Wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariusze spółki akcyjnej są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Wpis spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W4.

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:
1. druk KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne;
2. druk KRS-WH - sposób powstania podmiotu;
3. druk KRS-WG - emisje akcji;
4. druk KRS-WK - organy podmiotu;
5. druk KRS-WL - prokurenci;
6. druk KRS-WM - przedmiot działalności;
7. statut spółki oraz akt notarialny obejmujący zawiązanie spółki akcyjnej i oświadczenia o objęciu akcji;

8.potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3 (tj. nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki);
9. oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wymaganych statutem wpłat na akcje oraz wkładów niepieniężnych;
10. dokument o powołaniu członków organów spółki;
11. w przypadku jednoosobowej spółki akcyjnej – adres jedynego akcjonariusza;

12. zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez wlaściwy organ władzy publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki;

13. jeżeli statut spółki przewiduje minimalna lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego - oświadczenie zarządu o wysokości objetego kapitału zakładowego (w formie aktu notarialnego)
14. dowody uiszczenia opłat.

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.
Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

OPŁATY
Wnioskodawca uiszcza opłatę sądową za wpis oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za wpis wynosi 500,00 zł. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi 100,00 zł. 
Opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej. Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje na swojej stronie internetowej numery rachunków bankowych sądów. Numer rachunku sądu udostępnia się także na tablicy ogłoszeń w budynku sądu.

 

SĄD WŁAŚCIWY DO ROZPATRZENIA WNIOSKU
Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

 

TERMIN DOKONANIA WPISU
Wniosek o wpis spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Sądy Rejonowe

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Usługę zrealizujesz w:
Sąd Rejonowy w Opolu
Ozimska 60A, 45-368 Opole

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Warto wiedzieć

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Szczegółowe informacje na temat procedury wpisu spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.