Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.firma.gov.pl i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP, REGON lub KRS. CEIDG prowadzi minister właściwy ds. gospodarki.

Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju,
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy, strony internetowej, numer telefonu - o ile takie dane podał,
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta,
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa,
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki,
 • dane przedstawiciela ustawowego,
 • informacje o postępowaniu upadłościowym, w tym o ogłoszeniu i zakończeniu tego postępowania oraz o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG, o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności (o ile została zgłoszona), informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

Udostępnianie danych z CEIDG

 • Kwestie związane z udostępnieniem danych z CEIDG reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne (nie dotyczy to numeru PESEL, daty urodzenia, oraz danych kontaktowych, których udostępnianiu sprzeciwiła się osoba uprawniona). Udostępniane są każdemu na stronie internetowej CEIDG.
 • CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań.
 • Dane historyczne z rejestrów przedsiębiorców - osób fizycznych (którzy zakończyli wykonywanie działalności przed 1 lipca 2011 r.) udostępniane są przez urzędy gmin.
 • W dniu 19.05.2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające m.in. nieodpłatne udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej np. podmiotom, które chcą pozyskać jawne dane dużej liczby firm (hurtowo).

Chcesz pozyskać dane z CEIDG? Złóż wniosek w wersji elektronicznej na platformie https://datastore.ceidg.gov.plNiezbędne jest założenie konta i złożenie wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Więcej informacji na temat procedury pozyskania danych znajdziesz na stronie CEIDG

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie