Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Handel zagraniczny – podstawowe informacje

Przeczytaj, jakich formalności trzeba dopełnić, żeby sprawnie przeprowadzić transakcję z partnerem z Unii Europejskiej i spoza obszaru Unii. Dowiedz się, czym się różni sprzedaż wewnątrz Unii Europejskiej od importu i eksportu poza granice Unii. Sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne, żeby kupić lub sprzedać towary za granicą, oraz ile wyniesie cło.

Sprzedaż do państw członkowskich Unii Europejskiej

Jeżeli dostarczasz towary do klienta za granicą, musisz zadbać o to, żeby ta sprzedaż spełniała wszystkie formalne warunki.

Przy sprzedaży towaru do państw członkowskich Unii Europejskiej jest mniej formalności niż przy sprzedaży do innych państw. Pomiędzy członkami Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Oznacza to, że na terenie Unii Europejskiej towary nie podlegają kontrolom ani cłom.

W przypadku sprzedaży towarów do państw członkowskich Unii Europejskiej istotne są kwestie związane z podatkiem od towarów i usług – VAT. Obowiązki w tym zakresie zależą od tego, czy sprzedajesz towary innym przedsiębiorcom czy osobom fizycznym – konsumentom.

Sprzedaż i wysyłka towarów przez podatników z Polski do:

 • przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT
 • konsumentów (osób fizycznych) w państwach Unii Europejskiej to wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO.

Transakcje z konsumentami (WSTO) podlegają innemu rozliczeniu z VAT niż transakcje z przedsiębiorcami (WDT).

Sprzedaż na rzecz przedsiębiorców

Jeśli jesteś zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT, to w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) powinieneś dodatkowo zarejestrować się dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie VAT. Dopiero taka rejestracja, po spełnieniu innych warunków, uprawni cię do stosowania stawki 0% od takiej sprzedaży.

Jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT w Polsce, to rejestracja VAT dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych nie jest wymagana. Dotyczy to podatników zwolnionych (o obrotach nieprzekraczających poziomu 200 tys. zł rocznie, do którego co do zasady nie wlicza się sprzedaży zwolnionej z VAT).

Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, sprzedaż na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej traktuj jak zwykłą sprzedaż krajową, która podlega wpisowi do uproszczonego rejestru sprzedaży (przewidzianego dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT).

Przeczytaj, jak zarejestrować się do VAT UE.

Ponadto, handlując z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, musisz co miesiąc wypełniać informację podsumowującą VAT-UE, w której podajesz transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych – konsumentów

W przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), co do zasady miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy, a zatem według podstawowej zasady VAT należy rozliczyć w państwie konsumenta.

Sposób rozliczenia WSTO zależy od tego, czy przekroczysz limit 10 tys. euro (42 tys. zł) wartości dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz odbiorców z innych państw Unii Europejskiej w skali roku. Jeśli wartość sprzedaży dla konsumentów z państw Unii Europejskiej nie przekroczy tego limitu, rozliczasz sprzedaż tak samo jak sprzedaż krajową – albo dobrowolnie zarejestrujesz się do VAT w kraju konsumentów.

Jeśli natomiast wartość twojej sprzedaży dla konsumentów z państw Unii Europejskiej przekroczy limit, istnieją dwie możliwości:

 • rejestrujesz się do VAT w każdym państwie Unii Europejskiej, w którym sprzedajesz swoje towary
 • rejestrujesz się do systemu VAT OSS, w którym rozliczasz całą sprzedaż dla konsumentów z innych państw Unii Europejskiej (wykazujesz w jednej deklaracji całą sprzedaż z zagranicznym podatkiem VAT i odprowadzasz ten podatek w kraju swojej rejestracji, czyli w Polsce).

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz towary przedsiębiorcom czy osobom prywatnym – jeśli wartość dokonanego przez ciebie wywozu do krajów UE przekroczyła w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy bądź w danym roku sprawozdawczym wartość podstawowego progu statystycznego (ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w 2021 roku próg podstawowy to 2 mln zł), powinieneś dodatkowo wypełniać zgłoszenie statystyczne INTRASTAT.

Przeczytaj:

Sprzedaż poza Unię Europejską

Jeśli sprzedajesz towar do państw spoza Unii Europejskiej (w tym do Wielkiej Brytanii), formalności jest więcej. Przede wszystkim – nawet dla pojedynczej transakcji – musisz:

PUESC to portal prowadzony przez administrację skarbową, który umożliwia załatwianie formalności związanych z importem i eksportem, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatyczny System Eksportu).

Zobacz filmową instrukcję zakładania konta w PUESC dla firmy.

Przeczytaj, jak uzyskać numer EORI.

Będziesz potrzebować konta na PUESC i numeru EORI, żeby zgłosić towary do procedury celnej – zwykłej procedury wywozu bądź procedury specjalnej.

Jedną z procedur specjalnych jest uszlachetnianie bierne – czasowy wywóz towarów unijnych poza obszar celny Unii w celu poddania ich procesom przetwarzania lub naprawy. Istnieje również możliwość czasowego wywozu towarów na przykład na targi lub wystawy.

Jeśli jednak chcesz dokonać bezpowrotnego eksportu towarów poza UE, skorzystaj z procedury wywozu. Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu dołączasz dokumenty, takie jak:

 • faktura
 • wymagane pozwolenia i zezwolenia
 • list przewozowy
 • dokumenty niezbędne w celu zastosowania preferencji taryfowych (na przykład certyfikat pochodzenia).

Przeczytaj więcej o formalnościach eksportowych.

Dokumentacja związana z odprawami celnymi w imporcie i eksporcie co do zasady ma formę elektroniczną – w tym także potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny, stanowiący formalne zakończenie procedury wywozu. Takim potwierdzeniem jest komunikat IE-599, który eksporter (lub jego przedstawiciel) otrzymuje po tym, gdy towary przekroczą granicę celną Unii.

Eksport poza Unię Europejską nie podlega cłom, a sprzedaż eksportowa korzysta ze stawki VAT 0%. Jednak, żeby zastosować zerową stawkę VAT, musisz mieć odpowiednią dokumentację. W eksporcie bezpośrednim (realizowanym przez dostawcę lub na jego rzecz) warunkiem zastosowania stawki 0% VAT jest otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (czyli na przykład komunikatu IE-599) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

W eksporcie pośrednim (realizowanym przez nabywcę, który ma siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz) stawkę 0% stosuje się, jeżeli podatnik otrzymał dokument (z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu) potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów.

Przeczytaj więcej o rozliczeniu VAT w eksporcie.

Sprawy związane z odprawami celnymi towarów bywają skomplikowane. Jeśli nie chcesz się nimi zajmować – zwłaszcza przy nieregularnym eksporcie – rozważ skorzystanie z usług agencji celnej. Agencja może reprezentować twoją firmę w kontaktach z władzami celnymi, w tym zgłaszać w twoim imieniu towary do odprawy celnej, a także doradzać w sprawach związanych z formalnościami importowymi i eksportowymi.

Działalność agencji celnych często prowadzą przewoźnicy i spedytorzy.

Przywóz towarów z Unii Europejskiej

Podobnie jak w przypadku wywozu towarów za granicę – przywóz towarów do Polski z krajów Unii Europejskiej jest traktowany inaczej niż przywóz towarów spoza Unii. Brak granic celnych i kontroli celnych między krajami Unii Europejskiej oznacza, że od towarów przywożonych na przykład z Niemiec, Czech czy z Francji nie zapłacisz cła.

Istotną kwestią w zakresie przywozu towarów na terytorium Polski jest jednak rozliczanie VAT. Kupno towarów od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej to nabycie wewnątrzwspólnotowe, od którego trzeba wykazać VAT należny i VAT naliczony – nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów jest generalnie neutralne podatkowo dla polskiego nabywcy.

Przed pierwszym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru powinieneś zarejestrować swoją firmę jako podatnika VAT UE. Ten obowiązek nie dotyczy:

 • firm podlegających zwolnieniu podmiotowemu, czyli o rocznych obrotach nieprzekraczających 200 tys. zł
 • podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane VAT.

Takie firmy co do zasady nie muszą traktować kupna towaru w Unii Europejskiej jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeśli wartość takich transakcji zarówno w trakcie danego roku, jak i w poprzednim roku nie przekroczy 50 tys. zł.

Przeczytaj, jak zarejestrować się do VAT UE.

Żeby właściwie wykazać transakcje w rozliczeniach VAT, należy mieć prawidłowo wystawioną fakturę od zagranicznego partnera zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Taka faktura powinna zawierać między innymi numer podatnika z przedrostkiem literowym oznaczającym dany kraj (na przykład DE dla Niemiec, a FR dla Francji).

Nabywanie towarów od kontrahentów z Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – nawet pojedynczych transakcji – należy wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE, składanej za każdy miesiąc.

