Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Założenie spółki jawnej w sposób tradycyjny

Spółkę jawną możesz założyć wyłącznie ze wspólnikiem.

Odpowiedzialność wspólników ma subsydiarny charakter. Oznacza to, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki nie przyniesie rezultatu.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę, to musisz złożyć wniosek o jej rejestrację na odpowiednim formularzu i dołączyć:

  • umowę spółki,
  • wykaz wspólników wraz z ich adresami (adresami korespondencyjnymi) oraz
  • oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania spółki i prokurentów zawierające: zgodę na pełnienie przez nie funkcji oraz ich adres dla doręczeń.

Uwaga! Nie dołączasz zgody osób, które podpisały wniosek o wpis.

Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Spółkę rejestruje się za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego KRS połączonego z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Odpowiednie dane przesyła się między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które składasz do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Podobnie jest z dokumentami dla urzędu skarbowego (dodatkowa umowa spółki i tytuł prawny do lokalu). Urząd skarbowy w razie potrzeby będzie mógł sprawdzić elektroniczną wersję umowy spółki w Centralnej Informacji KRS. W rezultacie otrzymasz nie tylko postanowienie sądu o wpisie do KRS, ale również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON. 

Dane umieszczane w KRS są podstawowymi informacjami o spółce. Natomiast dane uzupełniające, których podania wymaga się do pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), podaj już po rozpoczęciu działalności – w ciągu 7 (dane dla ZUS) lub w ciągu 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Uzupełnij te dane na jednym formularzu (NIP-8) i złóż we właściwym - ze względu na siedzibę twojej spółki - urzędzie skarbowym. Dane te trafią do KEP, skąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

Uwaga! We wniosku możesz wpisać określoną liczbę deklarowanych numerów PKD działalności gospodarczej. Obecnie możesz podać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Dowiedz się więcej o tym, jak wpisać spółkę jawną w KRS.


Podstawa prawna: