Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji

Jesteś przedsiębiorcą i planujesz nową inwestycję, na przykład chcesz utworzyć zakład produkcyjny? Możesz skorzystać ze wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Sprawdź jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji i gdzie złożyć wniosek.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może uzyskać wsparcie dla nowej inwestycji

Wsparcie przysługuje przedsiębiorcom, niezależnie od wielkości – mikro, małym, średnim i dużym – z branży przemysłu, nowoczesnych usług dla biznesu (BPO) i usług informatycznych (IT).

Wsparcie można uzyskać na terenie całej Polski, składając wniosek do podmiotu zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną (Zarządzający SSE), na terenie której ma być realizowana inwestycja.

Na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie

Wsparcie dotyczy nowych inwestycji obejmujących utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje, bez względu na ich lokalizację na prywatnych lub publicznych terenach inwestycyjnych w Polsce.

Nową inwestycją jest:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa (zakładu)
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacją produkcji przez wprowadzenie produktów dotąd nieprodukowanych
 • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego
 • nabycie aktywów przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte.

Aby potwierdzić, czy twoja inwestycja może uzyskać wsparcie, skontaktuj się z Zarządzającym SSE na obszarze lokalizacji inwestycji.

Na czym polega wsparcie

Wsparcie na realizację nowej inwestycji polega na zwolnieniu od podatku dochodowego (PIT oraz CIT) dochodów osiągniętych z realizacji inwestycji określonej w decyzji o wsparciu. Decyzję o wsparciu wydaje Zarządzający SSE na wniosek przedsiębiorcy.

Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorców inwestujących w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) i stanowi tak zwaną pomoc regionalną, która ma sprzyjać rozwojowi gospodarczemu regionów słabiej rozwiniętych. Dlatego intensywność wsparcia różni się w zależności od regionu, w którym jest zlokalizowana inwestycja.

Wielkość wsparcia, jakie możesz otrzymać na poszczególnych obszarach Polski, sprawdzisz na Mapie Polskiej Strefy Inwestycji.

Ważne! Wysokość procentowa wsparcia zależy nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale także od wielkości przedsiębiorcy.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Z pomniejszonego podatku możesz korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od wybranej lokalizacji inwestycji.

Uwaga! Jeśli nowa inwestycja ma być zlokalizowana co najmniej w 51% w granicach SSE, decyzja o wsparciu jest wydawana na 15 lat.

Przeczytaj więcej na temat ulgi podatkowej na realizację nowych inwestycji.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do Zarządzającego Specjalną SSE, na terenie której ma być realizowana inwestycja.

Specjalne strefy ekonomiczne:

 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Krakowski Park Technologiczny
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Co zrobić krok po kroku

 1. Skontaktuj się z Zarządzającym SSE

Na mapie Polskiej Strefy Inwestycji wybierz powiat, w którym chcesz inwestować, aby sprawdzić, z którym Zarządzającym SSE się skontaktować.

Następnie skontaktuj się z odpowiednim Zarządzającym SSE, czyli jedną z 14 spółek zarządzających obszarami stref ekonomicznych. Otrzymasz bezpłatną pomoc w ubieganiu się o wsparcie na realizację nowej inwestycji.

Przejdź do strony PSI, aby sprawdzić dane kontaktowe Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Zarządzający SSE może pomóc twojej firmie poprzez:

 • przedstawienie kompleksowej oferty inwestycyjnej dopasowanej do twoich potrzeb
 • pomoc w wyborze odpowiedniego terenu inwestycyjnego
 • wstępną ocenę czy twoja inwestycja kwalifikuje się do uzyskania ulgi podatkowej
 • omówienie procedury ubiegania się o wsparcie
 • w niektórych przypadkach również poprzez uzyskanie niezbędnej dokumentacji.

 1. Złóż wniosek o wydanie decyzji o wsparciu

Złóż wniosek o wydanie decyzji o wsparciu do Zarządzającego SSE właściwego dla lokalizacji inwestycji.

Formularz wniosku zawiera oświadczenia, które musisz złożyć w imieniu swojej firmy.

Dokumenty

Sprawozdania finansowe należy złożyć za 3 ostatnie lata obrotowe. W przypadku nowej spółki – sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, dołącz do wniosku zeznania podatkowe PIT za ostatni rok.

Termin

Złóż wniosek w dowolnym momencie, przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji następuje w momencie:

 • rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją objętą projektem, lub
 • podczas pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub innego zobowiązania, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Zakup gruntów i prace przygotowawcze nie są uznawane za rozpoczęcie inwestycji.

 1. Zarządzający SSE sprawdzi i oceni wniosek

Zarządzający SSE sprawdzi twój wniosek. Jeżeli zawiera braki formalne (na przykład nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych załączników), to Zarządzający SSE wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli nie zastosujesz się do wezwania, twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Zarządzający SSE wyda decyzję o wsparciu nowej inwestycji

Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne i warunki udzielania wsparcia, otrzymasz decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Decyzja o wsparciu jest wydawana przez Zarządzającego SSE w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii.

Decyzja będzie określać:

 • okres jej obowiązywania
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • teren, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości
 • termin zakończenia realizacji twojej inwestycji
 • warunki, które musisz spełnić, w tym:
  • zatrudnienie przez odpowiedni czas określonej liczby pracowników, 
  • wysokość ponoszonych przez ciebie w określonym terminie kosztów nowej inwestycji,
  • kryteria ilościowe i jakościowe.

Jeśli twój wniosek nie spełnia wszystkich warunków do udzielenia wsparcia, otrzymasz odmowę wydania decyzji o wsparciu

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Decyzja o wsparciu jest wydawana przez Zarządzającego SSE w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Skargę do WSA złóż w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o odmowie udzielenia ci zezwolenia albo decyzji utrzymującej w mocy poprzednią decyzję.

Warto wiedzieć

Minister Rozwoju i Technologii uchyli decyzję o wsparciu, jeśli:

 • przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą na terenie wskazanym w decyzji
 • rażąco naruszysz warunki określone w tej decyzji
 • nie usuniesz naruszeń w realizacji tych warunków.

W takim przypadku będziesz musiał zwrócić przyznaną pomoc publiczną.

Czy ta strona była przydatna?