Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek CIT - informacje podstawowe

Jakie są stawki CIT? Kto jest podatnikiem CIT? Kto może stosować 9% CIT? Jakie są koszty uzyskania przychodów i jak płacić zaliczki w CIT?

Kto jest podatnikiem CIT

CIT to podatek od dochodów, które uzyskała osoba prawna w danym roku podatkowym.

Podatnikami CIT są:

 • osoby prawne (między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie)
 • spółki kapitałowe w organizacji
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (między innymi wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej
 • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce
 • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki)
 • spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Pamiętaj! Jeśli płacisz CIT:

 • rozliczasz się do końca 3. miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacasz podatek, co do zasady do 31 marca następnego roku, zakładając, że rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 • w trakcie roku podatkowego nie składasz deklaracji podatkowych, a jedynie wpłacasz zaliczki na ten podatek do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnicy, którzy korzystają z zaliczek kwartalnych, wpłacają je do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.
 • prowadzisz księgi rachunkowe, tak zwaną pełną księgowość.

Sprawdź jak złożyć zeznanie podatkowe na formularzu CIT-8.

Jakie są stawki CIT

CIT wynosi obecnie:

 • 19% podstawy opodatkowania
 • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

Kto może stosować stawkę 9%

Z obniżonej 9% stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • mali podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł
 • u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (przeważnie będzie to 2 stycznia danego roku).

Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność – w pierwszym roku podatkowym.

Uwaga! Nie możesz stosować stawki 9%, jeśli firma powstała poprzez restrukturyzację (na przykład podział dotychczasowej firmy), przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności albo do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 tys. euro.

Co jest opodatkowane

Przedmiotem opodatkowania jest dochód (nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami), który firma uzyskała w danym roku podatkowym, stanowiący sumę:

 • dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz
 • dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Niektóre dochody są zwolnione z podatku, na przykład dochód przeznaczony na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych, osiągany przez zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje. Jednak cele muszą pokrywać się ze statutami tych podmiotów.

Firmy, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce, płacą CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Firmy, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają w Polsce.

W niektórych przypadkach wskazanych w ustawie przedmiotem opodatkowania może być przychód.

Przychody w CIT

Przychodami podatkowymi są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów i udzielonych bonifikat.

Przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, w tym częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. W przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze (nie rzadziej niż raz w roku). Rozwiązanie to jest również stosowane do ustalania daty powstania przychodów z tytułu dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego.

W odniesieniu do przychodów, do których nie mają zastosowania przedstawione rozwiązania, datą powstania przychodu jest dzień otrzymania zapłaty.

Koszty uzyskania przychodów w CIT

Kosztami uzyskania przychodów w CIT są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Można zaliczyć do nich wydatki bezpośrednio związane z przychodami, na przykład wydatki poniesione na zakup towarów handlowych, ale również te, które są związane jedynie pośrednio z osiąganymi przychodami.

Koszty bezpośrednio związane z przychodami są rozliczane w roku, w którym zostają osiągnięte te przychody. Inne koszty są rozliczane w roku, w którym zostały poniesione.

Datą poniesienia kosztu jest dzień ujęcia go w księgach rachunkowych na podstawie faktury lub innego dowodu księgowego.

Wydatek, żeby móc go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, musi:

 • być poniesiony przez podatnika, a nie przez inną osobę (co do zasady nie ma znaczenia faktyczne zapłacenie, ale poniesienie kosztu, czyli wystawienie faktury ujęcie w księgach)
 • być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenie źródła przychodów
 • nie być wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Amortyzacja

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne. Amortyzacji podlegają wyłącznie nabyte wartości niematerialne i prawne, czyli budynki, budowle, maszyny, środki transportu, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz prawa majątkowe, takie jak: licencje, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz know-how, koszty prac rozwojowych.

Zasadą jest, że podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej środków trwałych – w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego (z zastrzeżeniem metody degresywnej).

Mali podatnicy i rozpoczynający działalność (z wyjątkiem firm przekształconych) mogą skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do 100% wartości początkowej środka trwałego w pierwszym roku podatkowym. Dotyczy to maszyn, urządzeń i środków transportu. Uwaga! Nie obejmuje samochodów osobowych. Łączna kwota nie może jednak przekroczyć limitu 50 tys. euro. Limit przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Leasing

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się opłaty leasingowe, w zależności od warunków umowy. W całości opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu korzystającego, jeżeli:

 • umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji lub co najmniej 5 lat w przypadku nieruchomości
 • suma ustalonych opłat (wraz z ceną sprzedaży), pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu umowy, a w przypadku zawarcia następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu
 • umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony.

Odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu)

Od dochodu można odliczyć między innymi:

 • darowizny na przykład na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego lub na cele kultu religijnego w ramach limitu do 10% dochodu
 • umorzone w bankach kredyty w związku z restrukturyzacją (20% takich kredytów)
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła
 • stratę dla określonej grupy firm rozpoczynających działalność
 • prace badawczo-rozwojowe (określone koszty kwalifikowane).

Dodatkowo, jeżeli w danym roku podatkowym poniesiesz stratę, możesz ją rozliczyć (pomniejszyć osiągnięty dochód) w kolejnych pięciu latach podatkowych.

Zaliczki miesięczne i kwartalne w CIT

Zaliczki miesięczne

Zaliczki miesięczne w CIT wpłacasz do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego – do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Jeżeli przed upływem terminu wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc, złożysz zeznanie i zapłacisz podatek – nie wpłacasz tej zaliczki.

Podatnicy CIT mogą wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie, czyli w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu nie wykazujesz podatku należnego, możesz wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego, który wynika z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli jednak również w tamtym roku nie wykazałeś podatku należnego, nie możesz wpłacać zaliczek w uproszczonej formie.

Podatnicy, którzy chcą wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek, muszą:

 • zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w formie pisemnej, w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek
 • stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym
 • wpłacać zaliczki w terminach miesięcznych
 • dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy.

Ważne! Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i jednocześnie są małymi podatnikami, mogą skorzystać z preferencji podatkowej. Preferencja polega na odłożeniu w czasie obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, przy jednoczesnym rozłożeniu tych płatności na 5 nieoprocentowanych rat. W takim przypadku podatnik składa zeznanie podatkowe oraz opłaca podatek należny za rok objęty zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych, w wysokości 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu, które jest składane za rok objęty zwolnieniem. Podatek jest płatny w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

Żeby skorzystać ze zwolnienia złóż do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia. Oświadczenie składasz w formie pisemnej w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

Zaliczki kwartalne

Zaliczki kwartalne mogą wpłacać:

 • podatnicy, którzy rozpoczynają działalność - w pierwszym roku podatkowym,
 • mali podatnicy.

Zaliczki kwartalne wpłacasz w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, a zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego – do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty złożysz zeznanie i zapłacisz podatek – nie wpłacasz zaliczki za ostatni kwartał.

Zaliczek nie trzeba wpłacać, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku nie przekracza 1000 zł. Zaliczki pobiera się od momentu (za ten miesiąc), kiedy dochód liczony narastająco przekroczył tę kwotę.

O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych informujesz w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym stosowano kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Rozliczenie roczne CIT

Podatnicy mają obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym zeznania rocznego o wysokości dochodu (ewentualnie straty) za dany rok podatkowy, do końca 3. miesiąca następnego roku. Jeśli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to 31 marca następnego roku. W tym samym terminie muszą też wpłacić podatek.

Zeznanie składasz na formularzu CIT-8.

Ważne! W 2021 roku, w związku z epidemią COVID-19, termin:

 • na złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

upływa 30 czerwca 2021 roku.

Dodatkowo podatnik ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 6 miesięcy nowego roku obrotowego.

Sprawdź jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS.

Rok podatkowy w CIT

Rokiem podatkowym w CIT jest rok kalendarzowy. Możesz jednak w umowie spółki albo statucie określić to inaczej – twój rok podatkowy nie musi zaczynać się od stycznia.

Oznacza to, że dla spółki wpisanej w KRS rokiem podatkowym może być kolejne 12 miesięcy, a za początek roku podatkowego może być wybrany inny dzień niż 1 stycznia każdego roku.

Jeśli wybierzesz inny niż kalendarzowy rok podatkowy, musisz zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie składasz w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Uwaga! Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które rozpoczęły działalność, dokonują zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Rok podatkowy dla podejmujących działalność po raz pierwszy

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, jednak nie dłużej niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Jeśli podejmujesz działalność po raz pierwszy w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybierzesz rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, twój pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zaczynasz działalność.

Zmiana roku podatkowego

W przypadku zmiany roku podatkowego za pierwszy rok podatkowy po zmianie uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego.

Zmieniając początek roku podatkowego, musisz pamiętać, że ten okres nie może być krótszy niż 12 miesięcy, ani dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Rok podatkowy, a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych

Jeżeli z innych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres:

 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego
 • do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W tej sytuacji za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca roku podatkowego przyjętego przez podatnika.

Kto skorzysta z estońskiego CIT

System estoński (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych) to nowa zachęta inwestycyjna, którą podatnik może wybrać zamiast tradycyjnego rozliczenia CIT. W systemie estońskim dochód jest opodatkowany dopiero w momencie przeznaczenia go na cele konsumpcyjne.

