Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Prowadzisz bloga, sprzedajesz projekty graficzne, a może prowadzisz drobną sprzedaż przez internet? Powinieneś wiedzieć, że jeśli zaczynasz to robić, regularnie i w sposób zorganizowany, będziesz musiał zarejestrować działalność gospodarczą.

Aby działalność mogła zostać uznana za działalność gospodarczą, musi być również prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z zamiarem osiągnięcia zysku.

Podstawowe cechy działalności gospodarczej to m.in.:

 • cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk (dotyczy to również sytuacji, gdy aktualnie ponosisz stratę),
 • zorganizowanie – Twoja działalność ma zorganizowany charakter, jeśli np. wynajmujesz pomieszczenie do jej wykonywania, poszukujesz klientów, prowadzisz marketing,
 • ciągłość – oznacza podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu. Istotne tu jest nastawienie na kontynuację i powtarzalność – przerwy w działalności nie oznaczają jej ciągłości,
 • wykonywanie jej we własnym imieniu i odpowiedzialność za nią (tzn. nie wykonujesz jej na zlecenie i pod kierownictwem zleceniodawcy),
 • ponoszenie ryzyka gospodarczego związanego z działalnością.

Działalność gospodarcza odróżnia się od działalności wykonywanej osobiście (która nie wiąże się z obowiązkami, takimi jakie mają przedsiębiorcy). Do działalności osobistej (w świetle przepisów podatkowych) zalicza się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej,  naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskane wyłącznie od przedsiębiorców

Ważne! W przepisach (m.in. ustawie Prawo przedsiębiorców, Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) występuje kilka definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. Oznacza to, że jeśli nie „podpadasz" pod definicję działalności albo przedsiębiorcy z jednej ustawy, to możesz podlegać przepisom innych ustaw (np. podatkowych czy ubezpieczeniowych). Przykładem może być definicja przedsiębiorcy w przepisach ubezpieczeniowych. Zgodnie z nimi, wspólnik spółki jawnej podlega takim samym zasadom ubezpieczenia jak „przedsiębiorca", chociaż nie jest przedsiębiorcą w świetle innych przepisów (przedsiębiorcą jest spółka jawna a nie jej wspólnicy).

Kwestia, czy powinieneś rejestrować działalność i rozliczać się jako osoba prowadząca działalność jest szczególnie ważna w sprawach podatkowanych. Nawet jeśli w swojej opinii nie prowadzisz działalności gospodarczej, urząd skarbowy może mieć w tej kwestii odmienne zdanie. Jeśli masz wątpliwości, czy powinieneś rozliczać się jako osoba prowadząca działalność, skontaktuj się z urzędem skarbowym. Możesz również wystąpić o interpretację.

Działalność nierejestrowa

Od 30 kwietnia 2018 roku, w ramach Konstytucji Biznesu, wprowadzono nowe ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Jeśli prowadzisz drobną działalność (np. drobny handel lub usługi) możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej

Dowiedz się:

Działalność wyłączona z obowiązku rejestracji

Prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedawanie towarów lub oferowanie usług) wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG albo KRS. Poza działalnością nierejestrową, istnieją pewne obszary działalności, które można wykonywać bez rejestracji działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji możliwe jest w przypadku:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczy handel detaliczny

Z obowiązku rejestracji wyłączone jest również prowadzenie pasieki i sprzedaż pochodzącego z niej miodu.

Agroturystyka

Prawo przedsiębiorców zawiera rodzaje działalności, które nie są objęte zakresem stosowania tej ustawy. Dotyczy to m.in. działalności agroturystycznej polegającej na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Rolnik świadczący te usługi nie ma obowiązku rejestrować działalności gospodarczej.

Należy pamiętać że pomimo, iż taka aktywność w świetle ustawy sdg nie podlega rejestracji w CEIDG, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktowana jest jako dodatkowe, pozarolnicze źródło dochodu rolnika. W związku z powyższym, mimo że przychody z tej działalności nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu zgodnie ze wszystkimi regułami przewidzianymi jak dla działalności gospodarczej.

Więcej na temat opodatkowania działalności znajdziesz w dziale Rozliczam podatki.

W przypadku wykonywania działalności agroturystycznej na niewielką skalę ustawa o PIT w art. 21 ust. 1 pkt 43 przewiduje zwolnienie od podatku. Przywilej dotyczy wyłącznie „dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochodów uzyskanych z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5".

Wolne od podatku są też dochody ze sprzedaży jagód, grzybów także produktów i wyrobów własnego gospodarstwa. Natomiast dochód ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z gospodarstwa rolnego (także warzyw, owoców i ryb) w stanie nieprzetworzonym w ogóle nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym. Dlatego oferując takie produkty gościom w gospodarstwie agroturystycznym, rolnik nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku gdy rolnik nie spełnia warunków zwolnienia, czyli przekroczy liczbę wynajmowanych pokoi albo świadczy usługi dla nieturystów, będzie musiał zapłacić podatek od osiągniętego dochodu. Jeśli wynajmowanych pokoi będzie więcej niż 5, dochód z agroturystyki będzie opodatkowany w całości.

Dodatkowe usługi świadczone przez gospodarstwo agroturystyczne takie jak np. wynajem sprzętu turystycznego i sportowego (np. rowery, quady, kajaki, wędki), przejażdżki powozem czy saniami, organizacja kuligów i ognisk, nauka jazdy konnej itd. nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla agroturystyki jak również nie jest to wolna od podatku PIT działalność rolnicza.

Możliwe jest opodatkowanie przychodów z takiej aktywności na zasadach ogólnych, zarówno według skali, jak i w formie liniowej. Podstawą opodatkowania przy takim wariancie jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Inna ewentualność to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdzie nie uwzględnia się wydatków i prowadzi uproszczoną ewidencję. W rachubę wchodzi też karta podatkowa, lecz trzeba tu spełnić warunki ustawowe, np. taki, że łączna liczba pokoi nie przekracza 12.

Rozliczanie VAT przez osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne odbywa się według podstawowych reguł. Występuje tu odpłatne świadczenie usług, które co do zasady podlega opodatkowaniu. W rozumieniu ustawy o VAT agroturystyka jest działalnością gospodarczą, przy czym nie ma znaczenia liczba pokoi. Istotna jest wartość sprzedaży.

Jeżeli w roku poprzednim nie przekroczyła ona 200 tys. zł, można (ale nie trzeba) korzystać ze zwolnienia podmiotowego. W przeciwnym razie występuje obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, prowadzenia ewidencji sprzedaży i rozliczania podatku.

Dowiedz się więcej na temat zasad świadczenia usług agroturystyki.

Produkcja wina

Produkcja win przez rolnika, w niewielkich ilościach nie jest objęta zakresem stosowania ustawy prawo przedsiębiorców. Dotyczy to działalności  obejmującej wyrób wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego. Oznacza to że rolnik produkujący mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego nie musi rejestrować działalności gospodarczej.

Przychody z produkcji wina przez rolników, których produkcja jest mniejsza niż 100 hektolitrów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT za przychody z innych źródeł uważa się również należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami którzy wytwarzają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z własnych upraw, jeżeli wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego.

U podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny  podatek VAT.

Podstawowe obowiązki dla producentów win określa ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Właściciel winnicy zamierzający prowadzić wyrób wina z przeznaczeniem do obrotu musi dokonać wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi go prezes Agencji Rynku Rolnego. Wpisu dokonuje się na wniosek podmiotu, na każdy rok gospodarczy. Wniosek trzeba złożyć do 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy.

Więcej o organizacji rynku wina w Polsce można znaleźć na stronach Agencji Rynku Rolnego.

Sprzedaż z gospodarstwa rolnego (rolniczy handel detaliczny)

Rejestracji nie podlega sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach tzw. działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym). Pod warunkiem, że:

 • sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze,
 • sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach: w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu,
 • ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Dowiedz się więcej na temat rolniczego handlu detalicznego.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie