Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak rozliczać podatki z kilku rodzajów działalności prowadzonych jednocześnie

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, możesz rozpocząć działalność w innej formie, na przykład jako wspólnik spółki cywilnej, wspólnik spółki osobowej albo kapitałowej. Przeczytaj, jak w takiej sytuacji rozliczać podatki.

Jaką formę opodatkowania może wybrać wspólnik

Osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i są jednocześnie wspólnikami spółek transparentnych podatkowo, czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej czy spółki cywilnej lub są wspólnikami co najmniej dwóch takich spółek:

 • mogą opodatkować każdą z tych działalności jedną z form opodatkowania: liniowo albo na zasadach ogólnych. Nie można jednej działalności opodatkować podatkiem liniowym, a drugiej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) - w ybór opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym dotyczy wszystkich form prowadzonej działalności
 • mogą każdą z tych działalności opodatkować na różnych zasadach: jedna działalność może być opodatkowana podatkiem liniowym, a inna ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (nie dotyczy spółek komandytowych ani partnerskich).

Spółkami transparentnymi podatkowo są spółki jawne, spółki partnerskie czy spółki cywilne. Spółką transparentną podatkowo nie jest spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Te spółki są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Spółką transparentną nie jest spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

W przypadku kilku form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki komandytowej, najprostszym rozwiązaniem jest opodatkowanie każdej działalności na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Wówczas będziesz składał jedno zeznanie roczne na formularzu PIT-36 wraz załącznikiem PIT/B („Informacja o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym…”). Należy w nim podać przychody, koszty ich uzyskania oraz obliczony dochód do opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych.

Przeczytaj, jak złożyć zeznanie podatkowe PIT-36.

Dopuszczalne jest również opodatkowanie:

 • działalności jednoosobowej – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • działalności w formie spółki transparentnej podatkowo – według skali podatkowej albo podatkiem liniowym.

Działa to też w drugą stronę, przy czym opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych działalności w spółce możliwe jest tylko wtedy, gdy jest to spółka cywilna osób fizycznych albo spółka jawna osób fizycznych.

W przypadku różnych form opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych należy pamiętać o konieczności złożenia zeznań rocznych o uzyskanych dochodach oddzielnie dla każdej formy działalności gospodarczej:

 • jeśli twoja indywidualna działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem liniowym, podatek dochodowy rozliczysz rocznym zeznaniem na formularzu PIT-36L
 • jeśli dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej rozliczasz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będziesz zobowiązany złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-28 wraz z załącznikiem PIT28/B.

Przeczytaj, jak składać deklaracje podatkowe i płacić podatki.

Sprawdź, jakie formy opodatkowania może wybrać wspólnik spółki transparentnej podatkowo:

Działalność jednoosobowa lub spółka

Spółka

podatek liniowy

podatek liniowy

według skali podatkowej

według skali podatkowej

zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

podatek liniowy

zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

według skali podatkowej

zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj! Jeśli jesteś wspólnikiem:

 • spółki cywilnej – możesz być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych, według skali podatkowej albo podatkiem liniowym
 • spółki jawnej niebędącej podatnikiem CIT – możesz być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych: według skali albo podatkiem liniowym
 • spółki partnerskiej – możesz być opodatkowany tylko na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej albo podatkiem liniowym.

Przeczytaj, jak wybrać optymalną formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Kiedy wspólnicy płacą podatek dochodowy

Niektóre ze spółek osobowych dla celów podatku dochodowego są podmiotami transparentnymi podatkowo. Oznacza to, że te spółki nie są podatnikami podatku dochodowego, a podatek od dochodu osiągniętego za ich pośrednictwem płacą ich wspólnicy (osoby fizyczne bądź osoby prawne). Dlatego dochody z udziału w tych spółkach są opodatkowane na poziomie wspólnika wskazanej spółki.

Spółkami transparentnymi podatkowo są spółki jawne (z wyłączeniem spółki jawnej mającej siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki), spółki partnerskie czy spółki cywilne.

Spółką transparentną podatkowo nie są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, niektóre spółki jawne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Te spółki są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Jeżeli wspólnikiem spółki transparentnej podatkowo jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce jest zaliczany do źródła przychodów działalność gospodarcza i podlega opodatkowaniu przez tego wspólnika według zasad przewidzianych dla indywidualnej działalności gospodarczej osób fizycznych.

Jak opodatkować wspólników tej samej spółki

W przypadku spółek osobowych stosuje się zasadę, że wspólnicy spółki muszą być opodatkowani według jednej ustawy.

To oznacza, że nie ma możliwości rozliczeń dochodów z udziału w spółkach poszczególnych wspólników według przepisów podatkowych znajdujących się w różnych ustawach: w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – według skali podatkowej lub podatkiem liniowym – i w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową.

Ważne! Od roku 2022 kartą podatkową mogą być opodatkowani podatnicy (wspólnicy), którzy byli opodatkowani w formie karty podatkowej na dzień 31 grudnia 2021 roku i kontynuują opodatkowanie w tej formie.

Wyjątkiem od wskazanej zasady jest sytuacja, gdy wspólnikami spółki transparentnej podatkowo są podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Wtedy każdy z nich rozlicza podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o PIT lub ustawy o CIT.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wszyscy wspólnicy spółki muszą wybrać taki sam sposób opodatkowania.

Jeśli zatem zamierzasz rozliczać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, również inni wspólnicy będą musieli rozliczać się w identyczny sposób.

Nie ma natomiast przeszkód, aby część wspólników rozliczała się według skali podatkowej, a część w formie podatku liniowego. W tym wypadku każdy ze wspólników może wybrać dla siebie formę opodatkowania niezależnie od formy opodatkowania wybranej przez pozostałych wspólników. Jeśli zatem jeden ze wspólników wybrał rozliczenia według podatku liniowego, będziesz mógł wybrać rozliczenie albo w formie podatku liniowego, albo na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Jeżeli wspólnikiem spółki transparentnej podatkowo jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, rozlicza on dochody na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ma to wpływu na zasady rozliczenia podatku dochodowego pozostałych wspólników.

Jak nie utracić opodatkowania według stawki liniowej i ryczałtem

Nie możesz być podatnikiem podatku liniowego oraz podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli uzyskujesz ze swojej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie (bądź jako wspólnik spółki transparentnej podatkowo) wyłącznie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te odpowiadają czynnościom, które ty lub któryś z twoich wspólników wykonywał lub wykonuje, na przykład w ramach pracy na etacie.

Wskazane ograniczenie ma pewne ramy czasowe. Aby nie utracić prawa do opodatkowania:

 • w formie podatku liniowego – nie możesz uzyskać przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które ty lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w bieżącym roku podatkowym
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – nie możesz uzyskać przychodu z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, która wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które ty lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.

Pamiętaj! Rozliczenia podatku ryczałtem nie można zastosować do niektórych rodzajów działalności, na przykład prowadzenia aptek, kantorów czy działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Jak opodatkować przychody ze spółek kapitałowych

Fakt, że jesteś udziałowcem/ akcjonariuszem spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej nie ma wpływu na wybór formy opodatkowania działalności prowadzonej indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej czy osobowej.

Jest tak dlatego, że to wskazane podmioty są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a nie ich wspólnicy (udziałowcy lub akcjonariusze). Wspólnicy będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu udziału w zysku spółki dopiero w sytuacji, gdy otrzymają dywidendę. Wskazana wypłata nie będzie stanowić dochodu z działalności gospodarczej, lecz zostanie zaliczona do źródła, jakim jest przychód z kapitałów pieniężnych.

Dywidendy stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, od których pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodów. Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym z działalności gospodarczej czy też innymi formami opodatkowania działalności.

Za pobór podatku od dywidendy wypłacanej na terytorium Polski jest odpowiedzialny płatnik (spółka, biuro lub dom maklerski), zaś otrzymanej dywidendy oraz podatku zapłaconego z tego tytułu nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.