Okres zawieszenia działalności, sankcje za brak wznowienia

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na Twój (przedsiębiorcy) wniosek,  złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu.

Zawieszenia dokonać można zasadniczo na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli ten okres przypada w całości na luty, to wynosi on 28 albo 29 dni, zależnie od tego, jak długo ten miesiąc trwa w danym roku kalendarzowym.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku). Przedsiębiorca chcący wznowić działalność gospodarczą składa wniosek z informacją o wznowieniu. Dniem wznowienia działalności jest dzień złożenia tego wniosku albo dzień późniejszy – wskazany we wniosku. Okres zawieszenia trwa zatem od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę (nie wcześniej niż dzień zgłoszenia informacji o zawieszeniu) i kończy się w dniu zgłoszenia przez przedsiębiorcę informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej albo we wskazanym przez niego dniu późniejszym.

W przypadku przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (i zaznaczyli odpowiednie pole we wniosku o zawieszenie działalności) okres zawieszenia może trwać dłużej niż 24 miesiące – zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Sankcje za brak wznowienia

CEIDG

Jeżeli w okresie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca nie zgłosi informacji o jej wznowieniu, Minister Rozwoju wykreśli przedsiębiorcę z CEIDG. Wnioski o wpis informacji o zawieszeniu albo wznowieniu działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.

Ważne! Od 19 maja 2016 r. przedsiębiorcy, którzy nie wznowią w odpowiednim terminie (przed upływem okresu 24 miesięcy) działalności gospodarczej, zostaną automatycznie wykreśleni z CEIDG. Nie będzie się to odbywało, jak do tej pory, na mocy decyzji administracyjnej, co oznacza m.in., że nie będzie możliwości odwołania się od niej. Więcej na temat zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, obowiązujących od 19 maja 2016 r. dowiesz się tutaj.

Jak uniknąć automatycznego wykreślenia?

Jeśli zawiesiłeś działalność i nie chcesz, aby Twoja firma została automatycznie wykreślona z CEIDG z powodu niezłożenia w terminie wniosku, masz kilka możliwości. Oczywiście odpowiednio wcześnie możesz złożyć wniosek o wznowienie i normalnie kontynuować prowadzenie działalności. Możesz też złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG.

Co do zasady, nie ma też przeszkód prawnych, aby wznowić działalność na krótki okres (minimum jeden dzień), po czym złożyć nowy wniosek o zawieszenie. Dla przykładu, jeżeli zawiesiłeś działalność 1 czerwca 2014 r. to Twoja firma podlegałaby wykreśleniu na koniec dnia 1 czerwca 2016 r. Wniosek o wznowienie działalności powinieneś więc złożyć najpóźniej tego dnia. Najwcześniej następnego dnia, a więc 2 czerwca 2016 r., możesz złożyć wniosek o zawieszenie. W przypadku przedsiębiorców podlegających ubezpieczeniom w ZUS wiąże się to z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczeń i wniesienia składki zdrowotnej (jest niepodzielna i płacisz ją za cały miesiąc) i (proporcjonalnie) składek na ubezpieczenia społeczne. Więcej o obowiązkach wobec ZUS w przypadku wznawiania działalności dowiesz się tutaj.

Pamiętaj, że zawieszenie działalności może wpływać na posiadane przez Ciebie uprawnienia, takie jak np. zezwolenia i licencje, a długotrwałe zawieszenie działalności lub jej zakończenie może skutkować cofnięciem tych uprawnień i ograniczeniami w ponownym ich uzyskaniu. Dowiedz się więcej o procedurach związanych z działalnością reglamentowaną, korzystając z wyszukiwarki procedur lub przechodząc do opisów procedur powiązanych z wybranym kodem PKD.

KRS

W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS brak złożenia wniosku o wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej po upływie 24 miesięcy powoduje wszczęcie przez Sąd Rejestrowy postępowania w trybie art. 24 ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Sąd wezwie zobowiązanych do złożenia wniosku o wypełnienie tego obowiązku w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Brak złożenia wniosku mimo wezwania daje Sądowi prawo do nałożenia grzywny, a w szczególnych przypadkach nawet wykreślenia spółki z Rejestru.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie