zachodzi związek trzeba oceniać indywidualnie - w stosunku do każdego wydatku.

Jeżeli faktycznie prowadzisz firmę w swoim mieszkaniu, możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatki na czynsz, media, czy część odsetkową raty kredytu.

Jeżeli wykorzystujesz na potrzeby firmy tylko część mieszkania, musisz policzyć w jakiej części taki wydatek jest związany z działalnością gospodarczą. Żeby to zrobić, podziel powierzchnię twojego mieszkania, którą wykorzystujesz do prowadzenia firmy przez całą powierzchnię mieszkania.

W przypadku mediów, takich jak energia elektryczna czy internet, możesz u operatorów wydzielić rachunki dla prowadzonej działalności gospodarczej. W takim wypadku całość tych rachunków zaliczysz do kosztów podatkowych.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.