Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Delegowanie pracowników z krajów trzecich

Pracodawcy z krajów trzecich – spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii – mogą delegować swoich pracowników do czasowego wykonywania pracy w Polsce. Muszą przy tym przestrzegać przepisów dotyczących między innymi legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski.

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z kraju trzeciego

Pracodawca delegujący z siedzibą w kraju trzecim zobowiązany jest przestrzegać:

  • wszystkich przepisów związanych z delegowaniem pracownika na terytorium Polski
  • przepisów dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Kraj trzeci to państwo, które nie należy do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz inne niż Szwajcaria. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. brexit), Wielka Brytania stała się krajem trzecim od 1 stycznia 2021 roku.

Przeczytaj:

Zagraniczny pracodawca z siedzibą w kraju trzecim, delegujący pracownika na terytorium Polski ma obowiązek wskazać osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków nałożonych na podmiot delegujący, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do reprezentowania go między innymi przed organami Państwowej Inspekcji Pracy. Ta osoba powinna przebywać w Polsce, a jej dane powinny zostać ujęte w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium Polski, składanym do Państwowej Inspekcji Pracy.

Ważne! Zagraniczny pracodawca z siedzibą w kraju trzecim nie wskazuje osoby pośredniczącej w kontaktach pomiędzy tym pracodawcą a organami Państwowej Inspekcji Pracy.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca delegowanego do Polski

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii delegowani do pracy w Polsce muszą mieć zezwolenie na pracę typu C, D lub E.

Zezwolenie na pracę typu C powinien mieć obywatel kraju trzeciego delegowany do czasowego wykonywania pracy na terytorium Polski przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym.

Przeczytaj, jak otrzymać zezwolenie na pracę typu C.

Zezwolenie na pracę typu D powinien mieć obywatel kraju trzeciego kierowany do wykonywania pracy na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, czyli tak zwanej usługi eksportowej.

Przeczytaj, jak otrzymać zezwolenie na pracę typu D.

Zezwolenie na pracę typu E powinien mieć obywatel kraju trzeciego delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż wskazane w zezwoleniach C i D.

Przeczytaj, jak otrzymać zezwolenie na pracę typu E.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne

Pracodawca delegujący nie musi ubiegać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, który ma miejsce stałego pobytu za granicą i jest delegowany do Polski na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w celu:

  • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy dostarczonych urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli zagraniczny pracodawca delegujący jest ich producentem
  • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, konstrukcji lub innego sprzętu, wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę
  • przeszkolenia pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w zakresie jego obsługi lub użytkowania
  • montażu i demontażu stoisk targowych, opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, delegujący cudzoziemca na terytorium Polski w tym celu.

Wynagrodzenie cudzoziemca delegowanego z kraju trzeciego

Wysokość wynagrodzenia, które przysługuje cudzoziemcowi delegowanemu na terytorium Polski
za wykonywanie pracy, nie może być niższe o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, aktualnego w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Wynagrodzenia cudzoziemca delegowanego do wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi być:

  • wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, określonych w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu
  • nie niższe niż wynagrodzenia pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
  • nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

Delegowanie pracowników przez agencję pracy tymczasowej z kraju trzeciego

Agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel z siedzibą w kraju trzecim nie może delegować pracowników tymczasowych do Polski.

Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z realizacją umowy, której przedmiotem jest udostępnienie lub wynajem pracowników przez agencję z siedzibą w państwie innym niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski przez oddział, który uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Tym samym pracodawcą obywatela kraju trzeciego, kierowanego do pracy na rzecz polskiego pracodawcy użytkownika, będzie polski oddział zagranicznej agencji zatrudnienia. W tej sytuacji nie mamy do czynienia z delegowaniem pracownika w ramach świadczenia usług.

Warunkiem legalnego wykonywania przez cudzoziemca pracy na terytorium Polski, w tym także w ramach delegowania, jest legalne przekroczenie polskiej granicy i legalny pobyt cudzoziemca w Polsce. Dla spełnienia powyższego warunku niezbędne jest posiadanie właściwego tytułu pobytowego (na przykład wizy). Tytuł pobytowy musi uprawniać do wykonywania pracy na terytorium Polski (wiza nie może należeć do tak zwanego katalogu negatywnego wiz, czyli nie może to być na przykład wiza turystyczna).

Przeczytaj:

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.