Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Udostępnia również informacje o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie. Dostęp do tych danych jest jawny i bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej CEIDG i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP lub REGON. CEIDG prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.  W ten sam sposób sprawdzisz czy dane Twojej firmy są aktualne. 

CEIDG to:

 • rejestr przedsiębiorców, którymi są osoby fizyczne z całej Polski (w jednym miejscu)
 • bezpłatna przeglądarka o zarejestrowanych przedsiębiorcach i innych podmiotach wpisanych
 • możliwość dokonywania zmian, składania wniosków, udzielania pełnomocnictw.

Uwaga! W CEIDG znajdują się wyłącznie wpisy osób fizycznych (działalności jednoosobowych i wspólników spółek cywilnych osób fizycznych). Jeśli interesują Cię informacje na temat spółek, sprawdź w Krajowym Rejestrze Sądowym albo REGON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą  

 • rejestrujesz działalność gospodarczą na wniosku CEIDG-1,
 • rejestrujesz spółkę cywilną (po wcześniejszej rejestracji działalności gospodarczej każdego wspólnika)
 • zmieniasz, aktualizujesz dane wpisane do rejestru na wniosku CEIDG-1
 • możesz ustanowić pełnomocnika i prokurenta
 • dokonujesz wyboru albo zmiany rodzaju działalności czyli numeru PKD

Jeżeli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą albo spółkę cywilną, wystarczy, że zrobisz wpis do CEIDG,  LINK

Jeśli masz problem z wyborem numeru PKD skorzystaj z wyszukiwarki PKD.  LINK

Jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą

 • sprawdzasz wpisy dotyczące przedsiębiorcy
 • legalność działalności konkretnego przedsiębiorcy
 • dowiesz się o siedzibie, numerze NIP, Regon
 • ustalisz czy firma ma zawieszoną działalność albo działalność została podjęta
 • dowiesz się czy firma jest wykreślona z CEIDG

Udostępnianie danych z CEIDG

 • informacje udostępniane przez CEIDG są jawne na oficjalnej stronie CEIDG
 • nie jest jawny (nie jest widoczny) numeru PESEL, data urodzenia, dane kontaktowe (jeżeli sprzeciwiła się osoba uprawniona).  
 • CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje organom państwowym,
 • dane historyczne z rejestrów przedsiębiorców - osób fizycznych (którzy zakończyli wykonywanie działalności przed 1 lipca 2011 r.) udostępniane są przez urzędy gmin
 • pozyskiwanie jawnych danych w dużych ilościach (hurtowo) jest możliwe po założeniu konto, złożeniu wniosku w wersji elektronicznej na platformie datastore.ceidg.gov.pl i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL (o ile posiada)
 • numer identyfikacyjny REGON
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej tj. numery PKD
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy
 • dane kontaktowe 
 • dane do doręczeń
 • adres stałego miejsca zamieszkania (o ile posiada) 
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy, strony internetowej, numer telefonu (dobrowolnie) 
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta, wraz z numerem NIP i Regon
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa,
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki,
 • dane przedstawiciela ustawowego,
 • informacje o postępowaniu upadłościowym, w tym o ogłoszeniu i zakończeniu tego postępowania oraz o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG, o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności (o ile została zgłoszona), informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

Podstawa prawna

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie