Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki wspólników spółki cywilnej względem urzędów skarbowych

Jeśli rejestrujesz spółkę cywilną, to musisz:

  • Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Stawka podatku wynosi 0,5% – podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Deklarację podatkową złóż  na druku PCC-3, PCC-3A. Masz na to 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy spółki.
  • Złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – deklaracja na druku NIP-2 (złożenie zgłoszenia jest wolne od opłat).
  • Jeśli stajesz się płatnikiem podatku VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, złóż we właściwym Urzędzie Skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R. Możesz złożyć ten druk wypełniając formularz o wpis lub zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja spółki dla celów VAT jest bezpłatna. Jeśli jednak złożysz wniosek o wydanie potwierdzenia rejestracji, to musisz zapłacić 170 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie której jest siedziba naczelnika US. Dodatkowo, jeśli planujesz w ramach działalności transakcje wewnątrzwspólnotowe, to musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym, że zamierzasz rozpocząć wykonywanie tych transakcji. Zawiadomienie stanowi część C.3. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej CEIDG.

Pamiętaj, że wpisując działalność do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej możesz wybrać formę opodatkowania składając oświadczenie o zadeklarowaniu opłacania podatku dochodowego:

  • na zasadach ogólnych,
  • jako podatek liniowy,
  • jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • jako kartę podatkową.

Przy wyborze karty podatkowej jeden ze wspólników spółki cywilnej musi złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

Więcej na temat wysyłania deklaracji do organów skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przeczytasz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Czy ta strona była przydatna?