Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

Masz spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i zmieniły się jej dane, na przykład adres lub kody PKD? W takim razie zgłoś zmiany w KRS. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do KRS należy między innymi, zgłaszać zmiany:

Zgłaszanie zmian online

Każdą zmianę danych trzeba zgłosić elektronicznie przez:

Pamiętaj! Jeśli twoja spółka została zarejestrowana w sposób tradycyjny (papierowy) lub w systemie PRS, nie możesz zmieniać jej danych za pomocą systemu S24. Nie możesz również złożyć wniosku zmianowego dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej lub za pośrednictwem portalu PRS.

Powiadomienie urzędu skarbowego o zmianach

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do KRS, powiadom też urząd skarbowy, gdy zmienią się dane uzupełniające, takie jak:

 • skrócona nazwa (firma)
 • wykaz rachunków bankowych
 • adresy miejsc prowadzenia działalności (poza siedzibą spółki ujawnioną w KRS)
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej
 • dane kontaktowe
 • inne dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (jeśli masz osobową spółkę handlową)

Użyj do tego formularza NIP-8.

Pamiętaj! Zaktualizowane dane podstawowe z KRS oraz dane uzupełniające z formularza NIP-8 przekazywane są do ZUS.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Do wniosku dołącz uchwały lub ich wzorce, jeżeli uchwały zostały podjęte za pośrednictwem systemu S24 oraz inne dokumenty, na przykład pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Ważne! W systemie PRS nie załączasz aktów notarialnych. W tym przypadku wystarczy, że  w polu "Numer aktu notarialnego w CREWAN" podasz numer aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Do wniosku należy załączyć dokumenty:

 • podpisane elektronicznie
 • podpisane w systemie, po wgraniu oddzielnego pliku z podpisem - trzeba wybrać opcję  "Plik zawierający oddzielny podpis".

Dokumenty

Spółki (ich organy) mogą działać przez pełnomocnika procesowego. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł).

Jeśli pełnomocnik składa wniosek w systemie S24, nie musi dołączać pełnomocnictwa, jednak powinien powołać się na nie.

Ile zapłacisz

 • wniosek złożony za pośrednictwem portalu PRS – 250 zł
 • wniosek złożony online przez S24 (dotyczy spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)  200 zł
 • opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i ogłoszenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – 100 zł (niezależnie od trybu złożenia wniosku).

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze możesz zapłacić tylko w systemie, w którym dokonujesz rejestracji zmian. System przekieruje cię do e-Płatności, dzięki czemu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową, kartą płatniczą, albo BLIK.

Ile będziesz czekać

Sąd rozpatrzy twój wniosek:

 • złożony za pośrednictwem portalu PRS - w ciągu 7 dni
 • złożony online przez S24 - w ciągu 1 dnia

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą zmiany wpisu w postępowaniu nieprocesowym. Jeżeli orzeczenie wydał referendarz sądowy, skarga przysługuje w terminie tygodniowym od dnia doręczenia orzeczenia.
W pozostałych przypadkach – apelację od postanowienia wnieś do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Na złożenie apelacji masz 2 tygodnie od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Warto wiedzieć

Konsekwencje niezłożenia lub złożenia wniosku po terminie

Sąd przyjmie twój wniosek złożony po terminie. Jednak jeśli nie złożysz wniosku, lub złożysz go po terminie, narażasz się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec swoich kontrahentów. Kontrahent będzie mógł uchylić się od wykonania zawartych z twoją spółką umów. Może tak być na przykład gdy nie zgłosisz zmian personalnych w składzie zarządu do KRS.

W przypadku braku aktualnych danych personalnych osób uprawnionych do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, kontrahenta chroni domniemanie prawdziwości wpisu w KRS.

W sytuacji, gdy nie złożysz wniosku, sąd rejestrowy przeprowadzi postępowanie przymuszające. Sąd wezwie członków zarządu, wyznaczając 7-dniowy termin do złożenia dokumentów oraz wniosku. W przypadku niezłożenia dokumentów, sąd nałoży na każdego z członków zarządu spółki grzywnę. Jeśli nałożenie grzywny nie spowoduje złożenia wniosku i dokumentacji, sąd może ponownie nałożyć grzywnę.

Odpowiedzialność za nieaktualne dane w KRS

Jako przedsiębiorca wpisany do KRS ponosisz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną:

 • zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych
 • niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w ustawowym terminie

Nie poniesiesz odpowiedzialności, jeśli szkoda nastąpi z powodu siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Jeżeli do rejestru jest wpisana spółka osobowa (na przykład partnerska, jawna), odpowiedzialność ponoszą, solidarnie ze spółką, osoby odpowiadające za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem.

Czy ta strona była przydatna?