Rejestry publiczne

Jeszcze do niedawna organy administracji publicznej mogły żądać przedłożenia oryginałów różnych dokumentów od strony lub innego uczestnika postępowania administracyjnego. Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone poprzez ustawę nowelizacyjną z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 11 maja 2014 roku. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają realizację większej liczby procedur, które dotychczas wymagały złożenia oryginału dokumentu.

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego w sytuacji, gdy:

  • znane są one organowi z urzędu;
  • możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
  • posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
  • rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). Jak wynika z powyższego, urzędy są uprawnione do pozyskiwania informacji od innych urzędów, bez angażowania wnioskodawcy.

Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, ma obowiązek wskazać przepis prawa, na podstawie którego potwierdzenie tych faków jest konieczne (zgodnie z art. 220 § 2 k.p.a.). Zakres zastosowania tego przepisu uległ stopniowemu poszerzeniu i obecnie dotyczy on różnego rodzaju dokumentów - obok zaświadczeń i oświadczeń dotyczy także dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat i kosztów postępowania oraz innych dokumentów.

Wydaje się, iż w praktyce najdonioślejsze znaczenie ma wprowadzona zasada, iż jeżeli dane są udostępnione drogą elektroniczną w rejestrach publicznych, to żaden organ nie może zażądać w to miejsce zaświadczenia, bowiem sam ma do niego dostęp. Na tej zasadzie opiera się działanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy ksiąg wieczystych on-line.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona na podstawie Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP lub REGON. CEIDG prowadzi minister właściwy ds. gospodarki.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowego (KRS) został utworzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Znajdują się w nim informacje o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także dłużnikach niewypłacalnych. Dostęp do tych danych jest również bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej  www.ems.ms.gov.pl i odnaleźć interesujący nas podmiot po nazwie, numerze KRS, REGON czy NIP. KRS prowadzi minister sprawiedliwości.

Księgi wieczyste i hipoteka

Rejestr Ksiąg wieczystych został utworzony na podstawie ustawy o księgach wieczystych i hipotece a jego funkcjonowanie normuje również rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Znajdują się w nim informacje dotyczące nieruchomości, prawa własności, obciążeń  i hipotek. Dostęp do tego zbioru jest również bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Elektroniczne księgi wieczyste i odnaleźć interesującą nas nieruchomość po numerze KW. Księgi wieczyste prowadzone są przez Minister Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi także ewidencję komorników sądowych oraz osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Jeśli chcesz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, skorzystaj z rejestru tłumaczy prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Repozytorium Standardów Informacyjnych GUS

Cennym źródłem wiedzy na temat systemów informacyjnych administracji publicznej oraz gromadzonych przez nich danych (forma, zakres, częstotliwość aktualizacji) jest Repozytorium Standardów Informacyjnych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Tutaj znajdziesz bazę rejestrów objętych RSI.

Tutaj znajdziesz bazę danych publicznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie