Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Umowa o roboty budowlane

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Kwestie dotyczące umowy o roboty budowlane uregulowane są w art. 647 - 658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wykonawca robót budowlanych powinien zawrzeć z inwestorem umowę o roboty budowlane, w której  zobowiąże się on do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonania go zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót – w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane powinna zostać stwierdzona  pismem oraz powinna ona ustalać zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja budowlana stanowi część składową umowy. W przypadku wątpliwości dotyczących zakresu umowy o roboty budowlane poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez przepisy szczególne.

Podwykonawstwo robót budowlanych

Prowadząc firmę remontowo-budowlaną możesz wykonywać roboty budowlane jako wykonawca (generalny wykonawca) albo podwykonawca. W umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą, a inwestorem powinna być zawarta klauzula dopuszczająca możliwość wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę. Podwykonawca może wykonywać roboty budowlane po zawarciu umowy w  formie pisemnej (pod rygorem nieważności). Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy (lub jej projektu) z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Pamiętaj, iż do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą  wymagana jest zgoda inwestora i wykonawcy (zastosowanie mają wspomniane przepisy dotyczące informowania inwestora) Odmienne postanowienia przedmiotowych umów są nieważne. Inwestor i wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
.
Prawa i obowiązki wykonawcy robót remontowo– budowlanych względem inwestora.

  • Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Należy wiedzieć, że przypadku protokolarnego przejęcia od inwestora terenu budowy, wykonawca robót ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
  • W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.
  • Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.
  • Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. 
  • Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej „gwarancją zapłaty”, inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy) przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.
  • Wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora.  Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty do łącznej wysokości. Przepisy dotyczące gwarancji stosuje się także do umów zawieranych pomiędzy wykonawcami, a podwykonawcami.

Umowa o roboty budowlane a wytwarzanie odpadów

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,  jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że w umowa o roboty budowlane stanowi inaczej. Jeżeli w umowie zastrzeże się, iż zleceniodawca jest właścicielem powstałych odpadów, to wykonawca robót budowlanych nie będzie miał obowiązku  prowadzenia ewidencji odpadów (za pomocą Karty Ewidencji Odpadu i Karty Przekazania Odpadu) oraz przekazywania odpadów uprawnionemu podmiotowi (kolejnemu posiadaczowi odpadów). Inwestor lub wykonawca z reguły wytwarzają odpady zaliczane, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów, do grupy odpadów o kodzie 17, do której należą odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  (np. gruz ceglany, gruz betonowy, materiały izolacyjne).