Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca

Jeżeli chcesz zatrudnić cudzoziemca, który pracuje w innej firmie albo zmienić jego umowę, musisz sprawdzić, czy będzie potrzebne nowe zezwolenie lub oświadczenie. Nowe zezwolenie lub oświadczenie może być też potrzebne, jeśli zmiany dotyczą pracodawcy.

Jak zmienić warunki pracy, płacy lub stanowisko cudzoziemca u tego samego pracodawcy

Zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

W przypadku zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszystkie zmiany dotyczące warunków pracy i płacy co do zasady oznaczają dla pracodawcy obowiązek uzyskania dla cudzoziemca nowego zezwolenia albo oświadczenia.

Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków.

W przypadku oświadczenia nie trzeba aktualizować dokumentów legalizacyjnych, jeśli zmiana dotyczy:

 • siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia czy przejścia zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcę
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę
 • stawki wynagrodzenia – na korzyść osoby zatrudnionej

W przypadku zezwolenia na pracę nie trzeba aktualizować dokumentów legalizacyjnych, jeśli zmiana dotyczy:

 • nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków
 • zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia
 • objęcia cudzoziemca obniżonym wymiarem czasu pracy wynikającym z innych przepisów
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę
 • stawki wynagrodzenia – na korzyść osoby zatrudnionej.

Jeżeli planowana zmiana warunków zatrudnienia nie dotyczy takich sytuacji, konieczne będzie uzyskanie nowego dokumentu legalizacyjnego pracę, przed wprowadzeniem tej zmiany.

Kiedy o zmianach trzeba poinformować wojewodę

W przypadku niektórych zmian, jeśli zatrudniasz cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, musisz o nich powiadomić pisemnie wojewodę - w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Dotyczy to:

 • siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia czy przejścia zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcę
 • osoby reprezentującej pracodawcę zagranicznego
 • powierzenia cudzoziemcowi pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym pod warunkiem zachowania pozostałych warunków określonych w zezwoleniu na pracę.

Niedochowanie obowiązku powiadomienia stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.

Pamiętaj! W przypadku zezwolenia na pracę, jeżeli praca cudzoziemca w innym charakterze lub na innym stanowisku wymaga szczególnych zezwoleń lub uprawnień, cudzoziemiec musi je posiadać.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - zezwolenie jednolite

Jeśli cudzoziemiec pracuje w twojej firmie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, czyli zezwolenia jednolitego, to musi wystąpić do wojewody o zmianę zezwolenia przed zmianą wymiaru czasu pracy, rodzaju umowy, płacy albo stanowiska.

Cudzoziemiec nie musi jednak wnioskować o zmianę zezwolenia, ani informować wojewody w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę lub przejścia zakładu pracy do innego pracodawcy
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę
 • zwiększenia wymiaru etatu z równoczesną proporcjonalną podwyżką wynagrodzenia
 • zmiany nazwy stanowiska (na przykład z konsultanta na starszego konsultanta) – jeśli cudzoziemiec jednocześnie zachowa ten sam zakres obowiązków.

Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy musisz przekazać cudzoziemcowi dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia:

 • wypełniony Załącznik nr 1 do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • nową informację starosty uwzględniającą zmianę warunków, chyba że cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jej przedłożenia.

Pamiętaj! W okresie oczekiwania na zmianę zezwolenia jednolitego musisz zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz stanowisko, jakie zostały określone w dotychczasowym zezwoleniu.

Jak zatrudnić cudzoziemca, który pracuje u innego pracodawcy

Oświadczenie lub zezwolenie na pracę

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest składane przez konkretnego pracodawcę. W zezwoleniu na pracę prawo podejmowania pracy przez cudzoziemca jest ograniczone do wskazanego w tym zezwoleniu pracodawcy.

Pamiętaj! Praca na warunkach i stanowisku wskazanych w zezwoleniu lub oświadczeniu jest legalna tylko pod warunkiem, że jest wykonywana na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy), który został wskazany w tym zezwoleniu lub oświadczeniu.

Dlatego, w okresie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, jeśli cudzoziemiec chce zakończyć pracę u innego pracodawcy i rozpocząć pracę w twojej firmie, musisz najpierw uzyskać dla niego nowe zezwolenie na pracę lub złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Dotyczy to także sytuacji, gdy cudzoziemiec ma w twojej firmie wykonywać pracę na takim samym stanowisku i na takich warunkach jak u poprzedniego pracodawcy.

Ważne! Jeśli zatrudnisz pracownika, który ma zezwolenie na pracę u innego pracodawcy lub został wskazany w oświadczeniu o powierzeniu pracy przez innego pracodawcę, praca tego cudzoziemca w twojej firmie będzie nielegalna.

Zezwolenie jednolite na pobyt i pracę

Jeśli do pracodawcy zgłosił się cudzoziemiec, który już posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pracodawca powinien poprosić go o przedłożenie decyzji. W decyzji określone są warunki wydania zezwolenia.

Ważne! Zatrudnienie cudzoziemca, w którego zezwoleniu wskazany jest inny pracodawca, wymaga uzyskania dodatkowych dokumentów, na przykład zezwolenia na pracę.

Jeśli pracownik w okresie ważności jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę chce zmienić pracodawcę, musi złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt i pracę w terminie 15 dni roboczych.

Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca w czasie oczekiwania na decyzję wojewody o zmianie zezwolenia na pobyt i pracę w związku ze zmianą pracodawcy, musisz uzyskać dla niego dokument legalizujący jego pracę:

 • oświadczenie o powierzeniu pracy lub
 • zezwolenie na pracę.

Ważne! Jeśli zatrudnisz pracownika, który ma zezwolenie na pracę i pobyt w związku z pracą u innego pracodawcy, praca tego cudzoziemca bez zezwolenia lub oświadczenia w twojej firmie będzie nielegalna.

W przypadku agencji pracy tymczasowej:

 • jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie oświadczenia - zmiana pracodawcy użytkownika nie wymaga rejestracji nowego oświadczenia, pod warunkiem, że zmianie nie ulegają inne warunki zatrudnienia,
 • jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie zezwolenia na pracę - zmiana pracodawcy użytkownika w przypadku zezwolenia na pracę wymaga uzyskania nowego zezwolenia
 • jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i prace (zezwolenia jednolitego) - przypadku zmiany pracodawcy użytkownika cudzoziemiec nie występuje o nowe zezwolenie a jedynie o jego zmianę.

Przeczytaj, jak uzyskać:

Jak poinformować, że cudzoziemiec skończył pracę u pracodawcy

Jeżeli cudzoziemiec zatrudniony w twojej firmie, zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę, masz obowiązek poinformować o tym wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, pisemnie, w terminie 7 dni.

Jeśli cudzoziemiec pracował na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, pracodawca (podmiot powierzający pracę) lub cudzoziemiec świadczący pracę mogą poinformować powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy.

Jeżeli cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ma obowiązek poinformować pisemne wojewodę, który udzielił tego zezwolenia o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy wymienionych w zezwoleniu, w terminie 15 dni roboczych.

Wojewoda w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy na rzecz pracodawcy, wymienionego w zezwoleniu, nie cofnie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Ważne! Cudzoziemiec, żeby podjąć pracę u nowego pracodawcy, musi złożyć wniosek o nowe jednolite zezwolenie na pobyt i pracę lub wniosek o zmianę poprzedniego. Po jego złożeniu pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi dokumenty dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Jeśli złożony przez cudzoziemca wniosek nie będzie zawierał braków formalnych lub braki zostaną uzupełnione w terminie, cudzoziemiec będzie uprawniony do legalnego pobytu w Polsce do momentu wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie.

W okresie oczekiwania na wydanie nowego zezwolenia jednolitego cudzoziemiec nie może na tej podstawie wykonywać pracy w twojej firmie, chyba że odrębnie uzyskasz dla niego odpowiednio zezwolenie na pracę typu A lub B, lub - w przypadku obywatela Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii lub Mołdawii - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Czy cudzoziemiec może pracować w kilku firmach

Cudzoziemiec ma prawo do wykonywania pracy u kilku pracodawców jednocześnie, bez względu na ich liczbę i podstawę legalizacji zatrudnienia (zezwolenie na pracę, zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy).

U każdego pracodawcy cudzoziemiec musi mieć odrębne zezwolenie lub oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy uprawniające do wykonywania pracy.

Jeśli cudzoziemiec chce kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy, na tych samych warunkach i dodatkowo rozpocząć wykonywanie pracy w twojej firmie, to nie musi o tym informować wojewody lub starosty.

Natomiast jego nowy pracodawca, musi uprzednio uzyskać dla cudzoziemca nowe zezwolenie na pracę lub złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Przeczytaj, jak uzyskać:

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.