Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odpady - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach.

Co to jest BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu.

Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości, pozwoli na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Jej użytkownicy będą realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Kto musi być w BDO

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO oraz prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do BDO

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach . Zgodnie z tym artykułem, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności oraz ilość i rodzaj odpadów, jakie produkuje.

Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne:

 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne)
 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne)
 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne)
 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • Organizacje odzysku.

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych):

 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju
 • Prowadzenie punktów zbierania pojazdów
 • Prowadzenie stacji demontażu
 • Prowadzenie strzępiarek.

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny:

 • Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele
 • Zbiórka zużytego sprzętu
 • Zakład przetwarzania
 • Działalność w zakresie recyklingu
 • Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Baterie lub akumulatory:

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów
 • Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • Podmioty pośredniczące.

Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach:

 • Organizacje odzysku opakowań
 • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych
 • Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa
 • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach
 • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach
 • Organizacje samorządu gospodarczego.

Transport odpadów:

 • Transport odpadów
 • Działalność w zakresie obrotu odpadami.

Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

Pamiętaj! W BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do BDO z urzędu

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

Kto jest zwolniony z rejestracji w BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
  która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
 • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Sklepy i hurtownie

Sklepy i hurtownie, które nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego lub oferują wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy nie podlegające opłacie recyklingowej (tzw. zrywki), są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO w zakresie tych toreb. Jeśli sklep lub hurtownia wytwarza inne odpady, które są objęte obowiązkiem ewidencjonowania, to musi mieć wpis do BDO w zakresie tych odpadów.

Odpady komunalne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów. Te zwolnienie może dotyczyć na przykład drobnych usług, działalności administracyjno-biurowej, kancelarii prawnych czy biur rachunkowych.

Pamiętaj, że:

 • odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji
 • odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe)
 • jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny
  lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych
  np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.

Uwaga! Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością pojawiają się odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi), firma musi znaleźć się w BDO.

Odpady budowlane i remontowe

Firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa
o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Kategorie i ilości odpadów zwolnione z ewidencji

Firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu, są zwolnione
z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO.

Rozporządzenie wymienia rodzaje i ilości odpadów, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Zwolnienie dotyczy łącznie 46 grup odpadów, między innymi:

 • odpadów takich jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne, produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
 • części wytwórców odpadów opakowaniowych. Odpady z tej grupy (15) powstają często w wyniku rozpakowywania opakowań zbiorczych. W przypadku małych przedsiębiorstw takie odpady powstają w niewielkich ilościach. Dotyczy to w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są
  w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych itp.)
 • części grup odpadów niebezpiecznych. Wśród nich znajdują się m. in. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.
  Te ostatnie są szczególnie istotne z punktu widzenia zakładów kosmetycznych czy fryzjerskich,
 • odpadów powstałych w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Uwaga! Jeśli przekroczysz ilość odpadów, dla której nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, musisz uzyskać wpis do Rejestru BDO i rozpocząć ich ewidencjonowanie. Ograniczenia ilościowe nie dotyczą wyłącznie odpadów masy roślinnej i odpadów zwierzęcych.

Rejestracja online

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady rejestracji w BDO. Papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpiła rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego.

Podmioty, które są wpisywane do Rejestru BDO na ich wniosek, mogą prowadzić działalność podlegającą wpisowi dopiero po jego uzyskaniu. Marszałek województwa na wpisanie do Rejestru BDO ma 30 dni od momentu otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku.

Papierowe wnioski będą mogli składać jedynie przedsiębiorcy zagraniczni działający w Polsce.

Także elektronicznie trzeba składać wnioski o zmianę danych w Rejestrze BDO czy wykreślenie z niego, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności. Nie zmieniają się terminy:

 • na zmianę danych - 30 dni od dnia w którym zaszła zmiana
 • i na złożenie wniosku o wykreślenie - 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

Przeczytaj:

Numer rejestrowy BDO – gdzie go umieszczać

Wszystkim przedsiębiorcom zarejestrowanym w BDO właściwy marszałek województwa przydziela indywidualny numer rejestrowy.

Firmy, które wnoszą opłatę rejestrową i opłatę roczną muszą umieszczać ten numer na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów. Dotyczy to w szczególności: faktur VAT, paragonów fiskalnych, umów kupna-sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów.

Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością mają:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach:

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy
 • przekazywanych do urzędu skarbowego
 • pozostałych dokumentach, które nie są związane z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Pamiętaj! Wytwórcy odpadów i przekazujący odpady - podmioty, które nie wnoszą opłaty rejestrowej - nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów.

Elektroniczna ewidencja odpadów

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów. Od 1 stycznia 2021 roku ewidencja odpadów jest prowadzona przez konto w Systemie BDO. Dokumentacja elektroniczna zastępuje karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Papierowa dokumentacja może być również stosowana w przypadku awarii Systemu BDO, która uniemożliwi wystawianie kart elektronicznych. W takiej sytuacji dane z papierowych dokumentów ewidencji odpadów trzeba będzie przenieść do Systemu BDO najpóźniej w ciągu 30 dniu po ustaniu awarii.

Więcej informacji na temat działania modułu ewidencji w BDO znajdziesz na stronie internetowej BDO.

Przeczytaj więcej informacji o elektronicznej ewidencji odpadów

Sprawozdania elektroniczne

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady lub wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach muszą corocznie składać w Systemie BDO sprawozdania.

Pamiętaj! Nie trzeba składać sprawozdań z wytworzonych odpadów przez podmioty, które ich nie wytworzyły w danym roku sprawozdawczym. Są to tak zwane sprawozdania zerowe.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o sprawozdania w zakresie przetwarzania odpadów, za rok w którym odpady nie były przetwarzane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością oraz sprawozdania o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi przez podmiot, który w danym roku nie dokonał wprowadzenia do obrotu.

W tym przypadkach również nie ma obowiązku składania sprawozdania zerowego.

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą złożyć:

 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Przeczytaj kto i kiedy musi składać sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składają:

Przeczytaj kto i kiedy musi złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Dotychczas dane z papierowych sprawozdań były wprowadzane do BDO za pośrednictwem elektronicznego formularza wypełnianego na indywidualnym koncie
w BDO. Od 1 stycznia 2020 roku sprawozdania są przygotowywane elektronicznie w BDO – nie trzeba ich przenosić z dokumentacji papierowej. Docelowo dane do sprawozdań będą pobierane automatycznie z dokumentów wprowadzonych do ewidencji.

Ważne! Zakres danych podawanych w sprawozdaniach jest różny dla różnych kategorii posiadaczy odpadów.

Jakie są sankcje za brak wpisu lub ewidencji w BDO

Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO może być grzywna lub areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Karą aresztu lub grzywny może zostać nałożona na firmę, która pomimo obowiązku:

 • nie złoży wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • nie złoży wniosku o zmianę wpisu,
 • nie złoży wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym,
 • naruszy obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne, w tym, w przypadku awarii Systemu BDO, nie wprowadzi danych z papierowych dokumentów ewidencji odpadów do tego Systemu, w wyznaczonym terminie.

Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd, waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego, nadawanego przy okazji rejestracji w Rejestrze BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł.

Od 1 stycznia 2020 roku karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Opłata produktowa i recyklingowa

Opłata produktowa

Przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do Rejestru BDO, mają obowiązek zapewnić recykling odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności.

Uwaga: niektóre firmy nie muszą samodzielnie wykonywać obowiązków związanych ze zbieraniem czy recyklingiem produktów, które wprowadziły na rynek lub odpadów, które powstały w związku z ich wprowadzeniem na rynek (np. opakowania).
Mogą go przenieść na organizację odzysku, która będzie zapewniać zbieranie i recykling tych odpadów. Z rozwiązania takiego mogą skorzystać:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • przedsiębiorcy, którzy są obowiązani zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Jeśli przedsiębiorca nie zrealizuje tego obowiązku (samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku), czyli jeśli nie osiągnie określonego dla danej kategorii odpadów poziomu recyklingu, musi wnieść specjalną opłatę.

Najczęściej opłata ta nazywa się opłatą produktową. Wnosi się ją odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Tabela: Obowiązki przedsiębiorcy związane z recyklingiem odpadów i terminy wniesienia opłat.

Podstawa prawna

Obowiązek przedsiębiorcy

Termin wniesienia opłaty

Art. 12 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Zapewnienie odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez przedsiębiorcę na terytorium kraju

Do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy

Art. 72 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu

Do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Art. 38 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Obowiązek osiągnięcia poziomów zbierania w określonej wysokości

Do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Art. 34 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których przedsiębiorca wprowadził produkty

Do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Art. 28a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Sposób obliczania opłaty produktowej jest różny, w zależności od rodzaju działalności, którą prowadzi przedsiębiorca i rodzajów odpadów czy zużytego sprzętu, który powstaje w skutek jego działalność. Najczęściej opłatę oblicza się w mnożąc masę odpadów, jakiej zabrakło do osiągnięcia przewidzianych w ustawach limitów recyklingu, przez ustaloną stawkę. Szczegółowy sposób obliczania opłat dla poszczególnych grup przedsiębiorców znajduje się w wymienionych w tabeli ustawach lub w aktach wykonawczych (rozporządzeniach), wydanych na ich podstawie.

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa to opłata, którą pobiera od swoich klientów przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego (np. sklep spożywczy) lub hurtowego za wydane im torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Przedsiębiorcy tacy mają także obowiązek zarejestrowania się w Rejestrze BDO.

Wysokość tej opłaty wynosi 20 groszy za jedną torbę z tworzywa. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę.
W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Opłata powinna zostać wniesiona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez właściwego marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Przeczytaj więcej o opłacie recyklingowej.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.