Z nowego rozwiązania skorzystają:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne.

Nie mogą z niego skorzystać między innymi przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, spółki działające w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Warunki systemu estońskiego

Zainteresowani muszą spełnić łącznie między innymi następujące warunki:

 • roczny przychód poniżej 100 mln zł (z VAT)
 • udziałowcami/akcjonariuszami mogą być tylko osoby fizyczne
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób (poza udziałowcami czy akcjonariuszami); mali podatnicy (o przychodach do 2 mln euro) mogą zatrudniać jedną osobę
 • brak możliwości posiadania przez spółkę udziałów w innych spółkach
 • wzrost inwestycji w środki trwałe o 15% w okresie dwuletnim (nie mniej niż 20 tys. zł) lub o 33% w okresie czteroletnim (nie mnie niż 50 tys. zł); chodzi o wydatki na środki trwałe klasyfikowane w grupach 3–8 KŚT, czyli między innymi maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne, środki transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych)
 • wyłączenie między innymi samochodów osobowych oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym
 • mniej niż połowa przychodów pochodzących z tak zwanych dochodów pasywnych (na przykład dywidendy, odsetki, realizacja praw z instrumentów finansowych)

Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy, jeśli nadal będzie spełniał kryteria. Zawiadomienie o wyborze musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Zobacz wzór zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Po zakończeniu roku musi złożyć deklarację o wysokości osiągniętego dochodu, do końca 3. miesiąca następnego roku. Będzie ona miała funkcję wyłącznie informacyjną.

Sposób opodatkowania

Nowe przepisy przewidują aż cztery podstawy opodatkowania:

 • dochód z tytułu podzielonego zysku, w tym przeznaczonego na pokrycie strat
 • dochód z tytułu ukrytego zysku (między innymi świadczenia na rzecz udziałowców/ akcjonariuszy lub powiązanych z nimi i spółką podmiotów: na przykład pożyczki, wydatki na reprezentację, nadwyżki wartości transakcji rynkowej, darowizny) oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku działań restrukturyzacyjnych
 • dochód z tytułu zysku netto.

Spółki zapłacą podatek według stawek:

 • 25% (obecnie 19%)
 • 15% dla małych podatników (obecnie 9 %)

Stawki te będzie można obniżyć o 5 punktów procentowych (do poziomu 20% i 10%) w zależności od poziomu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych.

Udziałowiec (akcjonariusz) będzie mógł odliczyć od swojego podatku część tego, co zapłaciła spółka. W efekcie łączne efektywne obciążenie podatkowe dla spółki i udziałowca wyniesie:

 • 30% (lub 25% po dodatkowej obniżce)
 • 25% w przypadku małych podatników (lub 20% po dodatkowej obniżce)

Podatnik, który nie spełni warunków estońskiego CIT, na przykład przekroczy limit przychodów, zapłaci domiar według stawki 5 %.

Fundusz inwestycyjny

Alternatywą dla ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jest specjalny fundusz inwestycyjny, który umożliwi szybsze rozliczenie inwestycji w środki trwałe w kosztach podatkowych. Podatnik rozlicza się na tradycyjnych zasadach, ale środki przekazane na fundusz może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu już w momencie dokonania odpisu. Zachowa też prawo do innych ulg, na przykład na badania i rozwój (B R) i na złe długi.

Z funduszu skorzystają spółki, które spełniają warunki systemu estońskiego. Fundusz będzie tworzony z zysku spółki za poprzedni rok podatkowy, który nie został podzielony.

Skorzystaj z pomocy

Krajowa Informacja Skarbowa

Za jej pośrednictwem eksperci podatkowi odpowiadają na pytania dotyczące tematów związanych z podatkami, służbą celną czy interpretacją przepisów.

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

 • z telefonu stacjonarnego: 801 055 055
 • z telefonu komórkowego: (22) 330 0330
 • z zagranicy.: +48 22 330 0330

Interpretacje podatkowe

Jeśli nie wiesz, czy właściwe stosujesz przepisy prawa podatkowego, możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych).

Sprawdź jak złożyć wniosek o interpretację.

Skorzystaj z bazy wydanych interpretacji. Być może w sprawie podobnej do Twojej została już wydana interpretacja.

Portal podatkowy

Na stronie Portalu Podatkowego znajdziesz wiele przydatnych informacji na temat rozliczania podatków oraz formularze podatkowe.

Informacje dotyczą między innymi następujących zagadnień:

e-Deklaracje

System e-Deklaracje umożliwia składanie deklaracji podatkowych przez internet.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.