Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Założenie spółki akcyjnej

Możesz założyć spółkę akcyjną samodzielnie lub ze wspólnikiem.

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę, to musisz złożyć wniosek o jej rejestrację na odpowiednim formularzu. Dołączasz do niego wyłącznie:

  • statut spółki,
  • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
  • dokument o powołaniu członków organów spółki,
  • oświadczenia osób reprezentujących spółkę, likwidatorów i prokurentów obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki oraz
  • listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Jeśli zakładasz jednoosobową spółkę akcyjną, to musisz dołączyć adres jedynego akcjonariusza, czyli twój.

Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Rejestracja spółki stała się o wiele prostsza po wdrożeniu nowej odsłony instytucji „jednego okienka”. Polega ona na pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Odpowiednie dane przesyła się między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które składasz do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Podobnie jest z dokumentami dla urzędu skarbowego (dodatkowa umowa spółki i tytuł prawny do lokalu). Urząd skarbowy w razie potrzeby będzie mógł sprawdzić elektroniczną wersję umowy spółki znajdującą się w Centralnej Informacji KRS. 

Dzięki zmianom otrzymasz - razem z postanowieniem sądu o wpisie do KRS - również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.

Identycznie wygląda ta kwestia w przypadku, gdy chcesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Dane umieszczane w KRS mają być podstawowymi informacjami o spółce. Natomiast dane uzupełniające, których podania wymaga się do pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), podaj już po rozpoczęciu działalności – w ciągu 7 (dane dla ZUS) lub w ciągu 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Uzupełnij te dane na jednym formularzu (NIP-8) i złóż go we właściwym - ze względu na siedzibę twojej spółki - urzędzie skarbowym. Dane te trafią do KEP, skąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

Uwaga! We wniosku możesz wpisać określoną liczbę deklarowanych numerów PKD działalności gospodarczej. Obecnie możesz podać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Dowiedz się więcej o tym, jak wpisać spółkę akcyjną do KRS.


Podstawa prawna: