Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Przeczytaj, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dla kogo jest zezwolenie typu A lub B

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, masz w Polsce firmę i chcesz zatrudnić cudzoziemca, powinieneś wnioskować o wydanie dla niego zezwolenia na pracę typu A lub B, jeżeli ten cudzoziemiec spełnia dwa warunki: 

 • cudzoziemiec jest obywatelem państwa nie należącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa innego niż Szwajcaria, oraz
 • nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są: Norwegia, Islandia, Liechtenstein.


Kiedy cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia na pracę 

Z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę jest cudzoziemiec, który: 

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzysta z ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada ważne zaświadczenie o udzielaniu ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej i celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Kto występuje o zezwolenie typu A lub B

O zezwolenie na pracę typu A lub B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić. Zezwolenie na pracę jest zawsze wydawane dla konkretnego cudzoziemca. 

Dla kogo jest zezwolenie typu A

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Żeby uzyskać zezwolenie typu A:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być  niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • pracodawca musi posiadać zaświadczenie od starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy (test rynku pracy).

Uwaga! Jeśli cudzoziemiec ma pracować w zawodzie regulowanym, to samo uzyskanie zezwolenia na pracę nie daje mu takiego uprawnienia - musi spełnić dodatkowe wymogi, od których zależy możliwość wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Dla kogo jest zezwolenie typu B

Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Podmiot (firma), którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być cudzoziemiec musi: 

 • osiągnąć, w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zatrudniać na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub
 • wykazać posiadanie środków lub prowadzić działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w powyżej, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

Na jak długo wydawane są zezwolenia A i B

Zezwolenia na pracę typu A i B zawsze są wydawane na czas określony.

 • zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata
 • zezwolenie typu B może zostać wydane na okres 3 lat, chyba że osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób, w takim przypadku zezwolenie może wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Oba zezwolenie możesz przedłużyć. Wniosek o przedłużenie zezwolenia pracodawca składa nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wojewoda w swoim rozporządzeniu może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę  typu A lub B w danym województwie. Długość okresu ważności zezwolenia na pracę może zatem różnić się w zależności od województwa.

Dowiedz się jak przedłużyć zezwolenie typu A lub B.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie ma określonego terminu złożenia wniosku, ale pamiętaj, że procedura wydania zezwolenia na pracę może trwać miesiąc (30 dni), a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet 2 miesiące. 

Pamiętaj, że te terminy są liczone od dnia złożenia kompletnego i poprawnego formalnie wniosku, dlatego powinieneś złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.  

Wojewoda w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z cudzoziemców, którzy będą wykonywać prace u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej (o ile wykaz takich działalności został określony).

Ważne! Cudzoziemiec nie może rozpocząć pracy, jeśli nie ma zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek złóż do:

 • wojewody właściwego dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania
 • wojewody mazowieckiego – gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A lub typu B

Najprościej jest złożyć wniosek online - za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

 • wybierz zakładkę "Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZC-WWZ"
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • załącz elektroniczne kopie (skany) dokumentów
 • podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie uruchomił postępowanie elektroniczne, w którym jest wydawane e-zezwolenie na pracę.

Sprawdź, jakie są wymagane załączniki i sposób ich składania.


Możesz również wysłać wniosek pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi, w postaci potwierdzenia odbioru - ten dokument, będzie potwierdzeniem złożenia wniosku. 

Jeśli zdecydujesz się na osobiste złożenie wniosku w urzędzie, pamiętaj że każdy z urzędów wojewódzkich może określić swoje zasady składania wniosków. Dlatego przed pójściem do urzędu sprawdź, jakie zasady obowiązują w urzędzie wojewódzkim, do którego składasz wniosek - zadzwoń do urzędu lub wejdź na jego stronę internetową.

Zwróć uwagę, że urzędy wojewódzki często stosują systemy kolejkowe. Mogą one polegać na tym, że:

 • automat biletowy w wyznaczonych przez urząd godzinach wydaje numerki, które wyznaczają kolejność obsługi interesantów. Automat wydaje tyle numerków, ilu zainteresowanych  w danym dniu jest w stanie obsłużyć urząd. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym - nie zostaną w danym dniu obsłużone, dlatego warto nie odkładać wizyty na „koniec dnia pracy” urzędu. Zazwyczaj powinieneś pobrać tyle numerków, ile wniosków chcesz złożyć. Niektóre urzędy limitują liczbę wniosków składanych przez jedną osobę w ciągu tego samego dnia,
 • za pośrednictwem platformy internetowej, do której odnośnik będzie znajdować się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. Po utworzeniu swojego profilu, możesz spośród dostępnych terminów wizyt w urzędzie (do wyboru dzień i godzina), zarezerwować ten, który najbardziej ci odpowiada na złożenie wniosku. W ustalonym dniu powinieneś zgłosić się do urzędu wraz z wnioskiem i innymi niezbędnymi  dokumentami.

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa. Ustanawiając pełnomocnika w sprawie o wydanie zezwolenia na pracę typu A lub B, jesteś zwolniony z obowiązku dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Przeczytaj praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera m.in.:

 • typ zezwolenia;
 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • informacje dotyczące cudzoziemca;
 • informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór oświadczenia został określony w Załączniku nr 15 do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemca i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W zależności od tego, czy starasz się o zezwolenie typu A czy B, urząd będzie wymagał innego zestawu dokumentów.

Dokumenty, które składasz niezależnie od typu zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość jako pracodawcy:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – jeśli jesteś osobą fizyczną
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – jeśli jesteś osobą prawną
  • umowa spółki – jeśli reprezentujesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółkę cywilną
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – jeśli reprezentujesz spółkę akcyjną w organizacji
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
 • dowód wpłaty zawierający następujące dane:
  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa oraz adres siedziby pracodawcy)
  • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego występujesz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę)
 • pełnomocnictwo – w przypadku gdy pracodawca delegujący nie składa wniosku osobiście.

Dokumenty, które składasz we wniosku o zezwolenie typu A:

 • informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym - pod warunkiem, że cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zawodzie regulowanym
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy, określonych w informacji starosty, np.:
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • dyplom ukończenia studiów
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca do pracy przez twoją agencję pracy tymczasowej - jeśli jesteś pracodawcą działającym jako agencja pracy tymczasowej.

Ważne! Nie musisz dołączać informacji starosty, jeżeli:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów (np. betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, rozbieracz-wykrawacz – dla każdego województwa ta lista jest publikowana odrębnie)
 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • chodzi o prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa, które mają wykonywać obywatele: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie
 • cudzoziemiec jest upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce
 • cudzoziemiec jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników
 • cudzoziemiec jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie
 • cudzoziemiec mieszkał w Polsce przez okres trzech lat przed złożeniem wniosku 
 • cudzoziemiec, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń– pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dokumenty, które składasz we wniosku o zezwolenie typu B:

 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające, że:
  • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku twoja firma osiągnęła dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
  • twoje przedsiębiorstwo posiada środki lub prowadzi działalności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w twoim przedsiębiorstwie, jeżeli wnioskujesz o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata

Ważne! Nie musisz składać zeznania o wysokości dochodu lub straty, dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia i dokumentów potwierdzających wartość posiadanych środków lub poziom dochodu w roku poprzedzającym, jeżeli cudzoziemiec spełni jeden z poniższych warunków:

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Polski albo innego państwa UE, EOG lub Szwajcarii albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Polsce
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku przebywał legalnie na terytorium Polski  i pobyt ten był nieprzerwany

Do wniosku składanego w wersji papierowej dołączasz oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Jedynymi dokumentami, których załączasz kopie są:

 • dokument podróży cudzoziemca (wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek)
 • twój dowód osobisty, który składasz jeżeli jesteś osobą fizyczną (zostaniesz poproszony o okazanie oryginału do wglądu)
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, który składasz jeżeli ubiegasz się o zezwolenie typu B

Do wniosku składanego w wersji elektronicznej musisz dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów.

Pamiętaj!

 • Informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – jeśli była wymagana – musisz zawsze przedłożyć w oryginale. Jeśli złożyłeś wniosek elektronicznie i na tym etapie dołączyłeś skan informacji, zostaniesz poproszony później o oryginał (podczas weryfikacji wniosku).
 • Urząd może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, z których sporządziłeś zwykłe lub elektroniczne kopie.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Przeczytaj więcej o informacji starosty o lokalnym rynku pracy

Termin

Nie ma określonego terminu złożenia wniosku, ale pamiętaj, że procedura wydania zezwolenia na pracę może trwać miesiąc (30 dni), a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet 2 miesiące. 

Pamiętaj, że te terminy są liczone od dnia złożenia kompletnego i poprawnego formalnie wniosku, dlatego powinieneś złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.  

Wojewoda w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z cudzoziemców, którzy będą wykonywać prace u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej (o ile wykaz takich działalności został określony).

Ważne! Cudzoziemiec nie może rozpocząć pracy, jeśli nie ma zezwolenia.

 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Pamiętaj, że urząd może również wezwać cię do złożenia wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez urząd informacji w trakcie postępowania. Możesz być także wezwany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 1. Wojewoda wyda ci decyzję

Zezwolenie na pracę typu A oraz B wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w 3 egzemplarzach: jeden pozostaje w urzędzie, a dwa dostaje pracodawca. Jeden egzemplarz musi przekazać cudzoziemcowi.


W przypadku e-zezwolenia wydanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pracodawca dostaje tylko dokument w formie elektronicznej, natomiast jeden egzemplarz w formie pisemnej jest przeznaczony dla cudzoziemca.


Wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę, gdy:

 • zawarłeś we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużyłeś się fałszywymi dokumentami, zeznałeś nieprawdę lub zataił prawdę
 • nie spełniłeś określonych w ustawie warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia
 • prawomocnym wyrokiem sądu zostałeś uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, został ponownie uznany za winnego tego samego czynu
 • jesteś karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • jesteś karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę
 • jesteś karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę
 • nie dopełniłeś obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca
 • dane osobowe cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany
 • cudzoziemiec nie spełnia wymagań określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
 • wnioskujesz o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
 • jeżeli cudzoziemiec, w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, został ukarany za czyny za które odmawia się wydania zezwolenia

Ważne! Wojewoda może też wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie zawiera m.in. podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca i termin obowiązywania zezwolenia.

Ile zapłacisz

 • 50 zł – opłata za wydanie zezwolenia, gdy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi do 3 miesięcy.
 • 100 zł – opłata za wydanie zezwolenia, gdy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi na dłużej niż 3 miesiące.

Opłatę wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składasz wniosek o zezwolenie. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli wojewoda wydał decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na pracę, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Warto wiedzieć

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca 

Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie typu A, pracodawca musi: 

 • uwzględnić w umowie z cudzoziemcem warunki określone w zezwoleniu na pracę (wynagrodzenie co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia i nie niższe niż na porównywalnych stanowiskach w firmie)
 • zawrzeć cudzoziemcem umowę w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały
 • przekazać cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, jeden egzemplarza zezwolenia na pracę , w formie pisemnej
 • w przypadku zwiększenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy lub liczby godzin, w których cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, podwyższyć proporcjonalnie wynagrodzenia cudzoziemca
 • informować cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia
 • zachowywać należytą staranność  w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • udostępniać wojewodzie, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, organu Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji dokumenty dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski

 Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie typu B, obowiązki pracodawcy obejmują: 

 • przekazanie cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, jeden egzemplarza zezwolenia na pracę , w formie pisemnej
 • informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia
 • zachowywanie  należytej staranności  w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • udostępnianie wojewodzie, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, organu Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski

Kiedy potrzebne jest nowe zezwolenie

Zezwolenie na pracę określa warunki zatrudnienia konkretnego cudzoziemca u wskazanego pracodawcy na opisanych warunkach.

Dlatego pracodawca musi wystąpić o nowe zezwolenie, jeśli na tym samym stanowisku i na tych samych warunkach chce zatrudnić innego cudzoziemca, a także jeśli chce zmienić warunki pracy, czyli stanowisko pracy, najniższe możliwe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy (za wyjątkiem zwiększenia wymiaru etatu z równoczesną proporcjonalną podwyżką wynagrodzenia) lub rodzaj umowy, na podstawie której pracuje cudzoziemiec (za wyjątkiem zamiany umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę).

Przeczytaj, jak zmienić warunki pracy, płacy lub stanowisko pracy cudzoziemca

Obowiązek informacyjny

Pamiętaj, aby w terminie 7 dni pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o tym że:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę

Kiedy wojewoda uchyli zezwolenie na pracę

Wojewoda uchyli zezwolenie na pracę, jeżeli:

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków wobec cudzoziemca wynikłych w związku z uzyskaniem zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymagania do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia lub przerwał pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące (jednakże wojewoda nie uchyli zezwolenia w tym wypadku, jeżeli otrzymał powiadomienie wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wskazanie przyczyny niepodjęcia pracy lub przyczyny przerwy w wykonywaniu pracy
 • otrzymał informację, że w stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji
 • pracodawca został ukarany za wykroczenie lub przestępstwo, za które odmawia się wydania zezwolenia na pracę

Czy ta strona była przydatna?