Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Rejestracja działalności, przedstawicielstwa albo oddziału, podatki i ubezpieczenia cudzoziemców w Polsce, rozliczanie VAT, inne sprawy związane z prowadzeniem firmy w Polsce przez cudzoziemców

Jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa a chcesz prowadzić biznes w Polsce, masz prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą. Możesz także założyć oddział lub przedstawicielstwo w Polsce swojej firmy albo oferować lub świadczyć czasowo swoje usługi.  

Zakładanie firmy na zasadach obowiązujących polskich przedsiębiorców

Jeśli spełniasz któryś z niżej wymienionych warunków, to obowiązują cię takie same zasady jak obywateli polskich i możesz zarejestrować działalność, tak jak obywatel Polski.

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • jesteś obywatelem innego państwa i posiadasz m.in:
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach
  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • ochronę czasową w Polsce
  • ważną Kartę Polaka.

Najważniejsze rodzaje działalności gospodarczej w Polsce to:

 • Indywidualną działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej)
 • Spółki handlowe
  • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna)
  • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

Możesz również założyć oddział i przedstawicielstwo (informacje znajdziesz poniżej)

Formy działalności w Polsce

Działalność jednoosobowa (samozatrudnienie)

 • jest najprostszą formą prowadzania działalności
 • jest przeznaczona dla osób fizycznych
 • rejestrowana w CEIDG (można ją zarejestrować online)
 • nie wymaga minimalnego kapitału
 • ksiegowość zależy od formy opodatkowania  Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych może prowadzić uproszczoną księgowość (Książka przychodów i rozchodów), jeśli w minionym roku przychody nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Przy ryczałcie wymagana jest ewidencja ryczałtu. Przy karcie podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia księgowości.
 • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności
 • firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności
 • przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności
 • przedsiębiorca jest podatnikiem PIT
 • przedsiębiorca może być podatnikiem VAT.

Spółki

Spółki są bardziej złożymi formami działalności. Różnice między poszczególnymi rodzajami spółek znajdziesz w tabeli poniżej.

Typ spółki Cywilna Jawna Partnerska Komandytowa Komandytowo-akcyjna Z ograniczoną odpowiedzialnością Akcyjna
Minimalna liczba założycieli Minimum dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną)  Minimum dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną)  Minimum dwie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (partnerzy) Minimum dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną), w tym jeden komplementariusz (odpowiadający całym swoim majątkiem) i jeden komandytariusz (odpowiadający określoną w umowie kwotą) Minimum dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną), w tym jeden komplementariusz (odpowiadający całym swoim majątkiem) i jeden akcjonariusz. Minimum jeden założyciel (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną). Założycielem nie może być wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   Minimum jeden założyciel (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną). Założycielem nie może być wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Dokument założycielski Umowa w formie pisemnej Umowa w formie pisemnej, chyba że wkładem wspólnika jest: nieruchomość (wtedy akt notarialny) lub przedsiębiorstwo (umowa z podpisami notarialnie poświadczonymi) Umowa w formie pisemnej, chyba że wkładem wspólnika jest: nieruchomość (wtedy akt notarialny) lub przedsiębiorstwo (umowa z podpisami notarialnie poświadczonymi) Umowa w formie aktu notarialnego. Istnieje możliwość zarejestrowania spółki komandytowej w sposób uproszczony (tzw. S24), czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego przez internet Statut w formie aktu notarialnego Umowa w formie aktu notarialnego (akt założycielski dla jednoosobowej spółki z o.o.). Istnieje możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. S24), czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego przez internet Statut w formie aktu notarialnego
Nazwa - wymogi Gdy wspólnikami są osoby fizyczne, nazwa powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników wraz z dodaniem nazwy „spółka cywilna", bądź skrótu (sc.) Powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego wspólnika albo firmę, a także oznaczenie  „spółka jawna" lub  „sp. j." Powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera oraz zwrot  „i partner" albo „i partnerzy" albo „spółka partnerska" wraz z nazwą wolnego zawodu (np. „architekci"), skrót to "sp.p." Powinna zawierać nazwisko albo pełną nazwę firmy przynajmniej jednego komplementariusza a także oznaczenie  „spółka komandytowa" lub  „sp. k." Nazwa nie może zawierać nazwiska ani firmy komandytariusza Powinna zawierać nazwisko albo pełną nazwę firmy przynajmniej jednego komplementariusza, a także oznaczenie  „spółka komandytowo-akcyjna" lub  „S.K.A." Nazwa nie może zawierać nazwiska ani firmy akcjonariusza Może być obrana dowolnie, ale musi zawierać określenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" lub „spółka z o.o." lub „sp. z o.o." Może być obrana dowolnie, ale musi zawierać określenie „spółka akcyjna" lub „S.A."
Rejestracja Każdy wspólnik wpis do CIDG, rejestr podmiotów gospodarki narodowej (REGON)  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Możliwa rejestacja online w systemie S24 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Możliwa rejestacja online w systemie S24 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Możliwa rejestacja online w systemie S24 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Minimalna wysokość kapitału zakładowego Brak Brak Brak Brak 50 000 zł. Wartość akcji to minimum 1 grosz 5 000 zł. Wartość udziału to minimum 50 zł 100 000 zł. Wartość akcji to minimum 1 grosz
Księgowość Uproszczona, jeśli wspólnikami są osoby fizyczne a w minionym roku przychody nie przekroczyły 2 mln euro. Księgowość pełna w pozostałych przypadkach Uproszczona, jeśli wspólnikami są osoby fizyczne a w minionym roku przychody nie przekroczyły 2 mln euro. Księgowość pełna w pozostałych przypadkach Uproszczona, jeśli wspólnikami są osoby fizyczne a w minionym roku przychody nie przekroczyły 2 mln euro. Księgowość pełna w pozostałych przypadkach Pełna Pełna Pełna Pełna
Kto jest podatnikiem podatku dochodowego Spółka nie ma osobowości prawnej. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy Spółka nie ma osobowości prawnej. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy Spółka nie ma osobowości prawnej. Podatnikami podatku dochodowego są partnerzy Spółka nie ma osobowości prawnej. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy Podatek dochodowy od osób prawnych – 19% lub 15% (preferencyjny dla nowych firm). Dodatkowo dywidenda opodatkowana według stawki 19% Podatek dochodowy od osób prawnych – 19% lub 15% (preferencyjny dla nowych firm). Dodatkowo dywidenda opodatkowana według stawki 19% Podatek dochodowy od osób prawnych – 19% lub 15% (preferencyjny dla nowych firm). Dodatkowo dywidenda opodatkowana według stawki 19%
Organy Brak Brak Brak; można powołać zarząd Brak 1) walne zgromadzenie; 2) rada nadzorcza (jeśli w spółce jest więcej niż 25 akcjonariuszy) 1) zgromadzenie wspólników; 2) zarząd; 3) rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna albo oba te organy w przypadku spółek, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25 1) walne zgromadzenie akcjonariuszy; 2) zarząd; 3) rada nadzorcza
Reprezentacja Każdy wspólnik, chyba że umowa spółki przewiduje inne zasady Każdy wspólnik, chyba że umowa spółki przewiduje inne zasady Każdy partner Każdy komplementariusz może samodzielnie reprezentować spółkę. Każdy komandytariusz może reprezentować spółkę jako jej pełnomocnik Każdy komplementariusz może samodzielnie reprezentować spółkę. Każdy akcjonariusz może reprezentować spółkę jako jej pełnomocnik Spółkę reprezentuje zarząd. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do skutecznej reprezentacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta (umowa spółki może inaczej określić sposób reprezentacji). Zarząd może również ustanowić pełnomocnika Spółka może być reprezentowana przez zarząd. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do skutecznej reprezentacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta (statut spółki może inaczej określić sposób reprezentacji).. Zarząd może również ustanowić pełnomocnika
Odpowiedzialność za zobowiązania Solidarna odpowiedzialność wszystkich wspólników (obejmuje majątek spółki i majątki osobiste wspólników) Solidarna odpowiedzialność wszystkich wspólników (obejmuje majątek spółki i majątki osobiste wspólników) Odpowiedzialność za zobowiązania jest rozgraniczona pomiędzy poszczególnych partnerów. W umowie spółki można jednak wskazać tych partnerów, którzy będą ponosili pełną odpowiedzialność Spółka odpowiada w pierwszej kolejności swoimi własnymi aktywami. Co najmniej jeden komplementariusz odpowiada całym majątkiem. Co najmniej jeden komandytariusz odpowiada do określonej w umowie kwoty Spółka odpowiada w pierwszej kolejności swoimi własnymi aktywami. Komplementariusz odpowiada osobiście całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi komplementariuszami. Akcjonariusz nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki Spółka odpowiada w pierwszej kolejności swoimi własnymi aktywami. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem Spółka odpowiada swoimi własnymi aktywami. Akcjonariusze ponoszą jedynie ryzyko utraty posiadanych akcji spółki
Wynagrodzenie Wspólnicy mają prawo do równego udziału w zyskach Wspólnicy mają prawo do równego udziału w zyskach, a także do żądania corocznie wypłaty odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego Udział każdego z partnerów jest równy, bez względu na rodzaj i wielkość wkładów. Partnerzy  mają prawo do żądania corocznie wypłaty odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego Udział każdego z komplementariuszy jest równy, bez względu na rodzaj i wartość wkładów, a udział każdego z komandytariuszy jest proporcjonalny do wkładu rzeczywiście wniesionego przez komandytariusza do spółki Komplementariusze oraz akcjonariusze uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji

Ograniczenia w wyborze formy prawnej

Niektóre rodzaje działalności wymagają rejestracji w określonej formie prawnej, albo zastrzegają daną formę dla osób o określonych kompetencjach.

Przykładem jest spółka partnerska, gdzie wspólnikami (partnerami) mogą być tylko przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Partnerami w takiej spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Ograniczenia co do formy mogą wynikać również z zakresu prowadzonej działalności. Dla niektórych rodzajów działalności prawo nie przewiduje rejestracji w CEIDG – przedsiębiorca musi zarejestrować spółkę w KRS. Przykładowo jest to uprawa niektórych roślin i hodowla niektórych zwierząt, działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, działalność w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, związków zawodowych, klubów sportowych.

Czasami ograniczenia idą jeszcze dalej i ustawa określa rodzaj spółki, jaką należy zarejestrować, aby wykonywać daną działalność. Są to jednak sytuacje wyjątkowe i ograniczają się do sektora finansowego, jak np. działalność banków czy towarzystw ubezpieczeniowych.

Nie wiesz, czy wybrany przez ciebie rodzaj działalności podlega dodatkowym wymogom, sprawdź to, wykorzystując wyszukiwarkę kodów PKD.

Rejestracja firmy

Więcej informacji o zakładaniu działalności znajdziesz w kategorii

Pamiętaj!

Rejestracja firmy jednoosobowej

Jeśli rejestrujesz firmę jednoosobową on-line w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), i nie posiadasz w podpisie elektronicznym numeru NIP lub PESEL, powinieneś potwierdzić konto na stronie CEIDG w urzędzie miasta/gminy. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Uwaga! We wniosku o wpis do KRS lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów  zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca we wniosku o wpis do KRS zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce.

Zakładanie firmy przez pozostałych cudzoziemców

Jeśli nie spełniasz żadnych z wymienionych na początku artykułu warunków, to aby prowadzić firmę w Polsce, możesz w Polsce prowadzić działalność tylko w formie spółek:

Możesz także przystępować do takich spółek, nabywać i obejmować udziały lub akcję.

