Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca

Jeżeli chcesz zatrudnić cudzoziemca, który pracuje w innej firmie, albo zmienić jego umowę, musisz sprawdzić, czy będzie potrzebne nowe zezwolenie lub oświadczenia albo zmiana dotychczasowego. Nowe zezwolenie lub oświadczenie może być też potrzebne, jeśli zmiany dotyczą pracodawcy.

Zatrudnienie cudzoziemca, który chce zakończyć obecną pracę

Jeśli cudzoziemiec chce zakończyć pracę u innego pracodawcy i rozpocząć wykonywanie pracy w twojej firmie w okresie ważności posiadanego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, musisz najpierw uzyskać dla niego nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, nawet wtedy, gdy cudzoziemiec ma w twojej firmie wykonywać pracę na takim samym stanowisku i na takich warunkach co u poprzedniego pracodawcy.

Przeczytaj jak uzyskać:

W zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zawsze jest wskazany podmiot powierzający wykonywanie pracy. Praca na warunkach i stanowisku wskazanych w zezwoleniu jest legalna tylko pod warunkiem, że jest wykonywana na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, który został wskazany w tym zezwoleniu lub oświadczeniu.

Poinformowanie – odpowiednio wojewody lub starosty – o zakończeniu zatrudnienia cudzoziemca w dotychczasowej firmie, to obowiązek poprzedniego pracodawcy (podmiotu powierzającego wykonywanie pracy).

Jednak jeśli cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić, posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite), to musi pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie, o zakończeniu wykonywania pracy u dotychczasowego pracodawcy (podmiotu powierzającego wykonywanie pracy) w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia pracy u dotychczasowego pracodawcy.

W takim przypadku zezwolenie na pobyt czasowy nie zostanie cofnięte przez wojewodę przez 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia pracy u poprzedniego pracodawcy (podmiotu powierzającego wykonywanie pracy). Cudzoziemiec, aby móc dalej legalnie przebywać na terytorium Polski i podjąć pracę w twojej firmie, powinien złożyć w tym okresie wniosek o wydanie nowego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. W takiej sytuacji będziesz musiał przekazać cudzoziemcowi odpowiednie dokumenty, dotyczące ciebie jako podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Dowiedz się, jakie dokumenty musi złożyć cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Jeśli złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych lub braki te zostaną uzupełnione w terminie, cudzoziemiec będzie uprawniony do legalnego pobytu w Polsce do momentu wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie. Pamiętaj jednak, że w okresie oczekiwania na wydanie nowego zezwolenia jednolitego cudzoziemiec nie może na tej podstawie wykonywać pracy w twojej firmie, chyba że odrębnie uzyskasz dla niego odpowiednio zezwolenie na pracę typu A lub B, lub w przypadku obywatela Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zatrudnienie cudzoziemca w kilku firmach

Cudzoziemiec ma prawo do wykonywania pracy u kilku pracodawców jednocześnie bez względu na ich liczbę i podstawę legalizacji zatrudnienia (zezwolenie na pracę, zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy). Istotne jest to, aby u każdego pracodawcy posiadał odrębne zezwolenie lub oświadczenie uprawniające do wykonywania pracy.

Jeśli cudzoziemiec chce kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy i rozpocząć wykonywanie pracy w twojej firmie, to nie musi o tym informować wojewody lub starosty. Natomiast ty, jako nowy pracodawca, musisz uprzednio uzyskać dla cudzoziemca nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Przeczytaj, jak uzyskać:

Zmiana warunków pracy, płacy lub stanowiska

W trakcie zatrudnienia cudzoziemca, może się okazać, że konieczna jest zmiana jego warunków pracy lub płacy albo stanowiska, które zostały określone w zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

W przypadku zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszystkie zmiany dotyczące warunków pracy i płacy wiążą się z obowiązkiem uzyskania przez ciebie nowego zezwolenia/oświadczenia dla cudzoziemca.

Wyjątkiem od tej zasady jest:

 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę (w przypadku zezwolenia na pracę/oświadczenia),
 • powierzenie cudzoziemcowi pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym pod warunkiem zachowania pozostałych warunków określonych w zezwoleniu na pracę. Przy czym, jeżeli praca w innym charakterze lub na innym stanowisku wymaga szczególnych zezwoleń lub uprawnień, to cudzoziemiec musi je posiadać (tylko w przypadku zezwolenia na pracę),
 • objęcie cudzoziemca obniżonym wymiarem czasu pracy (tylko w przypadku zezwolenia na pracę).

W tych przypadkach, musisz jedynie powiadomić pisemnie o tym fakcie odpowiednio wojewodę lub starostę w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany. Niedochowanie tego obowiązku stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.

Pamiętaj, że w okresie oczekiwania na wydanie nowego zezwolenia lub oświadczenia musisz zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz stanowisko, jakie zostały określone w dotychczasowym zezwoleniu/oświadczeniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - zezwolenie jednolite

W przypadku, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę w twojej firmie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenia jednolitego), zmiana warunków pracy, płacy albo stanowiska wiąże się z koniecznością wystąpienia przez cudzoziemca do wojewody jedynie o zmianę zezwolenia, a nie o wydanie nowego zezwolenia.

Wyjątkiem od tej zasady, jest zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi wnioskować o zmianę zezwolenia ani informować wojewody o tym fakcie.

Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy musisz przekazać cudzoziemcowi odpowiednie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia:

 • wypełniony Załącznik nr 1 do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • oświadczenie, że oferowane wynagrodzenie nie jest niższe niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku w tym samym wymiarze czasu pracy,
 • nową informację starosty uwzględniającą zmianę warunków, chyba że cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jej przedłożenia.

Pamiętaj, że w okresie oczekiwania na zmianę zezwolenia jednolitego musisz zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz stanowisko, jakie zostały określone w dotychczasowym zezwoleniu/oświadczeniu.

Zmiany w firmie zatrudniającej cudzoziemca

W przypadku zezwolenia na pracę, zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie musisz wnioskować o wydanie nowego zezwolenia lub oświadczenia ani o zmianę zezwolenia jednolitego, jeżeli zmiana, która dotyczy firmy, wynika z:

 • przejęcia twojego zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • przejścia twojego zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zmiany siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej twojej firmy.

W tych przypadkach musisz jedynie powiadomić pisemnie o tym fakcie odpowiednio wojewodę lub starostę w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany. Niedochowanie tego obowiązku stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.

Pamiętaj, że jeśli prowadzisz działalność jako agencja pracy tymczasowej:

 • zmiana pracodawcy użytkownika nie wymaga rejestracji nowego oświadczenia, pod warunkiem, że zmianie nie ulegają inne warunki zatrudnienia,
 • zmiana pracodawcy użytkownika w przypadku zezwolenia na pracę wymaga uzyskania nowego zezwolenia.

W przypadku innych zmian, które dotyczą twojej firmy, musisz wystąpić odpowiednio do wojewody lub starosty o wydanie nowego zezwolenia lub oświadczenia. Jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to będzie on zobowiązany do złożenia wniosku o jego zmianę, chyba, że zmienia pracodawcę. W tym ostatnim przypadku będzie musiał wnioskować o wydanie nowego zezwolenia jednolitego na pracę i pobyt

Ważne! W przypadku zmiany pracodawcy użytkownika, cudzoziemiec, który wykonuje pracę na podstawie zezwolenia jednolitego na pracę i pobyt, nie występuje o nowe zezwolenie a jedynie o jego zmianę.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.