Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli członkowie twojej rodziny nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego to ty masz obowiązek zgłosić ich  do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonaj w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zgłoszenia – czyli od dnia, w którym ktoś z rodziny przestał podlegać ubezpieczeniu. Twoja składka na ubezpieczenie zdrowotne nie zwiększy się, jeśli zgłosisz do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

Uwaga! Możesz zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego składając wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG). Do wniosku tego dołącz formularz ZUS ZCNA, na którym zgłosisz członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli zamierzasz prowadzić działalność oświatową (szkołę, przedszkole, punkt wychowania przedszkolnego), to formularz ZUS ZCNA złóż samodzielnie w ZUS. Te działalności nie podlegają bowiem rejestracji w CEIDG.

Członkiem rodziny jest (dla celów ubezpieczenia zdrowotnego):

  • twoje dziecko, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka i dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne, traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • mąż lub żona
  • matka, ojciec, dziadek, babcia (tzw. wstępni) – którzy są z tobą, jako osobą ubezpieczoną, we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny następuje za pomocą druku ZUS ZCNA.

Więcej na ten temat w poradniku znajdującym się na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.