Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przygotowanie oferty

Tryb ofertowy jest jednym z najpopularniejszych sposobów zawarcia umowy pomiędzy stronami w biznesie. Pamiętaj, że prawidłowo sformułowana oferta skierowana do partnera handlowego wiąże się z określonymi zobowiązaniami.

Oferta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy o określonej w ofercie treści (np. propozycja sprzedaży). Zawarcie umowy polega więc na tym, iż jedna ze stron składa oświadczenie woli zawarcia umowy (poprzez dostarczenie oferty), a druga strona oświadczenie to akceptuje (czego konsekwencją będzie zawarcie umowy) lub odrzuca.

Aby ofertę można było uznać za pełną, to nie może w niej zabraknąć istotnych elementów oraz postanowień. Jeśli oferta dotyczy sprzedaży to muszą się w niej znaleźć informacje takie jak nazwa towaru, jego oznaczenia, cena itp. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru otrzymanej informacji - ogłoszenie, reklamę, cennik itp. uznaje się nie za ofertę lecz za zachętę czy zaproszenie do kupna towaru i zawarcia umowy.

Oferta może zostać skierowana do konkretnej wybranej przez nas osoby, lub do grupy osób. Według postanowień kodeksu cywilnego, ofertę można składać w formie ustnej, pisemnej, za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. przez telefon) oraz w postaci elektronicznej (np. za pośrednictwem internetu).

Oferent może dowolnie określić w ofercie termin, w którym oczekuje na odpowiedź adresata oferty odnośnie jej przyjęcia. Podany w ofercie termin jest dla oferenta wiążący.

Wiążący charakter oferty

Należy pamiętać, że po złożeniu oświadczenia o przyjęciu oferty wiąże ona zarówno adresata jak i oferenta. Co do zasady złożenie oświadczenia woli o przyjęciu oferty jest nieodwołane. Jeżeli natomiast akceptujący ofertę chce uchylić się od oświadczenia woli może skorzystać z przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego, dotyczących wad oświadczenia woli (przepisy mogą stosować zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci). Dodatkowo w przypadku konsumentów, ustawa o prawach konsumenta (art. 27) przewiduje w przypadku zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy.

W sytuacji gdy dostarczona oferta nie określa terminu związania ofertą, należy zastosować normę z Kodeksu cywilnego, która przewiduje następujące rozwiązania:

  • jeżeli oferta została złożona w obecności drugiej strony lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - przestaje wiązać, jeśli nie zostanie zaakceptowana niezwłocznie (np. w przypadku oferty składanej telefonicznie - do czasu zakończenia połączenia)
  • jeżeli zaś oferta została złożona w inny sposób (np. w sytuacji złożenia oferty pomiędzy nieobecnymi) - przestaje wiązać wraz z upływem „czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia". Przykładowo - w przypadku poczty należałoby przyjąć okres kilkudniowy (tyle mniej więcej potrwa doręczenie oferty, a następnie doręczenie ewentualnej zwrotnej akceptacji oferentowi).

W przypadku ofert w postaci elektronicznej bezpośredniej (np. chat) oferta wiąże oferenta, jeżeli adresat oferty niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Ofertami w postaci elektronicznej bezpośredniej nie są jednak oferty przesyłane za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku stosuje się założenie złożenia oferty pomiędzy nieobecnymi.

W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty. Należy jednak pamiętać, że oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono termin przyjęcia oferty.

Może się zdarzyć, że adresat oferty zaakceptuje ofertę w czasie związania ofertą, jednakże akceptacja ta dotrze do oferenta z opóźnieniem (przykładowo - z powodu nieterminowego doręczenia listu przez pocztę). W takiej sytuacji umowa zostaje skutecznie zawarta, chyba, że oferent niezwłocznie po otrzymaniu opóźnionej odpowiedzi zawiadomi składającego oświadczenie, że wskutek opóźnienia odpowiedzi uznaje umowę za niezawartą.

Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnieniem jej treści uznaje się za nową ofertą. Jednakże w stosunkach między przedsiębiorcami (o ile w ofercie nie zawarto informacji że może być przyjęta bez możliwości wprowadzenia zamian) istnieje możliwość przyjęcia oferty z jednoczesnym zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, przy jednoczesnym założeniu że nie mogą one istotnie zmienić treści umowy. Oferent ma jednocześnie prawo do zgłoszenia sprzeciwu przeciwko włączeniu zastrzeżeń do umowy.

W razie wątpliwości umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeśli forma oświadczenia nie jest wymagana – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

Miejscem zawarcia umowy jest miejsce zamieszkania albo siedziba składającego ofertę w chwili zawarcia umowy (w przypadku gdy nie jest wymagane oświadczenie lub oferta składana jest elektronicznie) lub miejsce otrzymania przez składającego oświadczenia o przyjęciu oferty.

Należy pamiętać, że umowa może być zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W tym przypadku w ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków. Ogłoszenie oraz warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty są obowiązani postępować zgodnie z treścią ogłoszenia, a także warunkami aukcji albo przetargu.

Czy ta strona była przydatna?