Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agencje celne i agenci celni

Agencje celne

Agencje celne to podmioty prowadzące działalność usługową, których zadaniem jest reprezentowanie firm i ich zastępowanie w czynnościach prowadzonych przed organami celnymi.

Do głównych obowiązków agencji celnych zaliczyć należy dokonywanie odpraw celnych, w tym:

 • zgłaszanie towarów do odprawy
 • udział w czynnościach kontroli
 • składanie zabezpieczeń
 • sporządzanie wniosków i odwołań
 • stosowanie procedur uproszczonych
 • rozliczanie procedur gospodarczych
 • legalizacja świadectw pochodzenia
 • sporządzanie zgłoszeń intrastat

Agencje celne występują jako odrębne podmioty lub jako komórki firm spedycyjnych.

Agenci celni

Wspomniane agencje powinny zatrudniać agentów celnych, a więc osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Każdy czynny agent jest wpisany na listę agentów celnych, a jego identyfikatorem jest numer określający pozycję na tej liście.

Na listę agentów może być wpisana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ma zdolność do czynności prawnych,
 • posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (dyplom studiów wyższych lub 3-letnie doświadczenie w sprawach celnych),
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwo skarbowe.

Zobacz jak uzyskać wpis na listę agentów celnych.

Od sierpnia 2014 r. zawód agenta celnego został zderegulowany. Zniesiono wymóg zdawania egzaminu państwowego. Zamiast obowiązku posiadania średniego wykształcenia natomiast wprowadzono np. wymóg legitymowania się odpowiednim doświadczeniem.

Z listy agentów celnych skreśla się osobę w przypadku:

 • gdy naruszyła jeden z warunków, takich jak pełna zdolność do czynności prawnych czy niekaralność,
 • jej śmierci.

Przeczytaj więcej o wykreśleniu z listy agentów celnych.

Forma reprezentacji

Reprezentowanie przedsiębiorcy przez agencję celną jest możliwe po wydaniu jej pisemnego upoważnienia określającego: rodzaj przedstawicielstwa (bezpośrednie czy pośrednie), tryb upoważnienia (stałe lub czasowe) oraz zakres działania. Przeczytaj więcej o przedstawicielstwie celnym.

Uwaga! Przy formie przedstawicielstwa pośredniego agencja celna jako zgłaszający ponosi współodpowiedzialność za należności celno-podatkowe. Prowadzenie agencji celnej nie wymaga jednak wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody.


Podstawa prawna: