Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień dane firmy w CEIDG

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zmieniły się twoje dane? Pamiętaj o aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli w rejestrze, w którym zarejestrowana jest twoja firma.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z kreatora wniosku w serwisie Biznes.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Informacje, podane przy rejestracji w CEIDG, mogą zmieniać się wielokrotnie w ciągu trwania twojej działalności gospodarczej. Przykładowo, możesz rozszerzyć przedmiot działalności, zmienić dane kontaktowe czy zrezygnować ze stałego miejsca prowadzenia firmy na rzecz pracy mobilnej. W takich przypadkach zaktualizuj swoje dane w rejestrze - złóż wniosek o zmianę danych w CEIDG.

Wniosek o zmianę danych w CEIDG złóż w sytuacji, gdy zaszły zmiany w zakresie:

 • twoich danych osobowych lub obywatelstwa
 • nazwy twojej działalności gospodarczej
 • adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania
 • danych kontaktowych twojej firmy (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu)
 • adresu skrzynki ePUAP
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD, w tym przeważającego kodu PKD
 • daty rozpoczęcia działalności
 • danych zarządcy sukcesyjnego
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym - o ile są wymagane
 • małżeńskiej wspólności majątkowej

Korzystając z wniosku o zmianę danych w CEIDG, możesz też zgłosić:

 • rachunki bankowe związane z firmą
 • wpis albo zmianę twojego wpisu w bazie REGON
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP
 • zawiadomienie o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • numery identyfikacyjne uzyskane w innych krajach do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych
 • pełnomocnika do CEIDG
 • zarządcę sukcesyjnego do CEIDG
 • informacje dotyczące spółki cywilnej
 • dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową i adres jej przechowywania.

Ważne! Jeśli korzystasz z elektronicznego kreatora wniosku na Biznes.gov.pl, możesz równocześnie ze zmianą danych wnioskować o zawieszenie, wznowienie albo wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG.

Jednym wnioskiem możesz zgłosić kilka zmian, jeśli zaszły tego samego dnia.

Pamiętaj! Tych spraw nie musisz załatwiać dodatkowo w ZUS albo w urzędzie skarbowym, ponieważ wraz z wnioskiem do CEIDG możesz:

 • złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego albo rezygnacji
  z wybranej formy opodatkowania
 • złożyć wniosek o kartę podatkową lub informację o zmianach w karcie podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej kartą podatkową
 • dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT
 • zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony
 • zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny oraz pracowników twojej firmy i członków ich rodzin

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Termin w jakim musisz zgłosić zmianę danych zależy od tego jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL)
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy
 • informacji o obywatelstwie
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany

W dogodnym dla ciebie terminie, jednak zgodnie ze stanem faktycznym zgłoś zmiany dotyczące:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zmianę danych w CEIDG możesz złożyć przez internet.

Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych w CEIDG

Wniosek o zmianę danych w CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby


Online - przez Biznes.gov.pl

Po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl wybierz usługę "Zmień dane w CEIDG". Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta.

 

Jeśli składasz wniosek przez internet, możesz skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi jednak obejmować swoim zakresem zmianę wpisu w CEIDG. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.


W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Dokumentem potwierdzającym tożsamości jest: dowód osobisty, paszport albo mDowód (dokument mObywatel).

Masz do wyboru 2 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie

Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Nie musisz jednak dodatkowo udzielać pełnomocnictwa na piśmie, jeśli zgłosiłeś pełnomocnika do CEIDG. Pamiętaj, że  pełnomocnictwo musi obejmować swoim zakresem zmianę wpisu w CEIDG. Jeśli sprawę załatwia twój pełnomocnik ujawniony w CEIDG, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa. Jeśli posługujesz się pełnomocnictwem pisemnym, pamiętaj, że każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową - 17 zł (nie dotyczy to najbliższej rodziny).


Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Dokumenty

Termin

Termin w jakim musisz zgłosić zmianę danych zależy od tego jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL)
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy
 • informacji o obywatelstwie
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany

W dogodnym dla ciebie terminie, jednak zgodnie ze stanem faktycznym zgłoś zmiany dotyczące:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

System teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię, jeżeli przygotowany lub złożony wniosek online jest niepoprawny.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

 1. Dane twojej firmy zostaną zmienione w CEIDG

Dzięki zasadzie "jednego okienka", CEIDG prześle informacje o zmianach w twojej firmie do urzędu skarbowego, GUS, ZUS/ KRUS i do rejestrów działalności regulowanej (jeśli twoja działalność wymagała koncesji lub zezwolenia).

Aby uzyskać swój aktualny wpis w CEIDG odszukaj go w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Pobierz PDF. Pamiętaj, że urzędy nie mogą domagać się od ciebie przekazania zaświadczenia o wpisie do CEIDG.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zmiana wpisu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, jeśli jest to jedyny twój wniosek przetwarzany w danym momencie.

Czy ta strona była przydatna?