Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak rozliczać przychody z różnych źródeł

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą osiągać przychody z różnych źródeł, także nie związanych z tą działalnością. Rozliczenie tych przychodów zależy od tego, w jaki sposób jest opodatkowana działalność gospodarcza.

Które przychody nie stanowią przychodów z działalności

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często wykonują również inne dodatkowe czynności w ramach:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, które nie są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przychody z tych umów nie będą stanowiły należności osiągniętych
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
, ponieważ:

  • przychody osiągnięte w ramach umów o pracę są rozliczane na zasadach przewidzianych dla źródła: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
  • przychody osiągnięte w ramach umów zlecenia oraz umów o dzieło niewykonywanych w ramach działalności gospodarczej zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Sposób rozliczenia należności osiągniętych w ramach umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło, a także w ramach działalności gospodarczej zależy do tego, w jaki sposób podatnik opodatkowuje dochody osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (17% i 32%)

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych
(w ramach skali podatkowej) i jednocześnie osiągasz przychody z umowy o pracę,
umowy zlecenia czy umowy o dzieło, rozliczasz podatek od dochodów ze wszystkich źródeł w ramach jednego zeznania rocznego – PIT-36:

  • w części D. zeznania PIT-36 wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, czy też pobrane przez płatnika zaliczki z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które były wykonywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • do zeznania – PIT-36 dołączają załącznik PIT/B, w którym wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów oraz przysługujące ulgi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład

Pani Karolina jest zatrudniona na umowę o pracę i umowę zlecenie oraz prowadzi własną działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2019 r. uzyskała z każdego źródła dochód w wysokości 40 tys. zł. Wszystkie dochody w łącznej wysokości 120 tys. zł opodatkowuje razem i rozlicza w PIT-36. Po przekroczeniu 85 528 zł dochodu przechodzi do drugiej skali podatkowej i nadwyżkę powyżej tej kwoty opodatkowuje stawką 32%.

Ważne! Jeśli pracujesz na etacie i rozpocząłeś w trakcie roku działalność gospodarczą, złóż pracodawcy oświadczenie o nieodliczaniu od twojego wynagrodzenia kwoty zmniejszającej podatek. W 2020 roku jest to 43,76 zł miesięcznie. Kwotę zmniejszającą podatek będziesz odliczać od przychodów z działalności gospodarczej.

Przykład

Jan Kowalski pracuje na etacie i w trakcie 2020 r. zdecydował się na założenie własnej działalności gospodarczej. Do czasu założenia przez niego działalności gospodarczej, jego pracodawca odliczał kwotę zmniejszającą podatek proporcjonalnie do upływu czasu. Tak więc część kwoty zmniejszającej podatek pana Jana w 2020 r. została już odliczona. Mimo tego pan Jan, prowadząc działalność gospodarczą, ma prawo zmniejszyć podatek z tytułu działalności gospodarczej o całą kwotę zmniejszającą podatek w 2020 r., czyli o 525,12 zł. Należny podatek dochodowy, z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek pobranej przez pracodawcę, zostanie rozliczony w zeznaniu rocznym.

Przeczytaj, jak złożyć zeznanie PIT-36.

Opodatkowanie podatkiem liniowym (19%)

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej (19%) i jednocześnie osiągasz przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, musisz odrębnie opodatkować i rozliczyć dochody z działalności gospodarczej oraz dochodów osiągniętych w ramach innych źródeł – w tym przypadku dochody z działalności gospodarczej nie łączą się z dochodami uzyskanymi w ramach innych źródeł przychodów.

W tej sytuacji musisz złożyć dwa osobne zeznania:

  • zeznanie PIT-37, w którym rozliczysz dochód osiągnięty z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło,
  • zeznanie PIT-36L, w którym wykażesz przychody, koszty czy też zapłacone zaliczki na podatek dochodowy, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przykład

Pani Karolina jest zatrudniona na umowę o pracę i umowę zlecenie oraz prowadzi własną działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. W 2019 r. uzyskała z każdego źródła dochód w wysokości 40 tys. zł. Pani Karolina musi złożyć dwa odrębne zeznania. W PIT-37 rozliczy łącznie 80 tys. zł dochodu z umowy o pracę i zlecenia, a w PIT-36L wykaże 40 tys. zł z działalności gospodarczej (dochody z działalności opodatkowanej liniowo nie łączą się z dochodami z innych źródeł, w tym dochodami z umowy o pracę i umowy zlecenie). Dochody z pracy opodatkuje stawką 17%, dochody z działalności – stawką 19%.

Przeczytaj, jak złożyć zeznanie PIT-36L.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie osiągasz przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, musisz odrębnie opodatkować i rozliczyć dochody z działalności gospodarczej oraz dochody osiągnięte w ramach innych źródeł – w tym przypadku dochody z działalności gospodarczej nie łączą się z dochodami uzyskanymi w ramach innych źródeł przychodów.

W tej sytuacji musisz złożyć dwa osobne zeznania:

  • zeznanie PIT-37, w którym rozliczysz dochód osiągnięty z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło,
  • zeznanie PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28A, w którym podasz szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania.

Ważne! Zwróć uwagę na różne terminy złożenia zeznań PIT-37 (do 30 kwietnia) i PIT-28 (do ostatniego dnia lutego).

Przeczytaj, jak złożyć zeznanie PIT-28.

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej kartą podatkową

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie karty podatkowej, a jednocześnie osiągasz przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, musisz złożyć zeznanie PIT-37, w którym rozliczysz dochód osiągnięty z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło.

Nie masz obowiązku składania zeznania, żeby rozliczyć podatek zapłacony w ramach karty podatkowej – wysokość tego podatku jest określona w stałej wysokości za każdy miesiąc.

Musisz jednak do końca stycznia następnego roku złożyć deklarację PIT-16A,
w której wykażesz składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w danym okresie rozliczeniowym oraz kwotę składek zdrowotnych, o które pomniejszyłeś podatek wynikający z karty podatkowej.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.