Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak wznowić w CEIDG zawieszoną działalność gospodarczą

Masz firmę zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej? Chcesz skończyć okres zawieszenia i wznowić działalność? Przeczytaj, jak to zrobić.

Jak wznowić działalność zarejestrowaną w CEIDG

Wznowienie działalności gospodarczej oznacza powrót do prowadzenia firmy po okresie zawieszenia.

Pamiętaj! W okresie zawieszenia nie płacisz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT. Nie możesz jednak osiągać przychodów w związku z działalnością. Zawieszenie wlicza się do okresu, w którym możesz korzystać z Ulgi na start i z obniżonych składek przez 24 miesiące.

Sprawdź na czym polega zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wraz ze wznowieniem działalności zostają przywrócone obowiązki, które firma realizuje wobec urzędów publicznych, przede wszystkim wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Działalność możesz wznowić w każdym momencie, nie wcześniej jednak niż 30 dni po zawieszeniu. To oznacza, że jeśli decydujesz się na zawieszenie działalności, musisz to zrobić na co najmniej 30 dni.

Przed upływem 30 dni od złożenia wniosku o zawieszenie działalności nie możesz wznowić działalności, ponieważ wówczas jeszcze działalność nie jest zawieszona. Jeśli złożysz wniosek o wznowienie działalności przed upływem 30 dni od daty zawieszenia, to wskaż w tym wniosku datę wznowienia późniejszą przynajmniej o 30 dni od daty zawieszenia.

Jeżeli chcesz zrezygnować z zawieszenia przed upływem 30 dni, to złóż w CEIDG wniosek o zmianę wpisu, na którym zrezygnujesz z zawieszenia.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG.

Możesz wybrać i podać datę wznowienia działalności gospodarczej już na etapie składania wniosku o zawieszenie działalności. W takim wypadku działalność zostanie wznowiona automatycznie w terminie wskazanym w tym wniosku. Jeżeli w międzyczasie zmienisz zdanie i zechcesz wznowić działalność w innym terminie niż wskazany początkowo, to musisz złożyć osobny wniosek, w którym wskażesz inną datę wznowienia działalności.

Jeżeli nie podasz daty wznowienia we wniosku o zawieszenie działalności, to zawieszenie jest bezterminowe – twoja działalność pozostanie zawieszona tak długo, jak długo nie złożysz wniosku o wznowienie działalności.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wznowienie działalności firmy zarejestrowanej w CEIDG.

Informacja o wznowieniu działalności w CEIDG, niezależnie od tego, czy wynika z daty wpisanej we wniosku o zawieszenie czy ze złożenia wniosku o wznowienie, zostaje przekazana przez CEIDG do ZUS i urzędu skarbowego.

Ważne! Urzędy zarejestrują twoją działalność z danymi, którymi dysponowały przed zawieszeniem. Jeśli twoje dane zmieniły się w trakcie zawieszenia, na przykład jeśli skończył ci się 24 miesięczny okres korzystania z preferencyjnych składek ZUS, zgłoś te zmiany do właściwego urzędu. W przypadku zakończenia okresu preferencyjnych składek ZUS, musisz to zrobić samodzielnie w ciągu 7 dni od dnia wznowienia działalności.

Jak wznowić działalność spółki cywilnej

Spółkę cywilną zawiesza się i wznawia w GUS i urzędzie skarbowym – tam, gdzie została zarejestrowana. W CEIDG składasz wniosek dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i urzędzie skarbowym oraz po faktycznej dacie wznowienia spółki.

Okres zawieszenia zadeklarowany przez wspólników spółki cywilnej przy składaniu wniosku o zawieszenie działalności w CEIDG nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność na rok, może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej na przykład po trzech miesiącach. Działalność jest zawieszona do dnia złożenia o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, musisz zgłosić to:

 • w Głównym Urzędzie Statystycznym, na druku RG-OP, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wznowienia prowadzenia spółki cywilnej. Do wniosku dołącz informację o wspólnikach spółki cywilnej na druku RG-SC.
 • do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na formularzu NIP-2.
 • w CEIDG – jako wspólnik spółki cywilnej zmieniasz swój wpis w CEIDG, zaznaczając pola dotyczące spółki cywilnej lub odpowiednie pola w części załącznika CEIDG S.C.

Wznowienie działalności spółki cywilnej muszą zgłosić wszyscy wspólnicy, tak jak przy zawieszeniu.

Przeczytaj:

Złóż do CEIDG wniosek o wznowienie działalności online na Biznes.gov.pl.

Wznowienie działalności regulowanej

Jeżeli prowadzisz działalność regulowaną, która wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji, to informacja o wznowieniu, którą zgłaszasz w CEIDG, może nie zostać przekazana do właściwego urzędu kontrolującego tę działalność. Jeżeli ten urząd wymagał odrębnego zgłoszenia zawieszenia działalności, musisz zgłosić także jej wznowienie lub na nowo się zarejestrować. Tak jest w przypadku firm zajmujących się ochroną osób i mienia, które muszą odrębnie zgłaszać wznowienie działalności w MSWiA.

Ważne! Po wznowieniu działalności sprawdź, czy nie wygasł okres ważności twoich zezwoleń, koncesji czy licencji.

Księgowość po wznowieniu działalności

Jeśli decydujesz się na wznowienie działalności gospodarczej, wracasz do prowadzenia księgowości na zasadach sprzed jej zawieszenia. Wznowienia nie musisz osobno zgłaszać do urzędu skarbowego.

Wznowienie działalności gospodarczej co do zasady następuje w dniu, który wskazałeś we wniosku złożonym do CEIDG. Przychody i koszty ewidencjonujesz od dnia wznowienia działalności.

Jeśli prowadzisz ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów przy ryczałcie, nową księgę zakładasz tylko wtedy, gdy wznowienie działalności gospodarczej następuje 1 stycznia lub w trakcie kolejnego roku (po roku, w którym działalność została zawieszona). Nie zakładasz nowej księgi, jeśli wznowienie działalności nastąpi w ciągu tego samego roku co zawieszenie.

Jeśli prowadzisz pełną księgowość, po wznowieniu działalności otwierasz księgi rachunkowe, gdy wznowienie następuje na początku roku obrotowego oraz gdy księgi zostały zamknięte za rok obrotowy, w którym działalność została zawieszona.

Sprawdź jak prowadzić księgowość przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji działalności gospodarczej.

Podatki po wznowieniu działalności

Po wznowieniu działalności gospodarczej wracasz do rozliczenia podatków na takich samych zasadach jak przez okresem zawieszenia.

Jeśli rozliczasz się według skali podatkowej (17 i 32 %) lub według stawki liniowej 19%, po wznowieniu działalności opłacasz zaliczki na podatek dochodowy. Płacisz je za każdy miesiąc do 20. dnia kolejnego miesiąca. Jeśli wznowiłeś działalność w trakcie roku, przy wyliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy musisz uwzględnić przychody uzyskane w okresie zawieszenia lub koszty uzyskania przychodu poniesione z czasu zawieszenia. Możesz je też rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym.

Jeśli rozliczasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ewentualne przychody uzyskane w okresie zawieszenia obliczasz i wpłacasz na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu działalności. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia w danym roku wpłacasz:

 • w przypadku, gdy rozliczałeś ryczałt miesięcznie – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego,
 • w przypadku gdy rozliczałeś ryczałt kwartalnie – w terminie do 20 dnia następującego po kwartale, w którym wznowiłeś działalność.

W przypadku, gdy wznowisz działalność w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego, ryczałt od przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia zapłacisz w terminie do końca lutego roku następnego.

Przeczytaj jak składać deklaracje podatkowe i płacić podatki.

Jeśli obracasz wyrobami akcyzowymi, po przerwie będziesz podlegać urzędowemu sprawdzeniu przez organy celne. Wymaga to pisemnego zgłoszenia wznowienia działalności do tych organów przed jej wznowieniem.

Przeczytaj więcej o podatkach dochodowych przy zawieszeniu, wznowieniu lub likwidacji działalności gospodarczej.

Obowiązki wobec ZUS po wznowieniu działalności

Zgłoszenie płatnika składek i przedsiębiorcy do ubezpieczeń

Po zgłoszeniu w CEIDG wznowienia działalności ZUS automatycznie otrzyma o tym informację – nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów. Na tej podstawie ZUS dokona zgłoszenia płatnika składek i zgłoszenia do ubezpieczeń na zasadach sprzed zawieszenia.

Po otrzymaniu z organu informacji o wznowieniu ZUS sporządzi:

 • zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA
 • zgłoszenie do ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z ostatnim zgłoszeniem sprzed zawieszenia działalności.

Uwaga! Automatyczne zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS działa tylko wtedy, gdy w trakcie zawieszenia nie nastąpiły zmiany, które mają wpływ na obowiązek ubezpieczeń lub wysokość składek. Musisz samodzielnie zarejestrować się w ZUS w ciągu 7 dni od wznowienia działalności z nowymi kodami ubezpieczenia, jeśli w czasie zawieszenia:

 • zakończył się okres korzystania z Ulgi na start albo preferencyjnych składek
 • zaczęłaś lub zacząłeś pracować na etacie
 • nabyłaś lub nabyłeś prawo do emerytury
 • zmienił się tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Zgłoszenie pracowników i współpracowników oraz członków rodziny

Jeśli po wznowieniu chcesz na nowo zatrudnić pracowników, podpisz z nimi umowy i zgłoś ich do ubezpieczeń w ZUS.

Przeczytaj, jak zatrudnić pracownika na umowę o pracę.

Musisz także zgłosić osoby współpracujące lub członków rodziny, które zostały wcześniej wyrejestrowane z ZUS w związku z zawieszeniem działalności. Dokumenty zgłoszeniowe możesz złożyć w ZUS w formie papierowej albo elektronicznie. Zależy to od liczby osób, za które rozliczasz składki.

Jeśli rozliczasz składki:

 • za 5 osób lub mniej – możesz przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej
 • za więcej niż 5 osób – musisz przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie.

Dokumenty w formie papierowej składasz bezpośrednio w placówce ZUS lub przesyłasz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jeśli musisz przekazywać dokumenty elektronicznie, umożliwią ci to bezpłatne programy udostępnione przez ZUS:

Możesz używać też innego oprogramowania, które spełnia warunki określone przez ZUS.

Do ZUS składasz następujące formularze:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub ZUS ZZA - zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń, na przykład osoby współpracujące, zleceniobiorców
 • ZUS ZCNA - zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętaj! Sam za siebie składasz formularze, tylko gdy w czasie zawieszenia działalności nastąpiły zmiany mające wpływ na obowiązek ubezpieczeń.

Sprawdź:

KRUS po wznowieniu działalności

Po wznowieniu działalności gospodarczej w ciągu 14 dni musisz zawiadomić o tym KRUS – złożyć oświadczenie o wyborze rolniczego ubezpieczenia.

Sprawdź, jak złożyć oświadczenie rolnika (domownika) o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej.

Wraz z tym musisz złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości podatku za rok ubiegły. Jeżeli twoje zaświadczenie wpłynęło do KRUS w terminie do 31 maja (w trakcie zawieszenia), nie musisz go ponownie przekazywać do KRUS w tym roku kalendarzowym.

Uwaga! Każde wznowienie działalności jest traktowane jak rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej i wszystkie obowiązki wobec KRUS muszą być ponownie dopełnione.

Aby pozostać w KRUS po wznowieniu działalności gospodarczej, musisz spełniać kilka warunków jednocześnie:

 • nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i jednocześnie prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego
 • złożyć oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności. Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników można złożyć również na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego jest traktowane jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS
 • nie wolno być pracownikiem lub pozostawać w stosunku służbowym (na przykład praca w służbach mundurowych)
 • nie wolno mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z twojej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w formie obwieszczenia ministra rolnictwa.

Jeżeli nie dopełnisz formalności albo nie spełniasz warunków na objęcie cię ubezpieczeniem w KRUS, to musisz zgłosić się do ubezpieczenia społecznego w ZUS.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o wznowienie działalności firmy zarejestrowanej w CEIDG.

Złóż do CEIDG wniosek o wznowienie działalności online na Biznes.gov.pl.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.