Przeprowadzenie likwidacji - spółka komandytowa

Likwidację spółki komandytowej przeprowadzają likwidatorzy, którymi są wszyscy wspólnicy. Na mocy uchwały funkcję tę można powierzyć osobom spoza grona wspólników. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy KSH.
W czasie likwidacji spółka prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dodatkiem "w likwidacji". Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, ponadto - w okresie likwidacji - nie może zostać ona ustanowiona.
W okresie likwidacji likwidatorzy powinni zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki, zaspokoić wierzycieli, ściągnąć zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą zaczynać tylko wtedy gdy niezbędne jest to do zamknięcia dotychczasowych czynności. Oznacza to, że w okresie likwidacji likwidatorzy powinni zadbać o takie czynności jak: zakończenie wszelkich umów, którymi związana jest spółka, zaspokojenie znanych likwidatorom wierzycieli, zakończenie stosunków pracowniczych. Jeśli znani są likwidatorom wierzyciele, których zaspokojenie jest utrudnione należy zabezpieczyć odpowiednią kwotę na ich zaspokojenie (poprzez złożenie jej do depozytu sądowego). W przypadku, gdy na spółce ciążą zobowiązania z tytułu zakończenia długoterminowych umów (np. kredytowych), zaspokojenie potencjalnych, przyszłych wierzycieli, lub zobowiązania z tytułu gwarancji lub rękojmi, należałoby rozważyć zawarcie umowy z podmiotem, który przejmie te zobowiązania. W przeciwnym wypadku sąd może odmówić wykreślenia spółki z rejestru.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.