Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC)

Prowadzisz firmę? Chcesz handlować paliwami ciekłymi w Polsce, np. prowadzić stację paliw? Jeśli tak to musisz najpierw uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi to musisz uzyskać koncesję. Koncesja pozwoli ci na handel hurtowy oraz detaliczny paliwami ciekłymi w Polsce. Koncesję wyda ci Urząd Regulacji Energetyki w formie decyzji. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi. Wyjątkiem jest sprzedaż dla odbiorcy końcowego dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek.


Ważne 

Jeśli chcesz handlować paliwami ciekłymi z zagranicą to musisz dodatkowo uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ).

Wykaz paliw ciekłych, których obrót wymaga uzyskania koncesji:

 • półprodukty rafineryjne: 2707 50 00 z wyłączeniem produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe, 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55
 • gaz płynny LPG:
  • 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00
  • 2901 10 00 z wyłączeniem produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe - z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych;
 • benzyny ciężkie: 2710 12 11, 2710 12 15
 • benzyny silnikowe: 2710 12 25 z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45,
  2710 12 49, 2710 12 50, 2710 12 90, 2207 20 00, 3824 99 92 w zakresie alkoholu etylowego w mieszankach
  benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10% (v/v), z wyłączeniem alkoholu etylowego i pozostałych
  wyrobów alkoholowych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe
 • benzyny lotnicze: 2710 12 31
 • paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych: 2710 12 70
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21
 • oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11
 • lekkie oleje opałowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19
 • ciężkie oleje opałowe: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38, 2710 20 90
 • biopaliwa ciekłe:
  • 3826 00 10, 2207 20 00, 3824 99 92 w zakresie alkoholu etylowego
  • inne niż wymienione w pkt 1 biopaliwa ciekłe bez względu na kod CN
   – z wyłączeniem biopaliw ciekłych stanowiących dodatki do paliw ciekłych oraz biopaliw ciekłych przeznaczo-
   nych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe

Przedmiot i zakres koncesji może określać tylko i wyłącznie te rodzaje paliw ciekłych oraz tylko te kody CN, które odpowiadają paliwom ciekłym będącym faktycznie przedmiotem działalności koncesjonowanej przedsiębiorcy.

Obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.


Uwaga

Nie musisz uzyskiwać koncesji na obrót gazem płynnym (LPG), jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10 000 euro.


Warunki, które trzeba spełnić aby dostać koncesję

Możesz otrzymać koncesję, gdy:

 • masz siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu;
 • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania;
 • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
 • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji;
 • uzyskałeś decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskałeś zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowe albo wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego.

Koncesja nie może być wydana podmiotowi:

 • który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji
 • któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 41 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem, ze względu na:
  • złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności niezgodnego ze stanem faktycznym lub
  • nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności w wyznaczonym przez organ terminie, lub
  • rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności
 • skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług,
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • w przypadku koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie paliw ciekłych, jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub
 • sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Promesa

Jeśli zamierzasz wykonywać działalność gospodarczą polegającą m.in. na obrocie paliwami ciekłymi, podlegającą koncesjonowaniu, możesz ubiegać się o wydanie promesy koncesji - przyrzeczenia udzielenia koncesji. Ustalony w promesie okres jej ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy.

Promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji. Dokument może ułatwiać przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania planowanej inwestycji, a także uzyskanie w przyszłości koncesji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Koncesję należy uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Wniosek złóż do właściwego oddziału terenowego URE. Wybierz ten oddział terenowy, na którego obszarze działania masz siedzibę firmy albo mieszkasz.

W przypadku natomiast przedsiębiorców:

 • posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski
 • wykonujących równocześnie inne działalności dotyczące paliw ciekłych wymagające uzyskania odrębnych koncesji
 • wykonujących działalność wymagającą uzyskania koncesji wyłącznie w zakresie biopaliw ciekłych
 • którzy dla celów działalności koncesjonowanej eksploatują nie mniej niż 20 stacji paliw
 • dokonujących obrotu paliwami ciekłymi, które stanowią również benzyny lotnicze, paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych lub paliwa typu nafty do silników odrzutowych
 • którzy mają siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego

wniosek należy przesłać na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium RP lub miejsca zamieszkania oraz ich adres, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – również ich imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji
 • określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja
 • informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą
 • określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazanie m daty rozpoczęcia działalności - koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy
 • określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wniosek powinien zawierać także:

