Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej

Możesz założyć spółkę komandytowo-akcyjną wyłącznie ze wspólnikiem.

Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli osobiście (czyli odpowiada majątkiem osobistym, odrębnym od spółki) w sposób nieograniczony. Ponosi też odpowiedzialność solidarną (czyli odpowiada za całość długu łącznie z innymi komplementariuszami i spółką) i subsydiarną (odpowiedzialność ta oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku komplementariusza, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna).

Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie odpowiada natomiast i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Ryzykuje jedynie składnikami majątkowymi wnoszonymi do spółki.

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej musi wynosić co najmniej 50.000 złotych.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę, to musisz złożyć wniosek o jej rejestrację na odpowiednim formularzu i dołączyć:

  • statut spółki,
  • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
  • dokument o powołaniu członków organów spółki oraz
  • oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania spółki i prokurentów zawierające: zgodę na pełnienie przez nie funkcji oraz ich adres dla doręczeń. Wymóg dołączenia zgody nie dotyczy osób, które podpisały wniosek o wpis.

Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Rejestracja spółki stała się o wiele prostsza po wdrożeniu nowej odsłony instytucji „jednego okienka”. Polega ona na pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Odpowiednie dane przesyła się między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które składasz do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Podobnie jest z dokumentami dla urzędu skarbowego (dodatkowa umowa spółki i tytuł prawny do lokalu). Urząd skarbowy w razie potrzeby będzie mógł sprawdzić elektroniczną wersję umowy spółki znajdującą się w Centralnej Informacji KRS. 

Dzięki zmianom otrzymasz - razem z postanowieniem sądu o wpisie do KRS - również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.

Identycznie jest w sytuacji, gdy składasz wniosek w formie elektronicznej.

Dane umieszczane w KRS mają być podstawowymi informacjami o spółce. Natomiast dane uzupełniające, które są potrzebne do pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), spółka musi podać już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 (dane dla ZUS) lub w terminie 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Uzupełnij te dane na jednym formularzu (NIP-8), który złożysz we właściwym – ze względu na siedzibę twojej spółki - urzędzie skarbowym. Dane, które przekażesz urzędowi, trafiają do KEP. Stąd są przesyłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

Uwaga! We wniosku możesz wpisać określoną liczbę deklarowanych numerów PKD działalności gospodarczej. Obecnie możesz podać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Dowiedz się więcej o tym, jak wpisać spółkę komandytowo-akcyjną w KRS.


Podstawa prawna: