Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jakie wymagania trzeba spełnić przed wprowadzeniem na rynek produktów spożywczych

Jeśli chcesz wprowadzić na rynek produkty spożywcze, musisz spełnić wymogi związane z bezpieczeństwem i jakością. W większości przypadków musisz także zarejestrować swój zakład w senepidzie albo u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Sprawdź, jak wypełnić obowiązki producenta żywności.

Jak zapewniać bezpieczeństwo i jakość żywności

Na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością musisz spełniać określone wymagania związane z bezpieczeństwem i jakością produktów. Ponieważ te wymagania mogą być inne dla różnych rodzajów produktów, najlepiej przed rozpoczęciem działalności zwrócić się do:

 • najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej – w przypadku produktów roślinnych
 • powiatowego lekarza weterynarii – w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego.

Sprawdź, gdzie są:

Na podstawie informacji przekazanych przez te organy musisz opracować i wdrożyć system zapewniania jakości i bezpieczeństwa. Ten system to przede wszystkim procedury i instrukcje, których muszą przestrzegać wszyscy twoi pracownicy i które muszą uwzględniać wszystkie zmiany w produkcji.

Pamiętaj! Wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod jego kontrolą. Dlatego niezależnie od zasad wdrożonych we własnym zakładzie musisz też usuwać wszystkie zagrożenia, które mogą powstać podczas przechowywania czy transportu żywności do odbiorcy.

W zależności od tego, czy produkt jest pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego, będziesz musiał zgłosić produkcję żywności do odpowiednich urzędów. Zakłady, w których powstają produkty pochodzenia zwierzęcego, wymagają akceptacji właściwego powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku produktów roślinnych – powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (sanepid).

Produkty pochodzenia zwierzęcego to żywność pochodzenia zwierzęcego, w tym miód i krew, żywe małże, żywe szkarłupnie, żywe osłonice i żywe ślimaki morskie przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także inne zwierzęta przeznaczone do przygotowania w celu dostarczenia ich w żywej postaci konsumentowi końcowemu.

Produkty pochodzenia roślinnego to wszystkie produkty niepochodzące od zwierząt, na przykład zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane.

Aby ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymagań związanych z bezpieczeństwem i jakością produktów, opracowano zestawy procedur, które należy wdrożyć w każdym zakładzie, w którym jest produkowana żywność zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego.

Wymagania te zostały opisane w załączniku I i II rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych .

Są to:

 • GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) – to procedury i zasady postępowania związane z przyjęciem surowców i materiałów do produkcji, przechowywaniem i magazynowaniem wyrobów, zasady obróbki wstępnej i obróbki głównej, transportu wewnętrznego, transportu zewnętrznego oraz dystrybucji gotowych wyrobów. Elementami GMP jest między innymi utrzymywanie porządku i czystości, zapewnienie temperatury i wilgotności gwarantującej zachowanie możliwe najwyższej jakości zdrowotnej i odżywczej żywności czy ochrona żywności przed zanieczyszczeniami.
 • GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) – to zasady związane między innymi z myciem i dezynfekcją, higieną personelu, szkoleniem personelu, lokalizacją i otoczeniem zakładu, wydzieleniem poszczególnych pomieszczeń do odpowiednich czynności, monitoringiem szkodników, a także procedury związane z maszynami i urządzeniami czy też zaopatrzeniem w wodę. Na GHP składają się na przykład określone wymagania dla budynków, w których są zakłady. We wszystkich pomieszczeniach powinny być zainstalowane umywalki z zimną i gorącą wodą oraz mydłem, toalety muszą być oddzielone od pomieszczeń produkcyjnych. Ponadto zakład musi być wyposażony w odpowiednią liczbę niezbędnych urządzeń jak lodówki, blaty do produkcji powinny być wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością, trwałego, dającego się łatwo czyścić.
 • HACCP (System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli) – to system, który ma zapewnić bezpieczeństwo żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. Pomaga również określić metody eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalić działania korygujące, które zapewnią bezpieczeństwa żywności. Można go wprowadzić po wdrożeniu GMP i GHP. Dzięki temu producent żywności ma szansę uchronić się przed ujemnymi skutkami dla zdrowia konsumenta. W ramach HACCP należy dokonywać regularnej kontroli wewnętrznej swojego produktu. Możesz na przykład wykonywać:
 • badania składu produktu, którego opis znajduje się na opakowaniu (co i w jakiej ilości znajduje się w produkcie)
 • co jakiś czas, na przykład co dwa miesiące, przeprowadzać kontrolę laboratoryjną konkretnej maszyny, noża, stołu, składu produktu
 • badania związane z trwałością produktu, czyli jak długo twój produkt może być przechowywany.

Ważne! Badania w ramach HACCP trzeba wykonać na własny koszt w wyspecjalizowanych laboratoriach. Dzięki temu możesz uchronić się przed odpowiedzialnością za zepsuty towar, który może być niewłaściwie przechowywany przez sklep, czy też uchronić się przed zarzutami, że nie ma mięsa w produkcie mięsnym.

Jak potwierdzić jakość produktu

Jeżeli chcesz potwierdzić jakość produkowanego przez ciebie produktu, możesz złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o potwierdzenie jakości handlowej.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ocena jakości handlowej polega na sprawdzeniu, czy twoje artykuły spożywcze spełniają wymagania jakościowe, które są określone w przepisach. Jeśli kontrola przebiegnie pomyślnie, to otrzymasz świadectwo potwierdzające, że twoje produkty spełniają wymagania jakości handlowej. Dotyczy również dodatkowych wymagań, o których zapewniasz jako producent lub osoba wprowadzająca artykuł do obrotu. Mogą to być:

 • informacje na opakowaniu
 • cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach, które również dotyczą jakości handlowej.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku poddać swojego towaru ocenie jakości handlowej. Ty decydujesz, czy chcesz mieć takie świadectwo jakości jako potwierdzenie, że oceniona partia twojego towaru spełnia wymagania.

Świadectwo jakości handlowej jest wydawane wyłącznie na twój wniosek i musisz za nie zapłacić. Wysokość opłat jest określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Opłata zależy od tego, czy ma to być badanie organoleptyczne, przeprowadzone na miejscu – wtedy opłata wyniesie 28 zł – czy na przykład będzie to pobranie próbek do badania laboratoryjnego – w takiej sytuacji zapłacisz 36 zł.

Przeczytaj, jakie wymagania muszą spełniać produkty wprowadzane na rynek UE.

Jak pakować żywność

Pakowanie żywności i jej znakowanie podlega regulacjom prawa europejskiego i krajowego. Musisz pamiętać o tym, że na opakowaniu musi być między innymi:

 • nazwa żywności
 • wykaz składników ze szczególnym wyróżnieniem składników powodujących alergie lub nietolerancję oraz wskazaniem procentowej zawartości najważniejszych składników
 • ilość netto żywności
 • data trwałości
 • wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia
 • informacje o możliwej obecności w produkcie alergenów, które mogą znaleźć się w produkcie w sposób niezamierzony, przypadkowy, mimo dołożenia przez wytwórcę wszelkich starań, aby takie zanieczyszczenie nie powstawało.

Przy projektowaniu opakowania możesz dodatkowo pamiętać o miejscu na kod kreskowy. Kody nie są obowiązkowe, ale ułatwią ci one sprzedaż produktów w większych ilościach.

Więcej na temat możliwości zdobycia kodu kreskowego dla swojego produktu przeczytasz na stronie internetowej GS1 Polska, organizacji zajmującej się ich przyznawaniem .

Książeczka sanepidu

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, zwane potocznie książeczką sanepidu. Aby ją zdobyć, należy udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Konieczne jest też zrobienie badań lekarskich, w tym laboratoryjnych, aby sprawdzić czy ty lub twój pracownik nie macie przeciwskazań do pracy z artykułami spożywczymi.

Wymogi dla produkcji pochodzenia zwierzęcego

Zakład produkcyjny

Jeżeli planujesz założyć przedsiębiorstwo produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład wyroby wędliniarskie (kiełbasy, szynki, pasztety), pierogi z mięsem, tłuszcze lub inne wyroby pochodzenia zwierzęcego, to przed rozpoczęciem produkcji musisz uzyskać od Powiatowego Lekarza Weterynarii:

 • zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu
 • wpis zakładu do rejestru zakładów mięsnych (wniosek trzeba złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności) – polega na przyjęciu wniosku i innych dokumentów, rozpatrzeniu go i wydaniu decyzji administracyjnej o rejestracji. Nie wymaga to obecności urzędnika weterynarii w zakładzie. Otrzymujesz numer identyfikacyjny zakładu
 • zatwierdzenie zakładu (wniosek trzeba złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności) – urzędnik organu weterynaryjnego musi osobiście przyjść do zakładu i na tej podstawie stwierdzić, czy warunki w zakładzie spełniają wszystkie wymagania.

Przeczytaj:

Dodatkowo musisz mieć wdrożone systemy: HACCP, GMP i GHP.

Prowadząc taki zakład, nie masz żadnych ograniczeń dotyczących obszaru, na którym możesz prowadzić działalność. Możesz sprzedawać swoje produkty na terenie całej Unii Europejskiej.

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu produkującego produkty pochodzenia zwierzęcego, zostały określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt musi zawierać między innymi określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu, określenie systemu dostawy wody czy opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Jeżeli powstanie zakładu produkującego żywność może w jakimś stopniu oddziaływać na środowisko, to w trakcie uzyskiwania wszystkich formalności będziesz musiał uzyskać decyzję środowiskową. Często taka decyzja jest wymagana w przypadku większych zakładów produkcyjnych. Pamiętaj również o pozwoleniu wodnoprawnym w związku z gospodarką ściekami lub o uzyskaniu jednego pozwolenia zintegrowanego.

Przeczytaj:

MOL, czyli sprzedaż lokalna, marginalna i ograniczona

Jeżeli chcesz produkować artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego na małą skalę i sprzedawać je tylko na terenie jednego województwa wraz z powiatami z innych województw, które przylegają do tego województwa, to również musisz spełnić wymagania weterynaryjne i uzyskać od powiatowego lekarza weterynarii:

 • zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu w wersji uproszczonej (przy składaniu wniosku koniecznie trzeba poinformować o planowanej wielkości produkcji oraz rodzaju produktów)
 • wpis zakładu do rejestru zakładów mięsnych (wniosek trzeba złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności).

Przeczytaj:

Wymagania, jakie należy spełnić przy tego rodzaju produkcji, zostały określone w Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Twoja działalność musi polegać między innymi na rozbiorze świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków czy produkcji mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych. Musisz też prowadzić sprzedaż swoich produktów bezpośrednio konsumentowi oraz dostarczać swoje produkty do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumentów. Przy czym te dostawy nie mogą być większe niż na przykład tona tygodniowo w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego.

Pamiętaj! Możesz przetwarzać tylko ściśle określone produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym jaja, nabiał) w ściśle określonych wielkościach w skali roku, które są podane w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wymaga się tylko rejestracji u powiatowego lekarza weterynarii. Odstępstwa od niektórych przepisów prawa żywnościowego są możliwe przy produktach tradycyjnych, ale tylko wtedy, gdy są niezbędne dla zachowania tradycyjnego charakteru produktów. Za żywność tradycyjną mogą zostać uznane produkty:

 • wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez ministra do spraw rolnictwa lub
 • zgłoszone do Komisji Europejskiej jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Dopuszczone odstępstwa dotyczą charakteru pomieszczeń oraz rodzaju materiałów, z których mogą być wykonane przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania tych produktów, na przykład zastosowanie w danym zakładzie drewnianych lub kamiennych półek do składowania serów długo dojrzewających. Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 lipca 2007 r.

Rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego

Wytworzenie produktu pochodzenia zwierzęcego lub żywności złożonej, czyli zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu zakładu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii i po otrzymaniu numeru identyfikacyjnego.

Nie jest potrzebne zatwierdzenie projektu technologicznego ani zatwierdzenie zakładu. Nie musisz również zakładać działalności gospodarczej (nie trzeba mieć wpisu do CEIDG). Konieczne jest jednak prowadzenie ewidencji sprzedaży, która musi zawierać między innymi numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz rodzaj i ilość przetworzonych produktów. Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Rolnicy mogą sprzedać różnego rodzaju produkty przetworzone w swoim gospodarstwie, między innymi: szynki, kiełbasy, pasztety, masło, mleko, jaja, sery, wyroby garmażeryjne, na przykład pierogi z mięsem.

Więcej informacji na temat rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego możesz znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.

Dostawy bezpośrednie

Rolnik, który zamierza sprzedawać produkty pochodzenia zwierzęcego, nieprzetworzone, z własnego gospodarstwa, wykonuje tak zwaną produkcję pierwotną – podstawową. Konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru zakładów do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej.

W formie sprzedaży bezpośredniej można sprzedawać produkty zwierzęce, takie jak: drób, jaja, mleko, śmietanę, miód. Natomiast twarogów i serów już nie, bo są to produkty przetworzone.

Wymogi dla produkcji pochodzenia niezwierzęcego

Artykuł spożywczy niezwierzęcy

Zanim rozpoczniesz produkcję artykułów spożywczych, musisz na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności złożyć wniosek, wraz z odpowiednimi dokumentami, do Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie decyzji zatwierdzenia zakładu i wpisanie go do rejestru zakładów.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis od rejestru zakładów.

Najpierw jednak musisz mieć założoną działalność gospodarczą – wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli planujesz działalność w małej skali i nie chcesz rejestrować firmy, możesz to zrobić w formie działalności nierejestrowej, jednak nie zwalnia cię to z obowiązków względem sanepidu, to znaczy że musisz złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładu.

Przeczytaj więcej o działalności nierejestrowej.

Przy produktach pochodzenie niezwierzęcego wytwórcy mogą odstąpić od niektórych przepisów prawa żywnościowego, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania tradycyjnego charakteru produktów.

Odstępstwa mogą dotyczyć charakteru pomieszczeń oraz rodzaju materiałów, z których wykonane mogą być przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania tych produktów. Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia .

Takie produkty muszą być:

 • wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub
 • zgłoszone do Komisji Europejskiej jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Sprawdź, jakie produkty są zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.

Przeczytaj więcej o unijnym systemie ochrony oznaczeń geograficznych, obejmującym oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych oraz oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych.

Rolniczy handel detaliczny produktami niezwierzęcymi

Jeżeli jesteś rolnikiem i chcesz sprzedawać swoje produkty pochodzenia niezwierzęcego także w formie przetworzonej, to na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności musisz się zarejestrować u powiatowego inspektora sanitarnego.

Rolnicy mogą sprzedawać różnego rodzaju produkty przetworzone w swoim gospodarstwie, na przykład: marynaty, kiszonki, wyroby garmażeryjne bezmięsne, mąkę, kaszę, płatki, otręby, chleb, wyroby cukiernicze, oleje, soki, dżemy.

W takim przypadku nie jest potrzebne zatwierdzenie projektu technologicznego ani zatwierdzanie zakładu. Nie musisz również zakładać działalności gospodarczej (nie trzeba mieć wpisu do CEIDG). Konieczne jest jednak prowadzenie ewidencji sprzedaży, która musi zawierać między innymi numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz rodzaj i ilość przetworzonych produktów. Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Dostawy bezpośrednie

Rolnicy mogą prowadzić dostawę bezpośrednią produktów roślinnych po złożeniu wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Możliwość sprzedaży bezpośredniej dotyczy wyłącznie produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby – uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej. Nie ma potrzeby rejestrowania działalności gospodarczej.

W formie sprzedaży bezpośredniej sprzedawać można produkty, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, pochodzące z własnych upraw (ale tych, które nie należą do tak zwanych działów specjalnych produkcji rolnej) oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Mogą być to również produkty suszone lub kiszone.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Jesteś polskim przedsiębiorcą w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii, który chce wprowadzić na rynek produkty spożywcze? Instytucja publiczna w innym kraju nie przestrzega przepisów obowiązujących w UE związanych z kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności wprowadzanej na rynek? Zgłoś swoją sprawę do Centrum SOLVIT Polska i uzyskaj bezpłatną pomoc.

Produkcja żywności w domu

Żywność możesz wytwarzać w swojej kuchni domowej. W tym celu musisz złożyć wniosek do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Sanepid zażąda od ciebie między innymi:

 • aktualnego wyniku badania wody
 • umowy na wywóz odpadów lub deklaracji.

Informacje na temat wymagań, jakie musisz spełnić, jeśli chcesz produkować żywność w domu, zostały opisane w rozdziale III załącznika II Rozporządzenia 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Musisz pamiętać między innymi, że:

 • pomieszczenia powinny być tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki
 • należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu
 • należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności.

Więcej informacji, w tym na temat niezbędnych procedur, jakie będziesz musiał wdrożyć, możesz znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ważne! W ten sposób możesz sprzedawać jedynie określone ilości produktów. Zostały one wskazane w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak zacząć produkować żywność w domu: krok po kroku

 1. Skontaktuj się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Poinformuj urzędników, jaką żywność chcesz produkować, i posłuchaj, jakie wymagania musisz spełnić.
 2. Jeśli to niezbędne, dostosuj pomieszczenia domowe do warunków, jakie wskazali ci pracownicy sanepidu.
 3. Jeśli uważasz, że spełniasz już wszystkie warunki, złóż wniosek o wpis do rejestru zakładów . Wniosek składasz do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jego złożenie jest bezpłatne.
 4. Urzędnicy sanepidu nie muszą, ale mogą skontrolować pomieszczenia, w których chcesz wytwarzać żywność przed wydaniem pozwolenia.
 5. Jeśli wszystko będziesz w porządku, otrzymasz wpis do rejestru zakładów i będziesz mógł rozpocząć działalność

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.