Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestry publiczne

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), REGON, inne źródła informacji o przedsiębiorcach

Wiele instytucji państwowych i urzędów prowadzi elektroniczne rejestry aby zapewnić publiczny, jawny, aktualny a często także bezpłatny dostępu do bazy danych i informacji w nich zawartych. Korzystać z nich mogę wszyscy użytkownicy internetu jak i wszystkie urzędy oraz organy administracji państwowej.

Jeżeli jakieś dane są udostępnione drogą elektroniczną w rejestrach publicznych, to organ państwowy nie może zażądać od przedsiębiorcy zaświadczeń, bowiem sam ma do niego dostęp. Sam może sprawdzić potrzebne informacje. Na tej zasadzie opiera się działanie np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy też ksiąg wieczystych on-line.

Organ administracji publicznej nie może żądać od Ciebie dostarczenia zaświadczenia ani złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

  • dane te są znane organowi z urzędu
  • urząd ma dostęp do ewidencji, rejestrów, innych danych
  • dokumenty takie już posiada

Urzędy nie mogą wymagać od przedsiębiorców dokumentów, gdy mają dostęp do:

  • rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne w drodze elektronicznej
  • wymiany informacji w ramach współpracy z innym podmiotem publicznym 
  • dokumentów urzędowych przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych)

Urzędy bardzo często są uprawnione do pozyskiwania informacji z różnych rejestrów publicznych bez angażowania wnioskodawcy. Nie dotyczy to jednak wszystkich kategorii danych.  

Organ administracji publicznej żądający zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie jakiś faktów lub stanu prawnego:

  • musi wskazać przepis prawa, który reguluje obowiązek przekazania dokumentu

Obok zaświadczeń i oświadczeń może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat i kosztów postępowania oraz innych dokumentów.

Repozytorium Standardów Informacyjnych GUS

Źródłem wiedzy na temat istniejących w Polsce systemów informacyjnych administracji publicznej jest Repozytorium Standardów Informacyjnych (informacje o systemach) prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Gromadzone są w nim dane takie jak forma, zakres, częstotliwość aktualizacji.

Dane publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego znajdują się w bazie danych publicznych.

 

Czy ta strona była przydatna?