Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj siedzibę.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
Data publikacji: 2013-08-23 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-12-09 12:18
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Sąd Rejonowy w Opolu
Ozimska 60A, 45-368 Opole
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
7 dni
Przebieg procedury
Informacje podstawowe

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariusze spółki akcyjnej są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Wpis spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W4.

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:
1. druk KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne;
2. druk KRS-WH - sposób powstania podmiotu;
3. druk KRS-WG - emisje akcji;
4. druk KRS-WK - organy podmiotu;
5. druk KRS-WL - prokurenci;
6. druk KRS-WM - przedmiot działalności;
7. statut spółki oraz akt notarialny obejmujący zawiązanie spółki akcyjnej i oświadczenia o objęciu akcji;

8.potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3 (tj. nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki);
9. oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wymaganych statutem wpłat na akcje oraz wkładów niepieniężnych;
10. dokument o powołaniu członków organów spółki;
11. w przypadku jednoosobowej spółki akcyjnej – adres jedynego akcjonariusza;

12. zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez wlaściwy organ władzy publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki;

13. jeżeli statut spółki przewiduje minimalna lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego - oświadczenie zarządu o wysokości objetego kapitału zakładowego (w formie aktu notarialnego)
14. dowody uiszczenia opłat.

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.
Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

OPŁATY
Wnioskodawca uiszcza opłatę sądową za wpis oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za wpis wynosi 500,00 zł. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi 100,00 zł. 
Opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej. Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje na swojej stronie internetowej numery rachunków bankowych sądów. Numer rachunku sądu udostępnia się także na tablicy ogłoszeń w budynku sądu.

 

SĄD WŁAŚCIWY DO ROZPATRZENIA WNIOSKU
Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

 

TERMIN DOKONANIA WPISU
Wniosek o wpis spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Z chwilą wpisu do rejestru powstaje spółka akcyjna.

Pozostałe informacje
Informacje dodatkowe

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Szczegółowe informacje na temat procedury wpisu spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.