Transgraniczna działalność usługowa

Masz obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE i chcesz czasowo świadczyć usługi w Polsce? Nie musisz rejestrować działalności w Polsce. Możesz skorzystać z tzw. transgranicznego świadczenia usług. Ma ono charakter czasowy i okazjonalny. Każdy usługodawca, także przedsiębiorca z UE może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej np. w Polsce.

Świadczyć usługi transgraniczne może:  

 • osoba fizyczna z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej
 • przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami.

Pamiętaj! Jeżeli przepisy polskie wymagają dla jakiegoś rodzaju działalności uzyskanie zezwolenia, koncesji czy wpis do określonego rejestru, też takie wymogi trzeba spełnić.

Nie każdy rodzaj usług można świadczyć w ramach transgranicznego świadczenia usług np. nie można świadczyć usług przewozowych, notarialnych, farmaceutycznych, medycznych, hazardowych. Dotyczy to głównie usług, których wykonywanie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień lub wykształcenia. Lista wyłączeń z transgranicznego świadczenia usług zawarta jest w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski.

Zajrzyj do sprawy:

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Prowadzisz firmę, w którymś z państwa UE? Jeśli tak, to możesz otworzyć oddział w Polsce. Wykonywać działalność można w takim samym zakresie w jakim prowadzona jest firma za granicą.

Zasady te dotyczą również obywateli innych niż UE państw jeżeli mają podpisane umowy wzajemne z Polską.

Pamiętaj, żeby:

 • ustanowić  osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
 • wpisać oddział do Krajowego Rejestru Sądowego
 • dołączyć odpis z rejestru zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski
 • dołączyć akt założycielski, umowę albo statut wraz z tłumaczeniem na język polski.

Koniecznie używaj do oznaczenia oddziału nazwy firmy za granicą, z polskim tłumaczeniem formy prawnej oraz zwrotu „oddział w Polsce". Prowadź oddzielną księgowość po polsku, zgłaszaj wszystkie zmiany w ciągu 14 dni.

Uwaga! Minister może wydać zakaz prowadzenia działalności, gdy oddział nie będzie przestrzegał polskiego prawa. 

Przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych w Polsce

Możesz otworzyć przedstawicielstwo swojej firmy w Polsce w zakresie reklamy i promocji.

Pamiętaj, żeby:

 • wpisać przedstawicielstwo do rejestru przedstawicielstw, prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • przedstawicielstwo można założyć tylko na 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
 • wniosek był przygotowany w języku polskim
 • dołączyć odpis z rejestru zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski oraz ewentualnie inny dokument określający siedzibę i osoby uprawnione do reprezentacji
 • upoważnienie osoby do reprezentowania przedstawicielstwa wraz z oświadczeniem o jego przyjęciu.

Konieczne jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, która jest wskazana w rejestrze jako siedziba przedstawicielstwa (nie trzeba tego załączać do wniosku).

Minister może odmówić wpisania do rejestru jeśli nie spełnia się wszystkich wymogów. Może również przedstawicielstwo wykreślić z rejestru jeśli nie są przestrzegane przepisy prawa polskiego.

Załatw:

Zobacz poradnik:

Najważniejsze informacje:

 • przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego może być wpisane do rejestru tylko na czas określony - 2 lata wraz z prawem kontynuowania działalności na kolejne 2 lata
 • nie trzeba we wniosku o utworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego zamieszczać informacji o osobie upoważnionej w oddziale do jego reprezentowania, nie trzeba składać poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osoby upoważnionej
 • przedsiębiorca zagraniczny nie musi składać dokumentu potwierdzającego prawo do wykorzystywania lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa, natomiast dokument taki trzeba posiadać
 • decyzja o wykreśleniu z rejestru przedstawicielstw (wydana przez ministra) zastępuje decyzję o zakazie prowadzenia działalności w ramach przedstawicielstwa
 • przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oddziału ograniczone do sytuacji, w której likwidacja jest wynikiem wydania decyzji przez właściwego ministra o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału.

