Założenie spółki partnerskiej

Możesz założyć spółkę partnerską wyłącznie ze wspólnikiem.

Partner odpowiada całym swoim majątkiem w przypadku zobowiązań spółki niezwiązanych z wykonywaniem wolnego zawodu, ale związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (np. zaciągnięciem kredytu przez spółkę, zapłatą czynszu, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników). Odpowiedzialność partnera w spółce jest subsydiarna. Oznacza to, że ponosi on odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nie będzie można zaspokoić zobowiązań wobec wierzycieli z majątku spółki.

Przepisy kodeksu spółek handlowych ograniczają odpowiedzialność partnera spółki za zobowiązania, które powstały w wyniku „błędu w sztuce” popełnionego przez innego z partnerów w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce. Ograniczenie to dotyczy również zobowiązań, będących następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. W umowie spółki możesz jednak wskazać tych partnerów, którzy będą ponosili pełną odpowiedzialność.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę, to musisz złożyć wniosek o jej rejestrację na odpowiednim formularzu. Dołączasz do niego wyłącznie:

  • umowę spółki,
  • wykaz partnerów wraz z ich adresami (adresami korespondencyjnymi),
  • dokument o powołaniu członków zarządu spółki oraz
  • oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania spółki i prokurentów zawierające: zgodę na pełnienie przez nie funkcji oraz ich adres dla doręczeń. Wymóg dołączenia zgody nie dotyczy osób, które podpisały wniosek o wpis.

Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Spółkę rejestruje się za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego KRS połączonego z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Odpowiednie dane przesyła się między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które składasz do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Podobnie jest z dokumentami dla urzędu skarbowego (dodatkowa umowa spółki i tytuł prawny do lokalu). Urząd skarbowy w razie potrzeby będzie mógł sprawdzić elektroniczną wersję umowy spółki w Centralnej Informacji KRS. W rezultacie otrzymasz nie tylko postanowienie sądu o wpisie do KRS, ale również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON. 

Identycznie wygląda to w przypadku, gdy chcesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Dane umieszczane w KRS są być podstawowymi informacjami o spółce. Natomiast dane uzupełniające, których podania wymaga się do pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), podaj już po rozpoczęciu działalności – w ciągu 7 (dane dla ZUS) lub w ciągu 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS.

Uzupełnij te dane na jednym formularzu (NIP-8) i złóż we właściwym - ze względu na siedzibę swojej spółki - urzędzie skarbowym. Dane te trafią do KEP, skąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

Uwaga! We wniosku możesz wpisać określoną liczbę deklarowanych numerów PKD działalności gospodarczej. Obecnie możesz podać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Dowiedz się więcej o tym, jak wpisać spółkę partnerską w KRS.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.