Pełnomocnik

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe przygotowujące Twoje rozliczenia podatkowe. Dane pełnomocnika -osoby prawnej obejmują m.in. NIP, firmę, adres siedziby, numer w KRS.

Jeżeli chcesz w swojej działalności korzystać z pomocy pełnomocnika, w tym dziale znajdziesz niezbędne informacje oraz praktyczne porady dotyczące pełnomocników i pełnomocnictw.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność wpisaną do CEIDG czy zarejestrowaną w KRS, warto znać praktyczne aspekty ustanawiania pełnomocnika i wykonywania przez niego uprawnień. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł – Praktyczne informacje dotyczące pełnomocnictwa. Dowiesz się z niego m.in. gdzie składać opłatę skarbową oraz jak wygląda kwestia pełnomocnictwa w zależności od rodzaju załatwianych spraw (podatki, ZUS).

Jeżeli zdecydujesz się ustanowić profesjonalnego pełnomocnika (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy czy doradca podatkowy), to na potrzeby prowadzonych postępowań mogą oni wykonać kopię każdego dokumentu i przez organy administracji i sądy będzie ona traktowana jak oryginał.

Jeżeli chcesz posłużyć się elektronicznym skanem dokumentu w postępowaniu administracyjnym, możesz to zrobić, o ile elektroniczny odpis dokumentu zostanie wykonany przez odpowiedni podmiot.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapoznaj się z artykułem Elektroniczne kopie dokumentów w e-procedurach.

Pełnomocnik przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, w tym prokurent

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do prowadzenia spraw swojej firmy mogą ustanowić:

 • pełnomocnika
 • prokurenta

Prokurent jest szczególnym pełnomocnikiem posiadającym większe kompetencje. Możliwość publikacji prokurenta w CEIDG przez przedsiębiorcę jest nowością. Dotychczas było to zarezerwowane tylko dla przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Aby opublikować pełnomocnika lub prokurenta w systemie CEIDG, tak aby wpis był widoczny, trzeba wpisać do systemu:

 • imię, nazwisko
 • PESEL
 • NIP
 • datę urodzenia gdy brak NIP albo PESEL
 • obywatelstwo
 • zakres pełnomocnictwa albo rodzaj i sposób wykonywania prokury
 • dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta
 • data udzielenia pełnomocnictwa lub prokury
 • firma, numer KRS, NIP dla pełnomocnika będącego osobą prawną np. spółka z o.o.

Przedsiębiorca musi sam wpisać pełnomocnika lub prokurenta do systemu, trzeba się zalogować i podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wypełniasz i składasz formularz elektroniczny online zamieszczony na stronie internetowej CEIDG 

Każde pełnomocnictwo (prokura) w CEIDG musi zawierać zgodę na pełnienie tej funkcji przez pełnomocnika lub prokurenta w formie oświadczenia, wyrażoną za pośrednictwem formularz CEIDG

 • przedsiębiorca oświadcza na formularzu, że pełnomocnictwo lub prokura została przyjęta

Opublikowanie pełnomocnika lub prokurenta za pośrednictwem CEIDG daje możliwość wszystkim zainteresowanym sprawdzenie czy dana osoba jest faktycznie przedstawicielem Twojej firmy. Nie trzeba już pokazywać dokumentu papierowego, ani uiszczać każdorazowo opłaty skarbowej. Wcześniej, pomimo wpisu pełnomocnika do CIEIDG musiał on mieć Twoje oddzielne, pisemne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo oraz prokura ujawniona w CEIDG jest równoznaczna z pełnomocnictwem w formie pisemnej.

Urzędy, instytucje państwowe (w tym ZUS) i inne osoby mogą same sprawdzać w systemie CEIDG kto ma prawo występować w imieniu firmy. Gdy jest publikacja w CEIDG nie mogą już żądać dodatkowo pełnomocnictwa na piśmie ani opłaty skarbowej.

Uwaga! Nie dotyczy to spraw podatkowych, kontaktów z urzędem skarbowym ani Krajową Administracją Skarbową. 

Pełnomocnictwo w wersji papierowej nadal można wykorzystywać. Na tych samych zasadach jak do tej pory. Także trzeba uiścić opłatę skarbową 17 zł od przedstawionego urzędowi dokumentu.

Wniosek o usunięcie z systemu informacji o pełnomocniku lub prokurencie (odwołanie) może złoży w każdym czasie :

 • przedsiębiorca
 • pełnomocnik
 • prokurent 

Pełnomocnik przedsiębiorcy zarejestrowanego w KRS, w tym prokurent

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) może ustanowić:

 • prokurenta
 • pełnomocnika

Najważniejsza różnica polega na tym, że prokurent ma większy zakres kompetencji (ma np. prawo dokonywać czynności sądowych i pozasądowych). Prokurentem może być tylko osoba fizyczna ustanowiona przez przedsiębiorcę wpisanego do KRS. Prokurent ma prawo powoływać pełnomocników (ale nie innych prokurentów). W spółkach osobowych powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich wspólników, a w spółkach kapitałowych zgody wszystkich członków zarządu.

Prokurę ustanawiasz na formularzu KRS-Z3 wraz z załącznikiem KRS-ZL.

Wszystkie formularze są dostępne na stronie Ministarstwa Sprawiedliwości. 

W zależności od rodzaju spółki ustanowienie pełnomocnika wymaga zgody innych organów spółki. Umowa spółki może zawierać pewne modyfikacje dotyczące zasad reprezentacji, w tym sposób ustanawiania pełnomocników. Są to postanowienia obowiązujące wewnątrz spółki, czyli jeśli będąc wspólnikiem spółki naruszysz takie zasady to poniesiesz odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pozostałych wspólników. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż nawet pełnomocnik ustanowiony z naruszeniem postanowień umowy spółki może skutecznie ją reprezentować, a jego czynności są ważne.

Przykładowo, wspólnicy spółki jawnej mogą w umowie postanowić, że do składania oświadczeń woli jest niezbędne współdziałanie dwóch wspólników. Tym czasem z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że każdy wspólnik może reprezentować spółkę samodzielnie. Oznacza to, że pełnomocnictwa może udzielić jeden wspólnik (łamiąc zapisy umowy spółki), a pełnomocnik taki będzie mógł skutecznie reprezentować spółkę, nawet zawrzeć umowę czy zaciągnąć kredyt. Jednak za ewentualne szkody spowodowane działaniem pełnomocnika odpowie wspólnik, który złamał umowę. Niestety wszystkie czynności dokonane przez pełnomocnika będą ważne i  nie można ich cofnąć powołując się na zapisy w umowie spółki.

Ustanowienie pełnomocnictwa w różnych rodzajach spółek:

Spółka jawna

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek reprezentować spółkę i każdy wspólnik może ustanowić pełnomocnika.

Spółka partnerska

Jeżeli w spółce partnerskiej nie powołano zarządu (wybór kilku wspólników, którzy reprezentują spółkę na zewnątrz), każdy wspólnik może ustanowić pełnomocnika. Jeżeli w spółce partnerskiej wybrano zarząd, to zarząd udziela pełnomocnictwa.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

W tych spółkach prawo do prowadzenia spraw spółki mają wyłącznie komplementariusze (wspólnicy ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki) i tylko oni mogą ustanawiać pełnomocnika.

Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna)

W przypadku spółek kapitałowych pełnomocnika ustanawia zarząd spółki.  Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu spółki jest uprawnionych dwóch członków zarządu działających łącznie to w takiej formie udzielają pełnomocnictwa.

Opłaty:

Za ustanowienie prokurenta opłata wynosi 350 zł (250 za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym). Jeżeli spółka była założona z wykorzystaniem wzorca umowy, w ramach systemu S24 opłata wynosi 300 zł (200 zł wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym).

Podstawa prawna

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie