Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – wpis do rejestru

Chcesz świadczyć usługi biegłego rewidenta? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek możesz złożyć elektronicznie na stronie PIBR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może zostać biegłym rewidentem 

Wpis do rejestru biegłych rewidentów może uzyskać osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie
 • uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta

Żeby uzyskać uprawnienia, musisz:

 • odbyć
  • roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie UE pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej lub
  • 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej, albo 
  • uzyskała zwolnienie z praktyki i aplikacji 
 • zdać 10 pisemnych egzaminów według określonego zakresu tematycznego
 • zdać egzamin dyplomowy
 • złożyć ślubowanie.

Przeczytaj jak uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta

Jakie warunki musi spełnić osoba, która ma uprawnienia z innego kraju UE

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta z krajów UE lub państw trzecich, która:

 • posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej
 • posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej zwanej "ustawą") lub równoważne (na zasadzie wzajemności)
 • zda egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych
 • złoży ślubowanie
 • złoży wniosek do o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Proces ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta trwa zwykle do 4 lat. Składa się na to: roczna praktyka w rachunkowości oraz co najmniej 2-letnia aplikacja w firmie audytorskiej lub 3-letnia aplikacja w firmie audytorskiej, 10 egzaminów pisemnych w Komisji Egzaminacyjnej lub zaliczenie egzaminów uniwersyteckich lub równoważnych oraz egzamin dyplomowy przed tą Komisją.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Dokument należy złożyć po ślubowaniu.

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W WARSZAWIE al. Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów

Wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów należy złożyć do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w formie papierowej lub elektronicznie.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie elektroniczne musisz najpierw wypełnić kwestionariusz osobowy. Po akceptacji kwestionariusza przez PIBR otrzymasz login i hasło do systemu elektronicznego, przez który będziesz mógł złożyć wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów, zawiera następujące dane:

- imiona i nazwisko;

- adres zamieszkania wraz z adresem korespondencyjnym;

- datę złożenia ślubowania;

- wykaz załączników;

- oświadczenie o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, w celu realizacji zadań statutowych polegających na zapewnieniu właściwego funkcjonowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i działalności zawodowej biegłych rewidentów”.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Dokument należy złożyć po ślubowaniu.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Wyznaczony przez prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pracownik biura PIBR weryfikuje złożone dokumenty. Gdy wniosek jest kompletny i został zaopiniowany przez Dział Prawny PIBR, pracownik biura PIBR przygotowuje projekt uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów i przekazuje do Komisji ds. ewidencji.

 1. Wydanie decyzji o wpisie do rejestru biegłych rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może:

 • podjąć uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów
 • podjąć uchwałę w sprawie odmowy wpisu do rejestru biegłych rewidentów
 • w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały, zwrócić wniosek do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

Uchwała jest podpisywana przez Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a następnie doręczana Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów jest decyzją administracyjną.

Dokumenty

 1. Wpis do rejestru biegłych rewidentów

Wpis do rejestru uważa się za dokonany, jeżeli Polska Agencja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały. W przypadku decyzji odmawiającej wpisu do rejestru biegłych rewidentów, opłata jest zwracana.

Po uprawomocnieniu się uchwały dane biegłego rewidenta są publikowane w rejestrze biegłych rewidentów na stronach PIBR.

Rejestr biegłych rewidentów obejmuje:

 • numer wpisu do rejestru
 • imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta
 • obywatelstwo biegłego rewidenta
 • formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu
 • nazwę, adres strony internetowej i adres firmy audytorskiej
 • informację o uzyskaniu uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej lub państwie trzecim, w tym numer w odpowiednim rejestrze nadany biegłemu rewidentowi przez organ rejestrujący innego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, jeżeli został nadany, oraz nazwę tego organu.

Rejestr zawiera również nazwy i adresy organów odpowiedzialnych za nadzór publiczny, wpis do rejestru, kontrole w ramach systemu zapewniania jakości, prowadzenie kontroli doraźnych i nakładanie kar administracyjnych za naruszenie przepisów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydaje legitymację biegłego rewidenta zawierającą imię i nazwisko oraz numer legitymacji będący jednocześnie numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru, jako potwierdzenie wpisu do rejestru.

Po uprawomocnieniu się decyzji o wpisie biegły rewident może formalnie rozpocząć pracę w zawodzie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Legitymacja biegłego rewidenta zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer legitymacji będący jednocześnie numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru.

Termin

Wpis dokonywany jest maksymalnie w ciągu 75 dni.

Ile zapłacisz

400 zł

Opłatę należy wnieść na numer konta Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dostępny tutaj.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca, najpóźniej dwóch.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru biegłych rewidentów przysługuje odwołanie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uchwała, od której nie wniesiono odwołania, jest decyzją ostateczną.

Warto wiedzieć

Przynależność do Izby

Przynależność do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.

Aktualizacja danych

Biegły rewident powinien złożyć wniosek o zmiany danych w rejestrze biegłych rewidentów podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Wykonywanie zawodu

Biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów, może wykonywać zawód po uprzednim zawiadomieniu, w formie pisemnej, KRBR o podjęciu i formie wykonywania zawodu, a w szczególności o adresie i nazwie firmy audytorskiej, w imieniu której będzie wykonywał zawód. Aby wykonywać zawód biegłego rewidenta w ramach firmy audytowej trzeba złożyć wniosek o wpis na  listę firm audytorskich.

Wykreślenie z rejestru

Jeżeli przestałeś wykonywać zawód biegłego rewidenta i chcesz opuścić samorząd musisz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru biegłych rewidentów.

Czy ta strona była przydatna?