Jak uniknąć błędów przy rejestracji spółki w systemie S24?

Rejestracja spółki przez internet wymaga uwagi i skupienia przy wypełnianiu formularzy elektronicznych. To proste omyłki użytkownika są najczęstszym powodem zwracania wniosków rejestrowych. Wypełniając formularze zadbaj, aby wprowadzane dane były poprawne. Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Najczęściej popełniane błędy przy zakładaniu spółki z o.o. w systemie S24

  • Nazwa spółki (firma) już występuje w rejestrze albo jest myląca

Nazwa Twojej spółki (tzw. firma) nie może wprowadzać w błąd co do przedmiotu jej działalności. Niektóre nazwy, takie jak „bank" są zastrzeżone i nie można ich używać, jeśli spółka nie prowadzi tego typu działalności. Sąd może również odrzucić wniosek, jeśli nazwa Twojej spółki jest myląco podobna konkurencji, czyli podmiotów działających już na tym samym rynku (geograficznie i branżowo).  Jak sprawdzić, czy wymyślonej przez Ciebie nazwy nie ma już inny podmiot? Wpisz ją w wyszukiwarce internetowej. Możesz także sprawdzić w bazie KRS lub CEIDG. Więcej na temat nazwy dowiesz się w artykule Nazwa działalności gospodarczej.

  • Niewłaściwy Wydział KRS

Wniosek o wpis spółki do KRS składasz w sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę spółki, np. dla spółki z siedzibą w Malborku jest to sąd rejonowy w Gdańsku. Sprawdź, czy wybrałeś sąd właściwy dla adresu spółki, który wskazałeś. Właściwość sądu możesz sprawdzić tu.

  • Błąd w nazwie spółki lub oddziału

Uważaj, aby w polu w którym wpisujesz nazwę fantazyjną spółki (np. Polana) nie podawać niepotrzebnie jej formy prawnej, którą wybierasz w oddzielnym polu. Jeśli spółka ma oddziały, nazwa musi zawierać sformułowanie: „[nazwa spółki] Oddział w [miejscowość]".

  • Błąd w danych osobowych wspólnika lub członka zarządu

Wpisując dane osobowe wspólników i członków zarządu zadbaj, aby były pełne i wprowadzone bez błędów. Szczególnie zwróć uwagę na adresy, a w przypadku osób prawnych – ich numery rejestrowe.

W przypadku osób fizycznych posiadających dwa imiona należy pamiętać o wpisywaniu drugiego imienia.

  • Spóźnione złożenie wniosku

Dopilnuj terminów! Pamiętaj, że czas od zawarcia umowy spółki w systemie S24 do wysłania wniosku nie może przekroczyć 7 dni.

  • Umowa spółki zawarta z naruszeniem zasad reprezentacji spółki

Podpisując umowę spółki w systemie S24, należy pamiętać o zasadach reprezentacji (np. jeśli jesteś jako osoba prywatna wspólnikiem spółki i jednocześnie członkiem zarządu innego wspólnika-spółki, nie możesz jej reprezentować przy zawieraniu umowy spółki).  

  • Nieprawidłowa data sporządzenia umowy spółki podana w formularzu

Pamiętaj, że o dacie sporządzenia umowy spółki decyduje data złożenia ostatniego podpisu pod umową.

  • Nieważne lub nieprawidłowe pełnomocnictwo

Do wniosku internetowego składanego przez pełnomocnika nie dołącza się pełnomocnictwa, jednak pełnomocnik powinien powołać się na nie. Jeżeli podstawą umocowania jest działanie w charakterze np. wspólnika reprezentującego handlową spółkę osobową, powinien on określić sposób reprezentacji spółki. Wniosek może również złożyć profesjonalny pełnomocnik (radca prawny lub adwokat) albo osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia. W tym drugim przypadku należy dołączyć umowę zlecenie, która ma charakter stały (zlecenie nie może dotyczyć jedynie pomocy przy rejestracji spółki). Pełnomocnik składa oświadczenie wskazujące fakt udzielenia pełnomocnictwa z określeniem podmiotu, który go udzielił, osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa w charakterze reprezentantów podmiotu jeżeli pełnomocnictwo nie dotyczy działania w imieniu osoby fizycznej, daty udzielenia pełnomocnictwa, jego zakresu. Oświadczenie pełnomocnika dołącza się do dokumentu, którego dotyczy.

Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa.

  • Członek zarządu notowany w rejestrze karnym

Przed rejestracją warto sprawdzić, czy żaden z członków zarządu nie jest notowany w Krajowym Rejestrze Karnym. Możesz to sprawdzić przez internet albo tradycyjnie, składając wniosek. Dowiedz się więcej na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości

  • Brak dodatkowej dokumentacji od zagranicznej spółki – wspólnika

Jeżeli wspólnikiem jest podmiot zagraniczny, inny niż osoba fizyczna, musi dysponować aktualnym odpisem z rejestru sądowego wraz z apostille (dowiedz się więcej) oraz tłumaczenia przysięgłe odpisów z rejestrów sądowych wraz z apostille. Z dokumentu musi wynikać m.in. to, kto jest upoważniony do jego reprezentowania. Jeżeli spółka kapitałowa jest zakładana przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego. Co ważne, jeśli przepisy albo inny dokument (np. statut) wymaga dodatkowej zgody na zawiązanie spółki, potrzebna będzie taka zgoda. Jeżeli zakładaną spółką jest spółka z o.o., przy czym jest ona zakładana tylko przez jeden podmiot (np. jedną spółkę zagraniczną), to potrzebny będzie także dokument, z którego wynika, że ten podmiot zagraniczny nie jest jednoosobową spółką z o.o. (spółka z o.o. nie może założyć innej jednoosobowej spółki z o.o.)

Uwaga! Od 1 czerwca 2017 r. w przypadku rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałowców lub wspólników konieczne jest złożenie dodatkowego oświadczenia, obejmującego informację czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. System s24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia w związku z tym można je dołączyć, jako dokument zewnętrzny, który należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem i załączyć do wniosku. 

Jeśli masz wątpliwości, dodatkową pomoc możesz uzyskać w Centrum Pomocy biznes.gov.pl lub na infolinii Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie