Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak rozliczać przychody z różnych źródeł

Prowadząc działalność gospodarczą możesz osiągać przychody z różnych źródeł, także nie związanych z tą działalnością. Rozliczysz je albo w zeznaniu podatkowym, w którym rozliczana jest działalność gospodarcza, albo w odrębnej deklaracji PIT. Sprawdź, jak rozliczyć takie przychody.

Które przychody nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często uzyskują także inne przychody niezaliczane do działalności gospodarczej.

Są to między innymi:

 • umowy o pracę, emerytura lub renta
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • najem, podnajem, dzierżawa, najem prywatny
 • sprzedaż papierów wartościowych (akcji lub udziałów spółek), pochodnych instrumentów finansowych, walut wirtualnych
 • odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części albo innych rzeczy – jeżeli zbycie nie następuje w ramach działalności gospodarczej.

Te przychody stanowią odrębne od działalności gospodarczej źródła przychodów - nie łączy się ich z przychodami z działalności gospodarczej i podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Przychody

Źródło przychodów

Umowy o pracę, emerytury lub renty

Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta

Umowy zlecenia i umowy o dzieło

Działalność wykonywana osobiście

Najem, podnajem, dzierżawa, najem prywatny

Odrębne źródło przychodów, o ile wynajmowane składki majątku nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Sprzedaż papierów wartościowych (akcji lub udziałów spółek), pochodnych instrumentów finansowych, walut wirtualnych

Kapitały pieniężne i prawa majątkowe

Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części albo innych rzeczy

Odrębne źródło przychodów, jeżeli zbycie to nie następuje w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej i sprzedaż nieruchomości została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a w przypadku innych rzeczy – zbycie nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jak rozliczać przychody z innych źródeł

Sposób rozliczenia przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza zależy od wybranej formy opodatkowania oraz od tego, czy funkcjonują odrębne formularze dla danego źródła przychodów.

Przychody:

 • z umowy o pracę, emerytury lub renty, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36
 • z umowy zlecenia i umowy o dzieło, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36
 • z najmu, podnajmu, dzierżawy uzyskiwane w ramach najmu prywatnego, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w zeznaniu podatkowym PIT-28
 • ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji lub udziałów spółek), pochodnych instrumentów finansowych, walut wirtualnych, są opodatkowane 19% stawką podatku i podlegającą rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-38
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części albo innych rzeczy – jeżeli zbycie nie następuje w ramach działalności gospodarczej, są opodatkowane 19% stawką podatku i podlegają rozliczeniu w PIT-39, za wyjątkiem zbycia innych rzeczy (ruchomości), które podlegają opodatkowaniu za zasadach ogólnych według skali podatkowej w zeznaniu podatkowym PIT-36.

Ważne! Opodatkowanie najmu prywatnego na zasadach ogólnych jest możliwe wyłączenie do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu prywatnego, stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Nie ma też obowiązku dołączania PIT-28/A do rozliczenia PIT-28

Działalność opodatkowana na zasadach ogólnych (skala podatkowa)

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i jednocześnie osiągasz przychody z innych źródeł, na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, czy najmu prywatnego, rozliczasz przychody z działalności gospodarczej i wszystkich pozostałych tytułów opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) w jednym zeznaniu PIT-36.

Pamiętaj! Przychody z najmu prywatnego mogą również podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zostać uwzględnione w odrębnym w zeznaniu podatkowym - PIT-28.

PIT-36 składasz do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnąłeś przychody.

W części E zeznania PIT-36 wykazujesz wszystkie przychody opodatkowane na zasadach ogólnych osiągnięte w danym roku podatkowym.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, do zeznania PIT-36 dołączasz załącznik PIT/B, w którym wykazujesz przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód bądź stratę z działalności gospodarczej.

Przykład

Pani Karolina jest zatrudniona na umowę o pracę i umowę zlecenie oraz prowadzi własną działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej. W 2022 roku uzyskała z każdego źródła dochód w wysokości 50 tys. zł. Wszystkie dochody w łącznej wysokości 150 tys. zł opodatkowuje razem i rozlicza w PIT-36. Nadwyżkę ponad 120 tys. zł dochodu będzie musiała opodatkować stawką podatku 32%.

Ważne! Jeśli pracujesz na etacie i w trakcie roku rozpocząłeś działalność gospodarczą, pamiętaj żeby wycofać PIT-2 złożony pracodawcy - prowadząc działalność gospodarczą, kwotę wolną od podatku wynoszącą od 2022 roku 30 tys. zł, uwzględniasz w rozliczeniu podatkowym samodzielnie, czyli pomniejszasz miesięczną zaliczkę na podatek o kwotę 300 zł.

Przeczytaj, jak złożyć zeznanie PIT-36.

Działalność opodatkowana podatkiem liniowym

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej (19%) i jednocześnie osiągasz przychody z innych źródeł, na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych, albo z tytułu sprzedaży innych rzeczy, musisz odrębnie opodatkować i rozliczyć dochody z działalności gospodarczej oraz dochody osiągnięte z pozostałych źródeł.

W tym przypadku dochodów z działalności gospodarczej nie łączysz z dochodami uzyskanymi z innych źródeł przychodów - musisz złożyć osobne zeznania:

 • zeznanie PIT-36L, w którym wykażesz przychody, koszty i dochód osiągnięte w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym

oraz

 • zeznanie PIT-36, w którym rozliczysz dochód osiągnięty z tytułu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz z tytułu sprzedaży innych rzeczy

albo

 • zeznanie PIT-37 w którym rozliczysz dochód osiągnięty z tytułu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury.

Pamiętaj! Jeżeli poza działalnością gospodarczą, uzyskujesz przychody ze stosunku służbowego, na przykład z umowy o pracę, oraz z najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo przychody ze sprzedaży innych rzeczy (ruchomości) przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, to właściwy do rozliczenia rocznego jest PIT-36. Jeśli jednak masz przychody z umowy o pracę, ale nie masz przychodów z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), albo przychodów ze sprzedaży innych rzeczy (ruchomości), to zamiast PIT-36 musisz złożyć PIT-37. W nim wykażesz przychody z umowy o pracę i umowy zlecenie.

Ważne! W 2023 roku ostatni raz możesz rozliczyć najem na zasadach ogólnych i złożyć druk PIT-36.

Przykład

Pani Karolina jest zatrudniona na umowę o pracę i umowę zlecenie, prowadzi własną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz dodatkowo uzyskuje przychody z wynajmu prywatnego mieszkania, które opodatkowuje na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W 2022 roku uzyskała z każdego źródła dochód w wysokości 50 tys. zł. Pani Karolina w 2023 roku musi złożyć dwa odrębne zeznania. W PIT-36 rozliczy łącznie 150 tys. zł dochodu z umowy o pracę, umowy zlecenia oraz najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej, natomiast w PIT-36L wykaże 50 tys. zł z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem linowym (dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami z innych źródeł, w tym z dochodami z umowy o pracę i umowy zlecenie). Dochody z pracy opodatkuje stawką 12% i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł, dochody z działalności gospodarczej – stawką 19%.

Przeczytaj, jak złożyć zeznanie PIT-36L.

Działalność opodatkowana ryczałtem

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie osiągasz przychody z innych źródeł, na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych, albo z tytułu sprzedaży innych rzeczy, musisz odrębnie opodatkować i rozliczyć dochody z działalności gospodarczej oraz dochody osiągnięte z pozostałych tytułów.

W tym przypadku dochody z działalności gospodarczej nie łączą się z dochodami uzyskanymi w ramach innych źródeł przychodów.

W tej sytuacji musisz złożyć dwa osobne zeznania:

 • zeznanie PIT-28, w którym podasz szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania
 • zeznanie PIT-36, w którym rozliczysz dochód osiągnięty z tytułu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz z tytułu sprzedaży innych rzeczy

albo

 • zeznanie PIT-37 w którym rozliczysz dochód osiągnięty z tytułu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury.

Uwaga! Od 2023 roku zeznanie PIT-28 musisz złożyć do 30 kwietnia.

Przeczytaj, jak złożyć zeznanie PIT-28.

Działalność opodatkowana kartą podatkową

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową, a jednocześnie osiągasz przychody z innych źródeł, na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych, albo z tytułu sprzedaży innych rzeczy musisz złożyć zeznanie:

 • PIT-37, w którym rozliczysz dochód osiągnięty z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, albo
 • PIT-36, jeżeli dodatkowo uzyskałeś przychody z najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub uzyskałeś przychody ze sprzedaży innych rzeczy.

Nie musisz składać zeznania, żeby rozliczyć podatek zapłacony w ramach karty podatkowej – wysokość tego podatku jest określona w stałej wysokości za każdy miesiąc.

Pamiętaj! Od 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą stosować wyłączenie podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie. Nie możesz wybrać tej formy dla nowo zakładanej działalności lub zmienić na kartę formy dotychczas stosownej.

Rozliczenie dochodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych oraz odpłatnego zbycia nieruchomości

Przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych oraz odpłatnego zbycia nieruchomości zawsze są rozliczane odrębnie, niezależnie od przychodów z działalności gospodarczej i wybranej formy opodatkowania. Chodzi tu o przychody:

 • z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych - sprzedaż papierów wartościowych (akcji lub udziałów spółek), pochodnych instrumentów finansowych, walut wirtualnych
 • z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części albo innych rzeczy – jeżeli zbycie nie następuje w ramach działalności gospodarczej.

Niezależnie od przychodów z działalności gospodarczej i z pozostałych tytułów rozliczanych w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, przychody:

 • z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych rozliczasz odrębnie w PIT-38
 • z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, w PIT-39.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.