 • wskazanie prognozowanej wielkości przywozu paliw ciekłych na okres co najmniej 3 lat
 • opis sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na okres co najmniej 3 lat
 • opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na okres co najmniej 3 lat
 • dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy, obejmujące: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL (o ile został nadany), serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania
 • listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna
 • wskazanie miejsca magazynowania zapasów, o których mowa w pkt 2, oraz tytułu prawnego do instalacji magazynowania paliw ciekłych lub kopie umów
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług
 • postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie o nadaniu NIP
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak uzyskać dokument?
Zarejestruj się jako podatnik VAT
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zawiadomienia opracowany został przez Punkt Kontaktowy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wraz z decyzją złóż protokół z badania odbiorczego. Stanowi on integralną część decyzji jednostki dozoru technicznego

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Deklaracje składasz wraz z dowodami zakupu oraz montażu odmierzaczy. Mogą to być np. faktury.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeżli dotyczy.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się (w zależności od rodzaju działalności):

1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

2) ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę i średnią ilość m3 na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

3) ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, oraz stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

4) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów charakteryzujących się okresową lub zmienną sezonowo działalnością, z wyszczególnieniem parametrów korzystania z wód w zróżnicowanych okresach działalności zakładu;

5) ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i powierzchnie nawożonych działek;

6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

7) termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

8) miejsce poboru próbek ścieków;

9) prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

10) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia wraz z terminami i warunkami ich utrzymywania oraz przepływy;

11) wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania oraz sposób odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

12) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;

13) tryb pracy elektrowni wodnej oraz jej parametry: Qinst, hinst, Ninst;

14) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;

15) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

16) przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego wód podziemnych (o których mowa w art. 68 ustawy Prawo wodne), jeżeli te mają zastosowanie;

17) powierzchnię całkowitą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;

18) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

19) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3 na rok;

20) ilość wód opadowych i roztopowych oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3 na rok.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór świadectwa określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu towarów niebezpiecznych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu towarów niebezpiecznych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki formalnoprawne oraz organizacyjne:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu; 
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeśli brak informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach – uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;
  • jeśli jesteś wnioskodawcą będącym osobą prawną (np. spółka akcyjna lub spółka z o.o.) lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółka jawna) albo przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w Polsce w ramach oddziału, to złóż:
  • listę wspólników lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji,
  • dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy, obejmujące: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL (o ile został nadany), serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania,
  • wykaz członków rad nadzorczych,
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, a także członków rad nadzorczych. Jeśli przedsiębiorcą, wspólnikiem, członkiem zarządu lub rady nadzorczej jest osoba nie będąca obywatelem Polski,  to złóż odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju, którego ww. osoba jest obywatelem. Dołącz również tłumaczenie tej informacji na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego,
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa jako podmiotu zbiorowego
  • jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy
 • wykaz wszystkich podmiotów posiadających znaczący wpływ na twoją firmę lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f ustawy o rachunkowości. Dołącz informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności tych podmiotów
 • w przypadku spółek cywilnych – umowę spółki
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji (w przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników)
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z powodu otrzymania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. W przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników)
 • potwierdzenie, że wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT
 • pełnomocnictwo – jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika – wraz z oryginałem dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie koncesji.

Dokumenty określające możliwości techniczne prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi:

 • szczegółowy opis działalności w zakresie objętym koncesją – w tym sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN), które będą przedmiotem obrotu. Podaj sposób wykonywania obrotu poszczególnymi rodzajami paliw ciekłych, w szczególności z uwzględnieniem sposobu wykorzystania eksploatowanej infrastruktury technicznej wraz z uproszczonym schematem technologicznym stacji paliw  lub bazy paliw oraz z opisem przeznaczenia zaznaczonych na ww. schemacie poszczególnych zbiorników paliw oraz odmierzaczy wraz z ich oznaczeniami;
 • dla bazy lub stacji paliw, na której prowadzona jest/będzie działalność koncesjonowana:
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa leasingu, faktury zakupu, itp.)
  • protokół z ostatniej kontroli przeprowadzonej w bazie lub stacji paliw w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną. Załącz zarządzenia pokontrolne oraz informację przedsiębiorcy o ich realizacji. Jeśli ostatnia kontrola odbyła się ponad 5 lat temu – dołącz protokół z kontroli w ww. zakresie przeprowadzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Rzeczoznawca powinien być ujęty w wykazie prowadzonym przez PSP
  • decyzje i inne dokumenty –  wydane przez nadzór budowlany, administrację architektoniczno-budowlaną, organy właściwe w sprawach zagospodarowania przestrzennego wszystkich obiektów budowlanych ujętych we zakresie wniosku. Dokumenty te to:
   • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeśli nie jest ona wymagana – decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz twoim oświadczeniem o braku wniesienia przez nadzór budowlany sprzeciwu wobec użytkowania inwestycji;
   • w przypadku braku możliwości przedstawienia pozwolenia na budowę złóż decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ewentualnie dołącz informację o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją uzyskaną od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub gminy o dacie powstania obiektu i braku możliwości uzyskania kopii decyzji o pozwoleniu na budowę. Możesz też złożyć informacją o jej wydaniu oraz informację organu nadzoru budowlanego potwierdzającą, iż przedmiotowy obiekt nie jest samowolą budowlaną i spełnia wymagania stawiane mu przepisami prawa;
   • informacja o robotach budowlanych przeprowadzonych na terenie stacji paliw lub bazy paliw po dacie oddania jej do użytkowania
  • decyzje jednostek dozoru technicznego (wraz z protokołami badań odbiorczych i okresowych) zezwalające na eksploatację infrastruktury technicznej służącej do wykonywania działalności koncesjonowanej, w tym wszystkich zbiorników paliw (o ile odrębne przepisy nie wyłączają obowiązku objęcia określonych elementów tej infrastruktury dozorem UDT);
  • wykaz wszystkich odmierzaczy paliw oraz innych urządzeń wydawczych (np. wagi) eksploatowanych na potrzeby działalności koncesjonowanej wraz ze:
   • świadectwami legalizacji, lub
   • deklaracjami zgodności z dyrektywą MID 2004/22/WE (dla urządzeń wprowadzonych do obrotu przed 20 kwietnia 2016 r.), dyrektywą 2014/32/UE (w zakresie odmierzaczy paliw) lub dyrektywą 2014/31/UE (w zakresie wag) wraz z dowodami zakupu oraz montażu (np. faktury) odmierzaczy. Dotyczy to nowych odmierzaczy nie podlegających legalizacji pierwotnej;
  • dokumenty, tj. schematy technologiczne, dowody zakupu (np. faktury), protokoły odbioru poświadczające, że eksploatowane stacje paliw wyposażone zostały w:
   • urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych
   • urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych (dotyczy baz paliw lub stacji paliw objętych takim obowiązkiem)
   • urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych
   • urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych (dotyczy baz paliw  lub stacji paliw objętych takim obowiązkiem)
  • dokumenty, tj. schematy technologiczne, dowody zakupu (np. faktury), protokoły odbioru, poświadczające, że eksploatowane bazy przystosowane są do hermetycznego magazynowania, napełniania i opróżniania produktami naftowymi I klasy
  • opis prowadzonej na stacji paliw lub bazie paliw gospodarki wodno‐ściekowej ze wskazaniem opisu instalacji kanalizacyjnych i innych urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Złóż też dokumentację dotycząc sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw lub bazy paliw oraz pozwolenie wodnoprawne – jeśli jest wymagane
  • protokół ostatniej kontroli w zakresie ochrony środowiska (jeśli była przeprowadzana), wraz z zarządzeniami pokontrolnymi oraz informacją przedsiębiorcy o ich realizacji;
 • wykaz posiadanych środków transportu przeznaczonych do transportu paliw – własnych lub eksploatowanych na podstawie innego tytułu prawnego (wraz z informacją dotyczącą tytułu prawnego)
 • wymagane na podstawie odrębnych przepisów dokumenty dotyczące środków transportu:
  • świadectwa (ADR) dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
  • protokoły (TDT) z badań zbiorników do przewozu materiałów niebezpiecznych, zainstalowanych na tych pojazdach
  • świadectwa legalizacji instalacji pomiarowych, zainstalowanych na tych pojazdach dla każdego z rodzajów paliw
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że zapewni zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (w przypadku spółki cywilnej oświadczenie składa każdy ze wspólników).

Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania:

 • sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata – dołącz dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności
 • dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne)
 • zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy. Powinno ono określać wielkość obrotów oraz zawierać informację, o udzielonych przedsiębiorcy kredytach i informacje, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi
 • zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne. Ewentualnie dołącz zaświadczenie, że przedsiębiorca nie figuruje w ewidencji płatników składek. Będzie tak, gdy prowadzona działalność nie wymagała zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Zaświadczenie powinno być uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa. Względnie stwierdzające stan ewentualnych zaległości. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informacje:
  • o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
  • dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości

Zaświadczenie powinno być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące – licząc od złożenia wniosku

 • oświadczenie o wielkości planowanego obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą dla okresu 3 lat, wyrażonego w złotych – w skali roku.

Informacje dla przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

 • informacje odnośnie niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego oraz członków rad nadzorczych, powinny pochodzić z:
  • polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz
  • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki lub z Krajowego Rejestru Karnego w ramach systemu ECRIS.

Jeśli osoby te nie są obywatelami kraju rejestracji spółki, to informacja powinna być wydana dodatkowo przez właściwe organy krajów, których te osoby są obywatelami.

 • informacja dotycząca niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki
 • informacja dotycząca niekaralności podmiotów posiadających wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę, powinna pochodzić:
  • z polskiego Krajowego Rejestru Karnego,
  • z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji twojej firmy (o ile takie rejestry istnieją) oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji lub obywatelstwa ww. podmiotów
 • zgodność złożonych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona zgodnie z klauzulą apostille
 • przedsiębiorca, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustanowił pełnomocnika zamieszkałego w Polsce albo działa za pośrednictwem polskiego konsula, albo kontaktuje się z urzędem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeśli nie ustanowi pełnomocnika do doręczeń to pisma przeznaczone dla przedsiębiorcy pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (zgodnie z art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Uwaga

Dokumenty składane w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dostarczone do URE dokumenty powinny być oryginałami. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć odpis dokumentu. Ale jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusza albo pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jako dowód możesz złożyć kserokopię dokumentu podpisaną przez przedsiębiorcę albo osoby upoważnione do jego reprezentowania. Wyjątkiem są dokumenty co do których URE sformułowało żądanie przedłożenia ich w oryginale. W razie wątpliwości Prezes URE może wezwać stronę do przedstawienia oryginału dokumentu lub jego odpisu poświadczonego w sposób wskazany w art. 76a § 1 lub 2 K.p.a.

Termin

Koncesję należy uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

 1. Urząd sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć maksymalnie 30 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie udzieli ci koncesji. Jeżeli w dalszym ciągu będziesz chciał uzyskać koncesję, musisz złożyć nowy wniosek o jej udzielenie.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie koncesji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania koncesji

Jeśli złożony przez ciebie wniosek o udzielenie koncesji nie posiadał braków formalnych lub je uzupełniłeś, to Urząd Regulacji Energetyki wszczyna (czyli rozpoczyna) postępowanie administracyjne. Nie zawsze sprawa o koncesję na obrót paliwami ciekłymi toczy się tylko pomiędzy tobą a urzędem. Urząd wyśle do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Urząd Regulacji Energetyki może wezwać ciebie (także inne strony czy pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd sprawdzi czy może wydać ci koncesję

Urząd ocenia twój wniosek

Urząd Regulacji Energetyki oceni złożone dokumenty. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji Urząd Regulacji może sprawdzić fakty podane we wniosku. Ma to na celu stwierdzenie, czy spełniasz określone w przepisach warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, oraz czy dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania tej działalności.

Dodatkowe zabezpieczenie majątkowe dla zaspokojenia roszczeń innych osób

Urząd Regulacji Energetyki może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Ma ono zaspokoić ewentualne roszczenia innych osób. Mogą one powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, np. szkód w środowisku. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie nie możesz złożyć zażalenia – takie postanowienie możesz jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji w sprawie koncesji.

Urząd zawiadomi strony o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Zawiadomione strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia (zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie sprawy i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed udzieleniem koncesji. Również ty możesz to zrobić.

Jeśli jest ryzyko, że otrzymasz decyzję odmowną, to urząd wskaże ci zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić możesz w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.


Ważne

Jeśli w trakcie załatwiania koncesji postawiony zostanie tobie zarzut popełniania przestępstwa mającego związek z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą, to URE zawiesi postępowanie. Zawieszenie trwa do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Postępowanie będzie zawieszone również w przypadku, gdy zarzuty postawione zostaną członkom rady nadzorczej lub osobom upoważnionym do reprezentowania twojej firmy.

Dokumenty

 1. Otrzymasz koncesję na obrót paliwami ciekłymi

Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, urząd wyda ci koncesję. Dostaniesz ją w formie decyzji.

Urząd Regulacji Energetyki wyda ci decyzję o odmowie udzielenia koncesji, jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej urząd – za pośrednictwem Ministra Energii – poinformuje Komisję Europejską. W informacji tej powinny zostać zawarte przyczyny odmowy udzielenia tobie koncesji.

Po uzyskaniu koncesji urząd wpisze twoją firmę do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Rejestr powadzi Urząd Regulacji Energetyki.

Kiedy nie otrzymasz koncesji

Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci koncesji, gdy:

 • twoja firma znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
 • w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto ci koncesję na działalność prowadzoną na podstawie ustawy Prawo energetyczne z przyczyn wymienionych w art. 41 ust. 3 tej ustawy. Będzie to np. rażące naruszenie warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej;
 • w ciągu ostatnich 3 lat zostałeś wykreślony z rejestru działalności regulowanej po otrzymaniu  zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. Zakaz wynika z:
  • złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności,
  • nieusunięcia w terminie naruszeń warunków wykonywania tej działalności,
  • rażącego naruszenia warunków wykonywania tej działalności;
 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli wnioskodawcą jest spółka, przedsiębiorca zagraniczny lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów czy też członkowie ich rad nadzorczych również nie mogą być skazane;
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku VAT;
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujący nad nią kontrolę albo współkontrolę, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Kwestie sprawowania kontroli regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Pamiętaj, że Urząd Regulacji Energetyki może odmówić ci koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku, jeśli stwierdzi zagrożenie obronności państwa lub obywateli.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja powinna określać:

1) oznaczenie podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adres;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:

a) zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8,

b) powiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;

6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;

7) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Koncesja powinna ponadto określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po wygaśnięciu koncesji lub po jej cofnięciu.

Ile zapłacisz

 • 616 zł - opłata skarbowa za wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi
 • 98 zł - opłata za wydanie promesy koncesji.

Opłatę skarbową wpłać na konto właściwego miejscowo oddziału terenowego URE, nr kont sprawdż na stronie właściwego oddziału. W przypadkach właściwości Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, który wydał ci decyzję. Rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz wskazanie dowodów. Ponadto w odwołaniu napisz, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części. Za odwołanie zapłacisz 1000 zł opłaty sądowej.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Odwołanie oraz zażalenie rozpatrywane jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Warto wiedzieć

Złożenie wniosku

Każdy podmiot zainteresowany uzyskaniem koncesji w zakresie obrotu paliw ciekłymi przygotowuje wniosek we własnym zakresie.

Uzyskanie innych koncesji

Uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. Np. posiadając koncesję na obrót paliwami ciekłymi musisz uzyskać koncesję na wytwarzanie paliw, jeśli chcesz produkować paliwa ciekłe.

Jak długo ważna jest koncesja

Koncesję dostaniesz na czas oznaczony – nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesję możesz otrzymać na krótszy okres –  ale musisz to zaznaczyć we wniosku o wydanie koncesji. Urząd Regulacji Energetyki może nakazać ci dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją – pomimo jej wygaśnięcia – jeśli wymaga tego interes społeczny. Koncesja może zostać przedłużona w ten sposób przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeśli twoja działalność prowadzona z tego tytułu przynosi straty, to należy ci się pokrycie strat.

Możesz złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji. Wniosek o jej przedłużenie złóż nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Opłaty koncesyjne

Po otrzymaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi masz obowiązek obliczania i zapłaty corocznej opłaty paliwowej. Musisz ją zapłacić do 31 marca każdego roku. Sprawdź jak obliczyć opłatę paliwową.

Zmiany koncesji

Urząd Regulacji Energetyki może na twój wniosek zmienić warunki koncesji.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w pakiecie informacyjnym opublikowanym na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?