Zezwolenie na objęcie akcji

Jeśli chcesz nabyć albo objąć udziały lub akcje w spółce, która jest właścicielem nieruchomości, musisz posiadać specjalne zezwolenie.

Opodatkowanie działalności w Polsce

Rezydencja podatkowa

Zgodnie z tzw. zasadą rezydencji, osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. rezydenci), mają nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce jak i za granicą.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Oznacza to, że jeśli masz siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, albo przebywasz dłużej niż 183 dni w roku, to podlegasz w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Z kolei osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. nierezydenci), mają ograniczony obowiązek

Jeśli wykonujesz działalność w Polsce i w innym kraju, problem ten regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które określają, w jakich przypadkach i gdzie należy płacić podatki.

 • w sytuacji, gdy zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody podlegają opodatkowaniu w obydwu państwach, zastosowanie ma określona w tej umowie metoda unikania podwójnego opodatkowania
 • jeżeli umowa z danym państwem nie została zawarta, sposób  unikania podwójnego opodatkowania  reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed prawem krajowym.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą ustalać różne metody, w zależności od krajów, które zawarły umowę. Zanim rozliczysz podatki, koniecznie zapoznaj się czy Twój kraj ma podpisaną umowę z Polską.

Zobacz:

Ważne! Zasada ogólna dotycząca unikania podwójnego opodatkowania mówi, że zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład (np. biuro handlowe). Jeśli więc nie posiadasz zakładu w innym kraju, podatki od dochodów zagranicznych płacisz w Polsce.

Ubezpieczenie społeczne przy działalności w Polsce

W kwestii ubezpieczenia społecznego obowiązuje podstawowa zasada, a mianowicie, że w danym momencie można podlegać ubezpieczeniu społecznemu tylko w jednym państwie. Zatem nawet, jeśli jednocześnie działalność jest prowadzona w kilku państwach członkowskich, to ubezpieczenie jest prowadzone tylko przez jedno państwo i w nim konieczne jest opłacanie wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne.

W zakresie właściwości miejscowej powinno to być:

 • państwo, w którym jest Twoje miejsce zamieszkania – jeżeli tam wykonujesz znaczną część pracy
 • państwo, w którym znajduje się centrum zainteresowania (centrum interesów) dla twojej działalności – jeżeli nie mieszkasz w państwie, w którym wykonujesz znaczną część pracy.

W celu określenia czy w danym państwie jest wykonywana znaczna część działalności, bierze się pod uwagę uzyskiwany obrót, czas pracy, liczbę świadczonych usług lub dochód. Dokumentem stwierdzającym gdzie należy odprowadzać składki jest formularz A1. Wzór formularza A1 jest identyczny w całej Unii Europejskiej, na jego podstawie odprowadza się składki w danym kraju UE i uzyskuje się także zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek w innym kraju.

Jeśli świadczysz usługi transgraniczne w Polsce, nie wymaga się rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Powinien jedynie wystąpić do instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, o wydanie zaświadczenia o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy np. w razie kontroli.

Jeśli jesteś ubezpieczony w Polsce (na zasadach obowiązujących polskich przedsiębiorców), wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem załatwiasz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne kontakty

 • Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji firmy jednoosobowej w CEIDG, skorzystaj z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32
 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o internetowej rejestracji spółek z o.o. i spółek osobowych, zgłoszenia kieruj  na adres s24@gdansk.sa.gov.pl lub pod nr tel.: (71) 748 96 00. Po wybraniu numeru telefonu należy wybrać 4 (Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych). 
 • Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczeń, skontaktuj się przez telefon z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym) oraz
 • Jeśli masz wątpliwości dotyczące płacenia podatków w Polsce, skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową pod numerami telefonów:
  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
 • Do Twojej dyspozycji jest również Centrum Pomocy biznes.gov.pl

Czy ta strona była przydatna?