Powinieneś też składać zgłoszenia INTRASTAT, jeśli twój obrót z tytułu przywozu towarów z krajów członkowskich Unii Europejskiej przekroczył wartość progu statystycznego ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (4 mln zł w 2021 roku):

 • w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy bądź
 • w danym roku sprawozdawczym.

Przeczytaj:

Przywóz towarów spoza Unii Europejskiej

W przypadku przywozu towarów do Polski spoza Unii Europejskiej procedury są bardziej skomplikowane.

Podobnie jak w przypadku eksportu poza Unię, dla celów handlu z krajami pozaunijnymi – nawet dla pojedynczej transakcji – musisz zarejestrować firmę na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). To za jej pośrednictwem są dokonywane formalności związane z odprawą celną towarów. Powinieneś też – również przez tę platformę – uzyskać numer EORI, który służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.

Zobacz filmową instrukcję zakładania konta w PUESC dla firmy.

Przeczytaj, jak uzyskać numer EORI .

Żeby importować towary, musisz dokonywać zgłoszeń celnych, czyli przedstawiać towary do odprawy celnej wraz z odpowiednimi dokumentami. Możesz wybrać odprawę w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Pamiętaj! Obszar Unii jest jednolitym obszarem celnym, więc formalności importowych można dokonywać w dowolnym kraju.

W przypadku odprawy celnej w Polsce towar zgłaszasz samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej agencji celnej.

Jeśli towar jest obciążony cłem, w standardowych przypadkach masz 10 dni od przyjęcia zgłoszenia przez organ celny na zapłacenie cła i VAT od importu.

Import towarów jest również zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu VAT.

Miejscem importu jest to państwo Unii Europejskiej, na którego terenie towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE. Jeśli jednak towary z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej zostaną objęte jedną ze specjalnych procedur (na przykład uszlachetniania czynnego, składowania celnego czy tranzytu), wówczas miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.

VAT od importu towarów rozliczany jest co do zasady w zgłoszeniu celnym. VAT trzeba zapłacić w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia importera przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Podatnicy mogą jednak rozliczyć ten podatek również w składanej co miesiąc deklaracji VAT po spełnieniu określonych warunków.

Przeczytaj, jak rozliczać importowy VAT w deklaracji podatkowej.

Jeśli odprawiasz towary za granicą, powinieneś udzielić pełnomocnictw agentowi fiskalnemu. Jego zadaniem jest między innymi:

 • zgłoszenie towarów do odprawy celnej w innym państwie Unii Europejskiej
 • uiszczenie cła i VAT w imieniu Twojej firmy.

Towar transportowany dalej do Polski będzie co do zasady przemieszczeniem wewnątrzwspólnotowym. W każdym przypadku należy jednak określać skutki podatkowo-prawne z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w państwie rozpoczęcia przemieszczenia.

Przykład

Pani Ewa dokonała kupiła w Wietnamie meble na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Meble zostały przetransportowane statkiem do Hamburga.

Pani Ewa podpisuje umowę z przedstawicielem celnym (agentem) w Niemczech, który na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokonuje odprawy importowej mebli w imieniu pani Ewy. Zastosowanie w tym zakresie znajdują przepisy niemieckie. Następnie przedstawiciel wysyła w imieniu pani Ewy meble do Polski – w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy z Niemiec. Pani Ewa powinna rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie tych towarów w Polsce.

Przeczytaj więcej o formalności importowych.

Dokumenty potrzebne w imporcie i eksporcie

W handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej towary zasadniczo nie są kontrolowane na granicach ani w trakcie transportu. Dlatego w handlu wewnątrzwspólnotowym podstawowe dokumenty to faktury VAT. Firmy handlujące z krajami członkowskimi Unii powinny też składać informacje podsumowujące VAT-UE oraz zgłoszenia INTRASTAT.

Wyjątkiem od powyższej reguły są tak zwane towary wrażliwe, takie jak: wyroby alkoholowe, tytoniowe czy paliwa. Ich przemieszczenie pomiędzy krajami Unii jest kontrolowane – głównie ze względu na kwestie regulacyjne (na przykład pozwolenia na obrót) i akcyzowe.

W przypadku importu i eksportu zakres wymaganych dokumentów jest zdecydowanie szerszy w porównaniu z handlem wewnątrzunijnym.

Do zgłoszeń celnych w handlu z krajami spoza Unii Europejskiej dołącza się:

 • fakturę handlową
 • specyfikację towarów lub listę towarową (jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji)
 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych ustaleń taryfowych w imporcie (świadectwa pochodzenia)
 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem lub wywozem towarów
 • list przewozowy
 • inne dokumenty, które będą wymagane ze względu na rodzaj towaru.

List przewozowy to dokument wystawiany przez przewoźnika towarów. Może być istotny zwłaszcza w imporcie ze względu na określenie wartości transportu do granicy Unii Europejskiej. Ta wartość jest wliczana do tak zwanej wartości celnej, na podstawie której oblicza się cło. W liście przewozowym znajdują się również informacje, takie jak:

 • warunki transportu ładunku
 • inne koszty związane z przewozem
 • dane identyfikujące towar.

W międzynarodowym transporcie występują następujące dokumenty przewozowe:

 • w przypadku transportu drogą morską – konosament (ang. bill of lading), czyli świadectwo ładunkowe potwierdzające prawo do odbioru określonego ładunku ze statku
 • w przypadku transportu koleją – kolejowy list przewozowy
 • w przypadki transportu drogowego – międzynarodowy list przewozowy (CMR)
 • w przypadku transportu drogą powietrzną – lotniczy międzynarodowy list przewozowy (ang. air waybill – AWB).

Jeśli towary podlegają ograniczeniom w handlu, należy dołączyć inne dokumenty, na przykład pozwolenia na przywóz czy wywóz. W zależności od rodzaju towaru takie dokumenty są wydawane na przykład przez:

 • Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy (towary strategiczne)
 • Główny Inspekt Farmaceutyczny (leki)
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (odpady).

Przykład

Firma FLORA zamówiła dostawę sadzonek drzew z Turcji. Do zgłoszenia celnego oprócz faktury i dokumentów przewozowych dołączyła świadectwo fitosanitarne wydane przez tureckie władze. Przywóz roślin wymaga bowiem udokumentowania każdej partii towaru takim świadectwem.

Przeczytaj więcej o ograniczeniach w imporcie i eksporcie.

Ułatwienia w dokonywaniu procedur celnych

Importerzy i eksporterzy mogą korzystać z ułatwień w dokonywaniu procedur celnych, w tym uzyskać:

 • status upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised Economic Operator – AEO) – przedsiębiorca zostaje uznany za wiarygodnego, co wiąże się z przyznaniem mu wielu przywilejów przewidzianych w prawie celnym
 • pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych (zgłoszenie w formie wpisu do rejestru zgłaszającego lub zgłoszenia uproszczonego)
 • pozwolenie na stosowanie odpraw scentralizowanych (upoważnia przedsiębiorców do dokonania odprawy celnej towarów, które są przedstawiane w urzędzie celnym na obszarze celnym Unii, w urzędzie celnym właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy).

Przeczytaj:

Ile zapłacisz za import: cło, VAT, akcyza

Unia Europejska prowadzi wspólną politykę celną. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie stosują te same cła na towary przywożone na teren Unii. Stawki są ujęte w unijnej taryfie celnej. Praktycznym narzędziem służącym do wyszukiwania stawek celnych na dany towar jest Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej, czyli ISZTAR. Przeglądarkę taryfową i kalkulatory cła oparte na systemie ISZTAR znajdziesz na platformie PUESC .

Wysokość cła zależy głównie od:

 • rodzaju towaru – określanego według specjalnych kodów według klasyfikacji CN (ang. Combined Nomenclature)
 • kraju pochodzenia towaru
 • dodatkowych środków ochrony rynku, na przykład ceł antydumpingowych.

Pamiętaj! W wywozie Unia Europejska nie stosuje ceł.

Jeśli z danym krajem lub grupą krajów Unia Europejska podpisała umowę o wolnym handlu, towary pochodzące stamtąd (czyli tam wyprodukowane lub wystarczająco przetworzone) mogą podlegać obniżonym lub zerowym stawkom celnym. Konieczne jest jednak udokumentowanie pochodzenia takich towarów – musisz uzyskać świadectwo pochodzenia lub odpowiednie oświadczenie od eksportera spoza Unii Europejskiej.

Ważne! W pewnych sytuacjach udokumentowanie pochodzenia (świadectwo pochodzenia) jest niezbędne także dla zastosowania standardowych stawek celnych.

Przykładowo: jeśli Unia Europejska nałożyła cła antydumpingowe na towar pochodzący z konkretnego kraju, to importer musi wykazać, jakie jest pochodzenie importowanego przez niego towaru. Na tej podstawie zostanie naliczone albo standardowe, albo dodatkowe cło. Ponadto pochodzenie towaru trzeba udokumentować, jeśli importer chce skorzystać z preferencyjnej stawki celnej przewidzianej dla towarów pochodzących z krajów rozwijających się – w ramach ogólnego systemu preferencji (ang. Generalized System of Preferences).

Stawki celne najczęściej są określone procentowo od wartości celnej towaru.

Wartość celna towaru obejmuje między innymi:

 • wartość towaru wynikającą z faktury dokumentującej sprzedaż na terenie Unii Europejskiej
 • koszty transportu i ubezpieczenia towarów poniesione do granicy Unii Europejskiej
 • opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem towarów, poniesione do granicy Unii Europejskiej
 • koszt pojemników, jeśli na potrzeby celne są one traktowane jako stanowiące całość z danymi towarami.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące wartości celnej są dość skomplikowane, ale pozycje powyżej tworzą podstawowe elementy wartości celnej. Na jej podstawie oblicza się cła i inne należności przywozowe.

Przeczytaj więcej o wartości celnej towarów.

Oprócz cła w przywozie należy zapłacić VAT i – w niektórych przypadkach (wyroby tytoniowe, paliwa, alkohole, samochody) – także podatek akcyzowy.

Podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o kwotę cła. W przypadku towarów podlegających akcyzie podstawę opodatkowania VAT od takich towarów oblicza się na podstawie wartości celnej powiększonej o kwoty cła i akcyzy.

Przykład

Pan Karol podczas podróży służbowej na Daleki Wschód nabył dla swojej firmy zegar za równowartość około 500 złotych. Po wylądowaniu w kraju zgłosił przywóz towaru w urzędzie celnym. Uwzględniając stawkę cła 4,7% na chińskie zegarki oraz 23% VAT, spodziewał się, iż należności celno-podatkowe zamkną się w kwocie najwyżej 150 zł. Dowiedział się jednak, że do wartości celnej towaru wlicza się koszty transportu, a w tego typu przypadkach za koszt transportu przyjmuje się wartość biletu lotniczego. Leciał klasą biznes, a cena biletu wyniosła 5000 zł. Wartość celna towaru wyniosła zatem 5500 zł i na tej podstawie obliczono cło i VAT w łącznej wysokości 1583 zł.

Kontrole towarów przywożonych do Polski i wywożonych z Polski

Władze celno-skarbowe mają prawo kontrolować towary i dokumenty podczas zgłaszania do procedury wywozu i przywozu. Jednak ich uprawnienia nie kończą się wraz zakończeniem odprawy celnej.

Kontrole celne mogą również dotyczyć księgowości zgłaszającego i pozostałej dokumentacji dotyczącej operacji odnoszących się do towarów. Organy celne mogą też kontrolować operacje handlowe związane z tymi towarami już po zakończeniu formalności importowych.

Kontrolujący w ramach kontroli celno-skarbowej mają szerokie uprawnienia, wśród których są:

 • uprawnienie do żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju ewidencji i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli (w tym dokumentów elektronicznych) oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej
 • uprawnienie do przeszukiwania osób i pomieszczeń, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych
 • uprawnienie do dokonywania oględzin
 • uprawnienie do zabezpieczania zebranych dowodów.

Kontrola celna w firmie albo w miejscu zamieszkania kontrolowanej osoby odbywa się po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub – w niektórych przypadkach – po okazaniu legitymacji służbowej.

Czynności kontrolne powinny być dokonywane w obecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, chyba że kontrolowany zrezygnuje z uczestnictwa w tych czynnościach.

Kontrola celno-skarbowa podlega udokumentowaniu po jej zakończeniu wynikiem kontroli.

Wszystkie dokumenty związane z towarami importowanymi i eksportowanymi należy przechowywać przez 3 lata od zakończenia roku, w którym dokonano odprawy celnej.

Ten 3-letni termin wynika z zasady 3-letniego przedawnienia należności celnych, określonej w unijnym kodeksie celnym. Jednak w praktyce, w polskiej ustawie Prawo celne wydłużono ten okres do 5 lat, ponieważ dokumentacja celna ma podstawowe znaczenie dla wymiaru VAT i akcyzy z tytułu importu, a zobowiązania podatkowe w tych podatkach mają standardowo 5-letni okres przedawnienia (liczony od końca roku, w którym zobowiązanie stało się należne, czyli gdy nastąpiła odprawa celna).

Prowadzisz biznes w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii polegający na handlu międzynarodowym? Masz problem z respektowaniem twoich praw związanych z pozwoleniami, kontrolami, cłem, akcyzą lub podatkiem VAT wynikających z przepisów obowiązujących w UE? Zgłoś swoją sprawę do Centrum SOLVIT Polska i uzyskaj bezpłatną pomoc.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.