Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prowadzisz działalność gospodarczą za granicą? Sprawdź poniżej co zrobić, aby prowadzić ją na terytorium Polski.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym (obywatelem RP prowadzącym działalność za granicą, cudzoziemcem prowadzącym działalność za granicą lub posiadasz spółkę prowadzącą działalność za granicą) i chcesz prowadzić działalność w Polsce to możesz to zrobić po utworzeniu oddziału w Polsce i wpisaniu go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. 

Jak złożyć wniosek

Od 1.07.2021 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Wniosek o wpis należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PRS.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie, system akceptuje dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub podpisem zaufanym. Możesz również podpisać dokumenty w systemie wgrywając oddzielny plik z podpisem w polu "Plik zawierający oddzielny podpis".

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć

Do wniosku dołącz poniższe dokumenty:

 • adres w Polsce osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
 • zaświadczenie polskiego przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego co do wzajemności działania
 • akt założycielski, umowa lub statut wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • odpis z rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • ewentualnie inne dokumenty, na przykład  pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 

Ważne! W systemie PRS nie załączasz aktów notarialnych. W tym przypadku wystarczy, że przy załączniku uzupełnisz pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN" numerem aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Jeśli utworzysz na terytorium Polski więcej niż jeden oddział, to możesz złożyć wymagane dokumenty w aktach jednego z oddziałów. Wskaż ten oddział w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów. Oznacz też sąd, w którym te akta się znajdują i podaj numer oddziału w rejestrze.

Ile kosztuje rejestracja oddziału zagranicznej firmy

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę wnosisz za pośrednictwem portalu PRS, który kieruje do  systemu e-Płatności; możesz zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe

Wniosek złóż do sądu (Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) właściwego ze względu na siedzibę twojego oddziału.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

 • Wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
 • Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.
 • Jeżeli sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, a ty nie uzupełnisz ich we wskazanym terminie, to sąd zwróci ci wniosek. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego wniosku ponownie złożysz kompletny wniosek, to za termin złożenia wniosku o rejestrację spółki będzie przyjęty termin złożenia go za pierwszym razem.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwóch tygodni od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Dodatkowe zgłoszenia

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dodatkowo zgłosić dane uzupełniające do urzędu skarbowego, na przykład numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe, zgłoszenia dokonasz na formularzu NIP-8. Formularz NIP-8 musisz złożyć w ciągu:

 • 21 dni od dnia wpisu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS
 • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj, jak zgłosić dane uzupełniające.

Sprawdź także:

Nazwa oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Do oznaczenia oddziału musisz używać twojej oryginalnej nazwy razem z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce".

Prowadzenie rachunkowości oddziału

Dla oddziału prowadź oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Zmiana danych oddziału

Jeżeli po rejestracji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby), to wniosek w tej sprawie złóż najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?