Najnowsze Artykuły Najnowsze Artykuły

Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Materiał opisuje warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, zarówno z UE, jak i spoza niej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Opieka medyczna osoby wykonującej transgraniczną działalność gospodarczą

    Czym jest EKUZ? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający prawo danej osoby do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na...

Zawody regulowane w Polsce oraz innych państwach członkowskich UE

Materiał przedstawia informacje dotyczące zawodów regulowanych w poszczególnych krajach Unii. Zawiera odnośniki do wyszukiwarek na stronach Komisji Europejskiej umożliwiających określenie listy...

Elektroniczne kopie dokumentów – kiedy organ ma obowiązek uznać skan za oryginał. Ograniczenie prawa organu do żądania dokumentów

Zmiany w art. 220 Kodeksu postępowania administracyjnego uprościły, po stronie wnioskodawcy, realizację procedur administracyjnych. Dopuściły również możliwość posłużenia się skanem dokumentu przy...

Zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców

MPiPS przygotowuje nowe regulacje w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Uproszczeniu ulegną m.in. procedury ubiegania się o pracę studentów.

Obliczanie składki do ZUS dla pracownika korzystającego z samochodu służbowego

Co do zasady korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych wiąże się zarówno z dodatkowym przychodem dla pracownika, jak i koniecznością zapłaty wyższych składek na ubezpieczenia społeczne...

Podatek akcyzowy, znaki akcyzy i podatek od wydobycia kopalin

Od 1 kwietnia wchodzą zmiany dotyczące znaków akcyzy m.in. na wyroby tytoniowe i produkty winiarskie. Zmieniają się również regulacje dotyczące samych znaków akcyzy.

Zaplecze ePK – zaplecze administracyjne Elektronicznego Punktu Kontaktowego

W materiale opisano sposób zakładania konta w Portalu ePK. Umożliwia ono urzędnikom aktualizację danych dotyczących instytucji oraz wprowadzania innych zmian, w tym dotyczących aktualizacji opisów...

Portal Podatkowy MF - e-usługi dla obywateli. Od przyszłego roku również dla przedsiębiorców

Od 16 marca 2015 r. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą skorzystać ze wstępnie wypełnionego przez administrację podatkową zeznania rocznego. Docelowo system obejmie również...

Dodatkowe badania sanitarne dla pracowników

Ministerstwo finansów przygotowuje nowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Obowiązkiem dodatkowych badań zostaną objęte nowe kategorie pracowników.

Pojedyncze Punkty Kontaktowe w innych krajach europejskich